BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ PROFİLİ

Problem Durumu: Öğrenci adaylarının uygulanan müzik öğretmenliği özel yetenek sınavındaki başarıları kısmen; geldikleri çevreye, eğitim gördükleri ortaöğretim kurumlarına, anabilim dallarını tercih sıralarına ve anabilim dallarını tercih etme nedenlerine bağlı görünmektedir. Bu nedenle bu sınavların uygulanma biçimi, kurumun hedefleri doğrultusunda yıldan yıla bazı değişikliklere uğramaktadır. Bu değişikliklerin amacına daha uygun bir şekilde yapılabilmesi, öğrenci adayı profilinin belirlenmesi ile gerçekleştirilebilir.Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Özel Yetenek Sınavı’na başvuran öğrenci adaylarının profilinin belirlenmesine yöneliktir. Yöntem: Araştırmada yöntem olarak, mevcut durumun ortaya konulması amacıyla, betimsel araştırma modeli kullanılmıştır.Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmada elde edilen bulgulardan yola çıkılarak, müzik özel yetenek sınavına başvuran öğrenci adaylarının çoğunluğunun bayan olduğu, yarıya yakınının Marmara Bölgesi’nde bulunan şehirlerde ikamet etmekte oldukları, GSSL’den mezun olan ve genel liselerden mezun olan öğrenci adaylarının birbirlerine yakın oranda dağılım gösterdiği, öğrenci adaylarının bireysel çalgı olarak müzik eğitimi anabilim dallarında eğitimi verilen çalgıları tercih ettikleri, büyük çoğunluğunun tercih ettikleri müzik eğitimi anabilim dallarını eğitim-öğretim, bulunduğu şehrin yapısı, fiziki şartlar vb. açılardan araştırdıkları sonuçları elde edilmiştir

The Profile of the Student Candidates Applied to the Musical Special Ability Examination of Balıkesir University Necatibey Education Faculty

State of the Problem: The success of the student candidates in musical special ability examination is related partly to; the environment they came from, the high school they graduated from, the order and the reason of preference of the university. Therefore, the format of these examinations have some modifications year by year depending on the goals of the department. Making these modifications more efficient can be possible by identifying the profile of the student candidates.Purpose of the Study: The purpose of this study is identifying the profile of the student candidates applied to the musical special ability examination of Balıkesir University Necatibey Education Faculty Method: In this study, descriptive research model is used for identifying the current situation. Findings and Conclusions: The conclusions based on the findings of this study are; the majority of the student candidates applied to the musical special ability examination are women, nearly the half of the student candidates are living in the cities in Marmara Region, there are nearly an equal number of the candidates graduated from Fine Arts and Sports High Schools and the candidates graduted from Public High Schools, the student candidates mainly preferred the instruments used in music education department for the examination, the majority of the candidates have investigated the department they preferred in the aspects like the state of the city and the physical conditions.

___

İmal, N., Özalp, N. ve Marttin, V. (2009). Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrenci Profilleri. Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendislikleri Eğitimi IV. Ulusal Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kızılçaoğlu, A. (2003). Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Profili. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:6, Sayı:10, s.87–106.

Sevgi, A. ve Şengül, C. (2003). Müzik Eğitimi Bölümlerinin Giriş-Yetenek Sınavlarına Başvuran Adayların Müziksel İşitme-Yineleme Sınavındaki Soru Tiplerine Göre Başarı Durumlarının Belirlenmesi. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya, s.232–239.

Şenol, H. ve Tüfekci, Ö.K. (2007). Muhasebe Programında Eğitim Gören Öğ- rencilerin Profilleri ve Beklentileri: SDÜ Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, s.151–163.

Tarman, S. (2003). “Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Giriş- Müzik Yetenek Sınavlarının Geçerlik ve Güvenirlik Yönünden İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üni- versitesi, Malatya, s.363–377.

___

APA Ataman, Ö , Eroğlu, Ö . (2011). BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ÖĞRENCİ ADAYLARININ PROFİLİ . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (25) , 19-29 .
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 1301-5265
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi

82.2b36.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖRGÜTSEL ÖĞRENME, PERSONEL GÜÇLENDİRME VE TAKIM PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZ EDİLMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Atila KARAHAN, Hüseyin YILMAZ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Mehmet SARIOĞLAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ KONSEYİNİN ETKİLİLİĞİ -BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Bilal YILDIRIM

İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİNLEME BECERİLERİNDE KULLANDIKLARI STRATEJİ VE TAKTİKLER

Fatih YAVUZ

YERLİ TURİSTLERİN İNTERNET ORTAMINDAKİ ŞİKAYETLERİNİN SATINALMA KARARLARINA ETKİLERİ

Şimal YAKUT AYMANKUY

NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN ANLATI ANALİZİNE DAYALI DİL BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

Sonnur IŞITAN, Özcan DOĞAN

ÖĞRETİM SÜRECİNDE BULUNAN ÖĞRENCİLERDE GÖRÜLEN SÜREĞEN HASTALIKLAR ÜZERİNE YÖNETİMSEL DEĞERLENDİRME: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ

Nail YILDIRIM

BALIKESİR İLİNDE İLKÖĞRETİM MÜFETTİŞLERİNİN REHBERLİK ROLLERİNİ YERİNE GETİRME DÜZEYİNE İLİŞKİN MÜFETTİŞ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yalçın ERGÜNEŞ, Çiğdem OVALI

İLKÖĞRETİM MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN OKUL ŞARKILARINA PİYANODA EŞLİK YAPABİLME KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Deniz Beste ÇEVİK, Elif GÜVEN

2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ VE TÜRKİYE’DE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI

Serap PALAZ, Olcay ÇOLAK