Otel işletmelerinin teknolojik yeniliklerinde COVID-19 salgın etkilerinin değerlendirilmesi

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmelerden önemli ölçüde turizm sektörü de etkilenmiştir. Özellikle otel işletmeleri, sundukları hizmetin kalitesini artırmak, misafir memnuniyeti yaratmak ve rekabet gücü elde etmek gibi bazı nedenlerle teknolojik yenilikler gerçekleştirmektedirler. Diğer yandan 2019 yılının sonlarına doğru COVID-19 salgının ortaya çıkmasıyla beraber otel işletmelerinin uyguladığı teknolojik yeniliklerin çeşitlenerek arttığı görülmekle birlikte salgın, otellerde teknolojik yeniliklerin hayata geçirilme sürecini hızlandırmıştır. Bu çalışmada turizm sektörünün önemli bir parçası olan otel işletmelerinin, gerçekleştirdikleri teknolojik yenilikleri belirlemek ve bu yeniliklerde COVID-19 salgın etkilerini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniğinden faydalanılmıştır. Mülakat formu için XXXX Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu tarafından 21.05.2021 tarihli 53 toplantı sayılı ve 03 karar no ile etik kurul onayı alınmıştır. Çalışmanın evrenini Muğla ilinin Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletme yöneticileri oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem alma yoluna gidilmiş olup amaçlı örneklem yönteminden faydalanılmıştır. Salgın dolayısıyla 9 katılımcı ile yüz yüze mülakat gerçekleştirilmiştir. Çalışmada otel işletmelerinin teknoloji kullanımının artışında büyük ölçüde salgının etkisi olduğu belirlenmiş olup ayrıca teknolojik yeniliklerin teması azalttığı, hizmet kalitesini arttırdığı, personellerin iş yükünü ve tesis içi kağıt kullanımını azalttığı görülmektedir Aynı zamanda uzaktan çalışma sistemi ile personel giderlerini yarıya indirdiği dolayısıyla genel maliyetlerin azalmasına katkı sağladığı belirlenmiştir. Diğer yandan yeni teknolojileri edinmenin yüksek maliyet gerektirdiği ve emek yoğun olan turizm sektöründe misafirler ve çalışanlar arasındaki bağın zayıfladığı düşünülmektedir.

Evaluation of the effects of the COVID-19 epidemic in the technological innovations of hotel businesses

The tourism sector has also been significantly affected by the rapid developments in technology. Especially, hotel businesses are making technological innovations for some reasons such as increasing the quality of the service they provide, creating guest satisfaction and gaining competitive power. On the other hand, with the emergence of the COVID-19 epidemic towards the end of 2019, it was observed that the technological innovations applied by hotel businesses increased and diversified, and the epidemic accelerated the implementation of technological innovations in hotels. In this study, it is aimed to determine the technological innovations of the hotel businesses, which are an important part of the tourism sector, and to evaluate the effects of the COVID-19 epidemic in these innovations. In the study, semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods, was used. Ethics committee approval was obtained for the interview form by the Scientific Research and Publication Ethics Committee of Isparta University of Applied Sciences with the meeting number 53 and decision number 03 dated 21.05.2021. The universe of the study consists of five-star hotel business managers operating in the Bodrum district of Muğla province. In the study, sampling was used and purposeful sampling method was used. Due to the epidemic, face-to-face interviews were conducted with 9 participants. In the study, it has been determined that the epidemic has a large effect on the increase in the use of technology in hotel businesses, and it is also seen that technological innovations reduce contact, increase service quality, reduce the workload of staff and paper use in the facility. On the other hand, it is thought that acquiring new technologies requires high costs and the bond between guests and employees is weakened in the labor-intensive tourism sector.

Kaynakça

Aksu, A. A. (2000). Otel işletmelerinin başarısını etkileyen dış çevre faktörleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 269-281.

Atay, L., Yalçınkaya, P. ve Bahar, F. (2018). İstanbul’daki akıllı otel uygulamalarının değerlendirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 667-678.

Birleşmiş Milletler, (2020). Policy brief: COVID-19 and transforming tourism august 2020. United Nations. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_tourism_august_2020.pdf (17.09.2021).

Buhalis, D., Leung, R. (2018). Smart hospitality ınterconnectivity and ınteroperability towards an ecosystem. International Journal of Hospitality Management, 71: 41-50.

Chang, C.L., Mcaleer, M., Ramos, V. (2020). A charter for sustainable tourism after COVID-19. Sustainability, 12, 1-4.

Cross, D., (2015). Creative ways hotels can use augmented reality. http://www.youvisit.com/virtual-tours/blog/how-canhotels-use-augmented-reality/, (6.09.2021).

Çakmak, T. F., Demirkol, Ş. (2017). Teknolojik gelişmelerin turist rehberliği mesleğine etkileri üzerine bir swot analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(7), 221-235.

Demir M. ve Demir Ş.Ş., (2015), Otel işletmelerinde yenilik yönetimi – ilkeler ve örnekler- Ankara: Detay Yayıncılık.

Demir M., Günaydın, Y. ve Demir Ş. Ş., (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgının türkiye’de turizm üzerindeki öncülleri, etkileri ve sonuçlarının değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80-107.

Demir, M., Demir, Ş. Ş., Dalgıç, A., Ergen, F. D. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on the tourism ındustry: an evaluation from the hotel managers' perspective. Journal Of Tourism Theory And Research, 7(1), 44-57.

Demirci, E., Uzkurt, C., Işık, N., Aluftekin, N., Göktepe, H., Akdeve, E. (2014). Yenilik yönetimi. Anadolu Üniversitesi Yayını.

Gössling, S., Scott, D., Hall, M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1-20.

Guttentag, A. D., (2010). Virtual reality: applications and implications for tourism. Tourism Management, 31, 637-651.

Hao, F., Xiao, Q., Chon, K. (2020). COVID-19 and china’s hotel ındustry: ımpacts, a disaster management framework, and post-pandemic agenda. International Journal Of Hospitality Management, 90, 102636.

Hoque, A., Shikha, F. A., Hasanat, M. W., Arif, I., Hamid, A. B. A. (2020). The effect of coronavirus (COVID-19) in the tourism industry in China. Asian Journal Of Multidisciplinary Studies, 3(1), 52-58.

İlhan, İ., Çeltek, E. (2016). Mobile marketing: usage of augmented reality in tourism. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 581-599.

Jaremen, D.E., Jędrasiak, M. ve Rapacz, A. (2016). The concept of smart hotels as an ınnovation on the hospitality ındustry market - case study of PURO Hotel in Wrocław. Economic Problems of Tourism, 36(4), 65-75.

Kamien, M. I., Schwartz, N. L. (1982). Market structure and innovation. Cambridge University Press.

Karamustafa, K. ve Yılmaz, M. (2019). Konaklama işletmeleri yöneticilerinin akıllı turizm teknolojilerinin olası faydalarına yönelik algılarının değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (3), 1669-1688.

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (2021). İşletme belgeli tesiler. https://mugla.ktb.gov.tr/Eklenti/72943,konaklama-tesisleri-isletmepdf.pdf?0, (7.06.2021).

OECD, (2005). Yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeler. OSLO Kılavuzu.

Özoğul, G. ve Baran, G. G., (2018). Turizm endüstrisinde radyo frekans tanımlama (RFID) teknolojisi uygulamalarına genel bakış. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 461-468.

Schumpeter, J. A., (1939). Business Cycles. Mcgraw Hill Book Company Inc., United States Of America.

Tekin, Y. ve Durna, U. (2012). Otel işletmelerinde yenilik yönetimi uygulamaları Alanya’da beş ve dört yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 93-110.

Tunçsiper, B., İlban, M. O. (2006). Turizm işletme belgeli otel işletmelerinin pazarlama sorunları: balıkesir ilinde bir alan araştırması. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 225-244.

UNWTO, (2020). Global guidelines to restart tourism 28 May 2020. World Tourism Organizations. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/UNWTO-Global-Guidelines-to-Restart-Tourism.pdf (17.09.2021).

Uzun, C., (2018). Alanya otel işletmelerinde iç girişimcilik algısı. [Yayınlanmamış YL Tezi]. Gaziantep Üniversitesi.

Yalçınkaya, P., Atay, L., Karakaş, E. (2018). Akıllı turizm uygulamaları. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 2(2), 34-52.

Yanardağ, U., Selçuk, O. (2020). COVID-19 pandemi sürecinde sosyal hizmet. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-2.

Wong, S., Pang, L. (2003). Motivators to creativity in the hotel industry perspectives of managers and supervisors. Tourism Management, 24(5), 551-559.

Kaynak Göster

APA Aracı, S. & Ergen, F. D. (2021). Otel işletmelerinin teknolojik yeniliklerinde COVID-19 salgın etkilerinin değerlendirilmesi . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , UTK 2021 Turizm Özel Sayısı , 1271-1282 . DOI: 10.31795/baunsobed.1020216