XVII. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE ÜSKÜDAR’DA KÖLE TİCARETİ, KÖLELERİN TİCARETLE UĞRAŞMASI*

Bu araştırmada XVII. yüzyılın ilk çeyreğine ait Üsküdar Şer’iye Sicilleri’ndeki köle ve cariyelerle ilgili davalara konu olmuş kayıtlar değerlendirilerek Osmanlı Devleti’nde köle ticaretine küçük bir örnek teşkil eden Üsküdar’da köle ticareti incelenmiştir. Araştırmada, mahkeme kayıtlarına konu olan dava kayıtlarına göre köle ve cariye alım satımında dikkat edilecek hususlar, köle fiyatları, bu fiyatlara etki eden unsurlar, kölelerin özellikleri vurgulanmıştır. Ayrıca Üsküdar’da belirli bir kefalet ücretiyle ruhsatlı köle konumuna gelip, ticaret hakkı elde etmiş kölelere de yer verilmiştir. Bununla birlikte köle ticaretinin nerelerde yapıldığı, XVII. yüzyılın başlarında Üsküdar’da bir esir hanının köle ticareti yapılan yer, köle pazarı var olup olmadığı da sorgulanmıştır

In the First Quarter of XVIIth Century in Üsküdar Slave Trade; Angagements of Slaves in Trade

In this study, lawsuit records on slaves are evaluated relating Üsküdar Registers of Religious Affairs in the first quarter of XVIIth Century, and slave trade in Üsküdar is examined as a small example of slave trades in the Ottoman Satate. In the study according to the lawsuit records of Kadi Courts, particular points in trading of slaves; prices of slaves; the factors affecting these prices; special features of the slaves are also emphasized. Moreover, it is included the slaves that became licensed ones by a particular bail fee and obtained the rights of trading. It is also questioned that where the slave trade is practiced; whether there is an Esir Hanı i.e. slave trading place, slave market in the beginning of XVIIth Century in Üsküdar

___

Akkaya, M. (2010). XVII. yüzyılın İlk Çeyreğinde Üsküdar. Gazi Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara.

Altınay, A. R. (2000). Onuncu Asr-ı Hicride İstanbul Hayatı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Cevdet Zaptiye. 465.

Ebu’s-Suud El-İmâdi. Maruzat. Süleymaniye Kütüphanesi. İzmir Bölümü. No: 782.

Engin, N. (1998). Osmanlı Devletinde Kölelik. İstanbul: M. Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yay.

Faroqhi, S. (2004). Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi. Halil İnalcık ve Donald Quataert (Ed.). II. Cilt. İstanbul: Eren Yay.

Fendoğlu, H. T. (1996). İslam ve Osmanlı Hukuku’nda Kölelik ve Cariyelik, Kamu Huku- ku Açısından Mukayeseli Bir İnceleme. İstanbul.

Mantran, R. (1991). XVI. ve XVII. yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat. Çev. Mehmet Ali Kılıçbay. İstanbul: Eren Yay.

Mantran, R. (1990). 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul. II. Cilt. Ankara: TTK.

Öztürk, Y. (2000). Osmanlı Hâkimiyetinde Kefe (1475–1560). Ankara.

Pakalın, M. Z. (1983). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. I. Cilt. MEB. İstanbul.

Parlatır, İ. (1987). Osmanlı Sosyal Hayatında Köleliğin Kaldırılışı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. Cilt: 31. Sayı 1–2. 417–420.

Refik, A. (1931). Hicri XI. Asırda İstanbul Hayatı (1000–1100). İstanbul.

Sahillioğlu, H. (1979). Onbeşinci Yüzyılın Sonu Onaltıncı Yüzyılın Başında Bursa’da Kö- lelerin Sosyal Hayattaki Yerleri. ODTÜ. Gelişme Dergisi. Sayı: Özel. s: 67–138.

Sami, Ş. (1989). Kamus-i Türkî. İstanbul.

Sertoğlu, M.(1986). Osmanlı Tarihi Lügati. İstanbul: Enderun Kitabevi.

Şen, Ö. (2007). Osmanlıda Köle Olmak. İstanbul.

Toledano, E. R. (1994). Osmanlı Köle Ticareti (1840–1890). İstanbul.

Üsküdar Şer’iye Sicili, Nr: 106, 107, 108, 109, 138.

Yağcı, Z. G. (2006). 16. yüzyılda Kırım’da Köle Ticareti. Karadeniz Araştırmaları Der- gisi. Sayı:8. 12–30

Yücel, Y. (1992). 1640 Tarihli Esar Defteri. Ankara: TTK. Yayınları.

___

APA Akkaya, M . (2011). XVII. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE ÜSKÜDAR’DA KÖLE TİCARETİ, KÖLELERİN TİCARETLE UĞRAŞMASI* . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (25) , 204-217 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

104.4b37.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

XVII. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE ÜSKÜDAR’DA KÖLE TİCARETİ, KÖLELERİN TİCARETLE UĞRAŞMASI*

Mustafa AKKAYA

BALIKESİR İLİNDE İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN REHBERLİK ROLLERİNİ YERİNE GETİRME DÜZEYİNE İLİŞKİN MÜFETTİŞ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yalçın ERGÜNEŞ, Çiğdem OVALI

OLİMPİK HAREKET VE KADIN

Selhan ÖZBEY, Pınar GÜZEL

İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİNLEME BECERİLERİNDE KULLANDIKLARI STRATEJİ VE TAKTİKLER

Fatih YAVUZ

YERLİ TURİSTLERİN İNTERNET ORTAMINDAKİ ŞİKAYETLERİNİN SATINALMA KARARLARINA ETKİLERİ

Şimal YAKUT AYMANKUY

XVII. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE ÜSKÜDAR’DA KÖLE TİCARETİ, KÖLELERİN TİCARETLE UĞRAŞMASI*

Mustafa AKKAYA

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME, PERSONEL GÜÇLENDİRME VE TAKIM PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZ EDİLMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Atila KARAHAN, Hüseyin YILMAZ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ PROFİLİ

Özge Gençel ATAMAN, Özgür EROĞLU

İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ŞARKILARINA PİYANODA EŞLİK YAPABİLME KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Deniz Beste ÇEVİK, Elif GÜVEN

NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN ANLATI ANALİZİNE DAYALI DİL BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Sonnur IŞITAN, Özcan DOĞAN