2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI

Dünya ekonomisinde şimdiye kadar yaşanan pek çok krizden farklı olarak 2007’de Amerika Birleşik Devletleri’nde ABD , ipotekli konut kredileri piyasasında ortaya çıkan kriz kısa bir süre içinde küresel bir nitelik kazanmış ve Türkiye ekonomisini de 2008’in ikinci yarısından itibaren etkisi altına alırken, reel sektörü olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Reel sektördeki bu negatif görünüm özellikle işgücü piyasasına yansımıştır. Tarihsel süreç içinde sürekli olarak gerileyen kadın işgücüne katılımı, krizle birlikte daha da olumsuz bir seyir izlemiştir. Krizle birlikte kentlerde her beş kadından biri işgücüne katılırken, kırsal kesimde her dört kadından biri işgücüne katılmaktadır. Kadınların tarihsel süreç içinde işgücüne katılımında etkili olan ev hanımı olma, ataerkil gelenekler krizle değişim göstermemiş, bununla birlikte eğitim düzeyi arttıkça kadınların işgücüne katılımının da arttığı görülmektedir

2008 Global Financial Crisis and Women’s Labour Force Participation in Turkey

The financial crisis that had appeared in 2007 in the United States of America USA in the subprime mortgage credit markets, more differently from the aspects of the many financial crisis that world economics had been experienced so far, acquired a global qualification in a short time period and got the Turkish economy under the influence since the second half of 2008 by affecting the real sector negatively. This negative aspect reflected especially to the labour market. The woman labour force Participation which declines continiously in the historical course, followed a more negative trend with the crisis. While one fifth of each women participate to the labour force in the rural areas, on the other hand one fourth of each women participate to the labour force in the urban areas with the crisis. Factors such as being housewife, patriarchal traditions which are effective for women’s labour force participation within the historical course, didn’t change with the crisis however women’s labour force participation increases as the educational attainment level increaes.

___

Başlevent C. ve Onaran, Ö. (2003). Are Married Women in Turkey More Likely to Beco- me Added or Discouraged Workers?. Labour, 27(3), 439-458.

Biçerli, K. (2009). Çalışma Ekonomisi. (5. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası. (2009). Türkiye’de Kadınların İşgücü- ne Katılımı: Eğilimler, Belirleyici Faktörler ve Politika Çerçevesi. Rapor No: 48508- TR.

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi. (2010). İş Kanunu ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ve Kadın İstihdamının Artırılması. (06.08.2010).

Metin, B. (2003). Türkiye’de İşgücü Piyasasının Genel Görünümüne İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kamu-İş Dergisi, 7 (2), 1-15.

Özer, M. ve Biçerli, K. (2004). Türkiye’de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 55-86.

Özkaplan, N. (2008). Türkiye’de İşgücü Piyasasının Dönüşümü: 1980-2007. (31.05.2010).

Palaz, S. (2004). Women’s Labour Force Participation in Turkey. Paper presented at The 1st International Conference on Women’s Studies: Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 29-30 April 2004.

Palaz, S. Karagöl, E. ve Masatçı, K. (2006). The Effect of Education on Labour Force Participation Rate: The Case of Turkey. İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, 56 (1).

Sapancalı, F. (2000). Yeni Binyıla Girerken Türkiye’de İşgücü Piyasası: DİE Hane Hal- kı İşgücü Anketi Sonuçları Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Kamu-İş Dergisi, 6 (1), 15-43.

Taymaz, E. (2010). Growth, Employment, Skills and Female Labor Force. Ekonomik Araştırmalar Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Toksöz, G. (2007). Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu. (1. Baskı). Ankara: Ulusla- rarası Çalışma Örgütü.

Türkiye İstatistik Kurumu. (2007). 2006 Zaman Kullanımı Anketi Sonuçları.

Uluslararası Çalışma Örgütü. (2009). Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu. (05.08.2010). . (07.08.2010).

___

APA Palaz, S , Çolak, O . (2011). 2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (25) , 99-115 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

104.5b37.6b