NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN ANLATI ANALİZİNE DAYALI DİL BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Problem Durumu: Anlatı becerileri, çocukların akademik becerileri okumayazma, dil açısından önemlidir. DEHB olan çocukların bu tür becerilerde güçlükler yaşadıkları belirtilmektedir. Ülkemizde bu konuya yönelik sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.Araştırmanın Amacı: Bu araştırma, 7-9 yaş grubundaki normal gelişim gösteren ve DEHB olan çocukların öykü anlatma becerilerini değerlendirmek ve karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 7-9 yaş arasındaki normal gelişim gösteren 30 çocuk ile 30 DEHB olan çocuk katılmıştır. Çalışmada “Frog where are you?” adlı yazısız resimli kitap kullanılmıştır. Çocuklardan resimlere bakarak öykü oluşturmaları istenmiştir. Çocukların anlattıkları öyküler kaydedilmiştir. Çocukların anlattıkları öyküleri değerlendirmek için araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen “Öykü Anlatma Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın analizi için SPSS 16,01 istatistik programı kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırma sonuçlarına göre DEHB olan çocukların öykü anlatma becerilerinin normal gelişim gösteren çocuklara göre daha zayıf olduğu bulunmuştur. Öneriler: Öykü anlatma yönteminin çocukların dil ve akademik özelliklerini değerlendirmede faydalı bir yöntem olduğu belirtilmiştir

A Comparative Analysis of Language Skills of the Typically Developed Children and ADHD Children by Using Narrative Analysis

Status of the Problem: Narrative skills are important for the children’s academic skills literacy, language . It has raported that children with ADHD have had difficulties in narrative skills. In our country there has been limited research about the subject area. Purpose of The Study:This research was planned to examine and compare of story generation skills of the typically developed children and ADHD children between 7-9 years old. Method of the Study: In this study there were 30 typically developed children and 30 ADHD children. In the research wordless picture book “Frog,where are you?”was used. In the study children were asked to generate a story by looking teh pictures of the story book. Stories told by children were recorded. In order to analysis of the stories “Story Generation Evaulation Form” was used. This form was referred by subject specialists and prepared by the researcher. The datas were analized by using the SPSS 16.01 computer statistical program. Findings and Conclusions: According to the findings at the end of the research ADHD children’s story generation skills were found more deficient than typically developed children. Suggestions: Story generation method was suggested a useful method for assessing academic and language skills of the children

___

Aksu-Koç, A. ( 2005). Dil Edinimi Araştırmalarının Dil Bozuklukları Açısından Önemi. 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara: Kök Ya- yıncılık, 39–56.

Andreou, G., Agapitou, P. ve Karapetsas, A. (2005). Verbal Skills in Children with ADHD. Europen Journal of Special Needs Education. 20: 231-238.

Barkley., R., A. (1997). ADHD and the Nature of Self-Control.The Guilford Press, New York.

Breznitz, Z. (2003). The Speech and Vocalization Patterns of Boys with ADHD Com- pared to Boys with Dyslexia and Boys without Learning Disabilities. J Genetic Psychol. 164: 425-452.

Caulfield, J. (2000). The Storytelling Club: A Narrative Study of Children and Teachers as Storytellers Dissertation Abstracts International, Unpublished Doctoral Disser- tation& Theses, University of Toronto: Toronto.

Flory, K., Milich, R., Lorch, P., E., Hayden, A., Strange, C. Ve Welsh, R. (2006). Online Story Comprehension Among Children with ADHD: Which Care Deficits are In- volved? J Abnormal Child Psychol. 34: 853-865.

Hallahan., D., P., Lloyd., J., W., Kauffman J., M., Weiss., P., M., Martinez., E., A. (2005). Learning Disabilities, Foundations, Characteristics, and Effective Teaching. Third Edition, Pearson Education Inc.

Houghton, S., Cordin, R. Durkin, K. ve Whiting K. (2008). Salience and Temporal Sequ- encing of Time-Related Actions in Boys with Attention Deficit/Hyperactivity Di- sorder Child. Neuropsychology. 14: 60–70.

Humphries, T., Kotlun, H., Malone, M. ve Roberts, W. (1994). Teacher-identified Oral Language Difficulties Among Boys with Attention Problems. Developmental and Behavioral Pediatrics. 15 (2), 92-98.

Jakobson, A. ve Kikas, E. (2007). Cognitive Functioning in Children with and without Attention-Deficit Hyperactivity Disorder with and without Comorbid Learning Di- sabilities. Journal of Learning Disabilities. 40(3),194-202.

John, F. C., S. (2001). Story Retelling and Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Un- published Master’s of Arts Thesis. University of Toronto: Toronto.

Jolles, J. (2010). Speed of Language Comprehension is Impaired in ADHD. Journal of Attention Disorders. 13(4), 374-385.

Lewis., M., Miller., S., M. (1990). Handbook of Developmental Pscyhopathology. Pleni- um Pres:New York and London.

Lorch, E., P., Milich, R. ve Sanchez, P.R. (1998). Story Comprehension in Children with ADHD. Clinical Child and Family Psycohology Review. 1(3),163-178.

Marton, I. , Wiener, J., Rogers, M. , Moore, C. Ve Tannock, R. (2009). Empathy and So- cial Perspective Taking in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Abnorm Child Psychol. 37:107–118.

Mathers, E., M. (2006). Aspects of Language in Children with ADHD. Journal of Atten- tion Disorders. 9 (3), 523-533.

Maviş, İ., Şanlı, N. ve Şen, A. (2008). Oral Narrative Assessment of Cohesion Among Turkish Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Learning Disability and Comparision of Children with Normal Development. Oral Presen- tation in ICOSE 2008, 2nd International Conference on Special Education, 18-21 June, Muğla, Turkey.

Mayer, M. (1969). Frog Where Are You? Dial Books for Young Readers. A Division of Penguin Putnam Inc. New York.

Purvis, K., L. ve Tannock, R. (1997). Language Abilities in Children with Attention De- ficit Hyperactivity Disorder, Reading Disabilities and Normal Controls. Journal of Abnormal Child Psychology. 25: 133-144.

Redmond, S. M. (2004). Conversational Profiles of Children with ADHD, SLI and Typi- cal Development. Clinical Linguistics and Phonetics. 18(2), 107-125.

Renz, K., Lorch, E. P., Milich, R., Lemberger, C., Bodner, A. ve Welsh, R. (2003). Online Story Representation in Boys with Attantion Deficit Hyperactivity Disorder. Jour- nal of Abnormal Child Psychology. 31: 93-104.

Scneider, P., Dube, R., V. & Hayward, D. (2003). The Edmonton Narrative Norms Insru- ment (ENNI): Introduction. www.rehabmed.ualberta.ca/spa/enni/pdf/manual%20 ltro.pdf (08.01.2009).

Skowronek, S., J. Leichtman, D., M. ve Pillemer, D., B. (2008). Long-Term Episodic Memory in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Learning Disa- bilities Research& Practise. 23(1), 25-35.

Tannock R (2002). Language, Reading, and Motor Control Problems in ADHD. A poten- tial Behavioral Phenotype. In: Greenhill LL (ed) Learning Disabilities, Implications for Psychiatric Treatment. Washington: American Psychiatric Press.

Tekin, Halil (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 17. Baskı, Ankara: YargıYayınevi

Tirosh E, Cohen A (1998) Language Deficit With Attention-Deficit Disorder: A Prevalent Comorbidity. J Child Neurol.13.10.493–497.

Wassenberg, R., Hendrisken, J., G., M., Hurks, P., P., M., Feron, F., J., M., Ules, J., S., H. ve Jolles, J. (2010). Speed of Language Comprehension is Impaired in ADHD. Journal of Attention Disorders. 13(4). 374-385.

___

APA Işıtan, S , Doğan, Ö . (2011). NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN ANLATI ANALİZİNE DAYALI DİL BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (25) , 116-135 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

86.9b37b

Sayıdaki Diğer Makaleler

BALIKESİR İLİNDE İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN REHBERLİK ROLLERİNİ YERİNE GETİRME DÜZEYİNE İLİŞKİN MÜFETTİŞ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yalçın ERGÜNEŞ, Çiğdem OVALI

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME, PERSONEL GÜÇLENDİRME VE TAKIM PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZ EDİLMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Atila KARAHAN, Hüseyin YILMAZ

İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİNLEME BECERİLERİNDE KULLANDIKLARI STRATEJİ VE TAKTİKLER

Fatih YAVUZ

İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ŞARKILARINA PİYANODA EŞLİK YAPABİLME KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Deniz Beste ÇEVİK, Elif GÜVEN

AĞ TOPLUMUNDA ÖRGÜTLENME: FACEBOOK’TA ÇEVRİMİÇİ TEKEL EYLEMİ

Göksel GÖKER, Adem DOĞAN

NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN ANLATI ANALİZİNE DAYALI DİL BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Sonnur IŞITAN, Özcan DOĞAN

YERLİ TURİSTLERİN İNTERNET ORTAMINDAKİ ŞİKAYETLERİNİN SATINALMA KARARLARINA ETKİLERİ

Şimal YAKUT AYMANKUY

XVII. YÜZYILIN İLK ÇEYREĞİNDE ÜSKÜDAR’DA KÖLE TİCARETİ, KÖLELERİN TİCARETLE UĞRAŞMASI*

Mustafa AKKAYA

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KONSEYİNİN ETKİLİLİĞİ -BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bilal YILDIRIM

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ PROFİLİ

Özge Gençel ATAMAN, Özgür EROĞLU