Konaklama işletmelerine yönelik iş ilanlarının içerik analizi yöntemi ile incelenmesi: Kariyer.net örneği

Bu çalışmanın amacı, kariyer.net isimli internet sitesinde iş ilanı veren konaklama işletmelerinin iş ilanlarını inceleyerek ilanların amaca uygunluğunu araştırmaktır. Bu amaca ulaşmak için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Kariyer.net sitesinde yer alan 218 adet iş ilanı altı kategoride incelenmiştir. Bu kategoriler; ilanda işletme ile ilgili detaylı bilginin bulunurluğu, genel nitelikler ve iş tanımının ayrı ayrı belirtilip belirtilmediği, adaya sağlanacak sosyal imkanlar/yan haklar bilgisi, ilanda görsel bulunup bulunması (logo, fotoğraf, video vb.), ilanda iş tanımının bulunup bulunmadığı bilgisi ve ilandaki bilgi miktarıdır (kelime sayısı). Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; oda kahvaltı hizmeti veren 5 yıldızlı oteller diğer yıldız sayılı otellere göre iş ilanlarında daha fazla kelime kullanmaktadır. Oda fiyatı 1501-2000 TL arasında olan otellerin diğer fiyatlara sahip otellere göre iş ilanlarında daha fazla “iş tanımı” bilgisine, kelime sayısına ve görsel kullanımına yer verdiği görülmektedir. Adaylara sağlanacak sosyal imkanlar/yan haklar bilgisi sadece 5 yıldızlı otellerde yer almaktadır. Ayrıca Trivago puanı yüksek olan otellerin iş ilanında daha fazla kelime kullandıkları tespit edilmiştir.

Analysis of job advertisements for accommodation businesses by content analysis method: Kariyer.net example

The aim of this study is to examine the job postings of the accommodation businesses that post job advertisements on the website named kariyer.net and to investigate the suitability of the advertisements for the purpose. Content analysis, one of the qualitative research methods, was used to achieve this aim. 218 job postings on Kariyer.net were analyzed in six categories. These categories are; Availability of detailed information about the business in the advertisement, whether the general qualifications and job description are specified separately, information on the social benefits / fringe benefits to be provided to the candidate, whether there is an image (logo, photo, video, etc.), whether there is a job description in the advertisement, and information in the advertisement is the amount (word count). According to the results obtained from the research; 5-star hotels providing bed and breakfast service use more words in their job postings compared to other star-numbered hotels. It is seen that the hotels with room rates between 1501 and 2000 TL include more “job description” information, the number of words and the use of images in their job advertisements compared to hotels with other prices. Information on social benefits/benefits to be provided to candidates is only available in 5-star hotels. In addition, it has been determined that hotels with a high Trivago score use more words in their job advertisements.

Kaynakça

Acarlar, G. ve R. Bilgiç. (2013). “Factors influencing applicant willingness to apply for the advertised job opening: the mediational role of credibility, satisfaction and attraction”, The International Journal of Human Resource Management, 24(1): 50–77.

Allen, D. G., Van Scotter, J. R., ve Otondo, R. F. (2004). Recruitment communication media: Impact on prehİre outcomes, Personnel Psychology, 57(1), 143.

Alniacik, E. (2016). İş ilanlarının çekiciliği: mesaj belirginliğinin etkisi, Ege Academic Review, 16(1).

Audretsch, D.B. ve A.R. Thurik. (2000). ‘Capitalism and democracy in the 21 century: from the managed to the entrepreneurial economy’, Journal of Evolutionary Economics 10 (1), 17-34.

Audretsch, D.B. ve A.R. Thurik. (2001). ‘What is new about the new economy: sources of growth in the managed and entrepreneurial economies’, Industrial and Corporate Change 10(1), 267-315.

Barber, A. E., ve Roehling, M. V. (1993). Job postings and the decision to interview: A verbal protocol analysis, Journal of Applied Psychology, 78(5), 845.

Basım, H. N., Şeşen, H. ve Şeşen, E. (2008). Personel temin sürecinde gazete ilanları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 35-44.

Baş, T., Aydinlik, A. Ü. ve Erenel, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin işveren seçim kriterlerinin belirlenmesine yönelik keşfedici bir araştırma, Ege Akademik Bakış, Temmuz, 11(3), 439-452.

Batman, O. (1999). Otel işletmelerinin yönetimi. Adapazarı: Değişim Yayınları.

Beardwell, J. ve Claydon, T. (Eds.). (2007). Human resource management: A Contemporary Approach. Pearson Education.

Belt, A. ve Paolillo, J. (1982), “The influence of corporate image and specificity of candidate qualifications on response to recruitment advertisement”, Journal of Management, 8: 105-112.

Blackman, A. (2006). Graduating students’ responses to recruitment advertisements, Journal of Business Communication, 43(4): 367–388.

Boxall, P. (2003). HR strategy and competitive advantage İn the service sector, Human Resource Management Journal, 13(3), 5-20.

Brantlinger, E., Jimenez, R., Klingner, J., Pugach, M., ve Richardson, V. (2005). Qualitative studies in special education, Exceptional Children, 71(2), 195-207.

Breaugh, J. A., ve Billings, R. S. (1988). The realistic job preview: Five key elements and their importance for research and practice, Journal of Business And Psychology, 2(4), 291-305.

Cable, D.M., Aiman-Smith, L., Mulvey, P.W. ve Edwards, J.R. (2000). The sources and accuracy of job applicants’ beliefs about organizational culture, Academy of Management Journal, 43: 1076–1085.

Cable, D. M., ve Graham, M. E. (2000). The determinants of job seekers' reputation perceptions, Journal of Organizational Behavior, 21(8), 929-947.

Chen, L. H., Liaw, S. Y. ve Lee, T. Z. (2003). Using an HRM pattern approach to examine the productivity of manufacturing firms–an empirical study, International Journal of Manpower.

Cho, J. (2005). Human resource management, corporate governance structure and corporate performance in Korea: a comparative analysis of Japan, US and Korea, Japan and the World Economy, 17(4), 417-430.

Cho, S., Woods, R. H., Jang, S. ve Erdem, M. (2006). Measuring the impact of human resources management practies on hospitality firm’s performances, International Journal of Hospitality Management, 25(2), 262–277.

Elo, S. ve Kyngas, S. H. (2008). The Qualitative Content Analysis Process. Journal of Advanced Nursing, 62(1): 107–115.

Erdem, B. ve T., Gezen. (2014). Turizm işletmelerine yönelik iş ilanlarının içerik analizi yöntemiyle incelenmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21):19-42.

Ertaş, Ç. (2018). Turizm sektöründeki nitelikli çalışan eksikliğinde turizm işletmelerinin payı: iş ilanları üzerinden bir inceleme, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30), 1143-1172.

Feldman, D.C., Bearden, W.O. ve Hardesty, D.M. (2006). Varying the content of the job advertisements: the effects of message specificity, Journal of Advertising, 35: 123–141.

Fernandez, K.V. ve D.L. Rosen. (2000). The effectiveness of ınformation and color in yellow pages advertising, Journal of Advertising, 29(Summer), 61–73.

Fisher, C.D., Ilgen, D.R. ve Hoyer, W.D. (1979). Source credibility, ınformation favorability and job offer acceptance, Academy of Management Journal, 22: 94–103.

Gatewood, R.D., Gowan, M.A. ve Lautenschlager, G.J. (1993). Corporate image, recruitment image, and initial job choice decisions, The Academy of Management Journal, 36: 414–427.

Goltz, S.M. ve C.M. Giannantonio. (1995). Recruiter friendliness and attraction to the job: the mediating role of inferences about the organization, Journal of Vocational Behavior, 46(1): 109-118.

Heffernan, M. M. ve Flood, P. C. (2000). An exploration of the relationships between the adoption of managerial competencies, organisational characteristics, human resource sophistication and performance in Irish organisations, Journal of European Industrial Training, 24(2-3), 128-136.

Hogan, J. J. (1992). Turnover and what to do about it. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 33(1), 40-45.

Hoque, K. (2013). Human resource management in the hotel industry: Strategy, innovation and performance. Routledge.

Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance, Academy of Management Journal, 38(3), 635-672.

İşte Çanakkale (2019). Turizmde istihdamda mezun oranı arttırılmalı, 01 Haziran 2020 tarihinde http://www.istecanakkalegazetesi.com/haber/9558-turizmde-istihdamda-mezun-orani-artirilmali adresinden erişildi.

Kaplan, A. B., Aamodt, M. G. ve Wilk, D. (1991). The relationship between advertisement variables and applicant responses to newspaper recruitment advertisements, Journal of Business and Psychology, 5(3), 383-395.

Kariyer.net. (2020). 01 Haziran 2020 tarihinde https://www.kariyer.net/kurumsal/hakkimizda adresinden erişildi.

Koç, E. (2003). The role and potential of travel agency staff as a marketing communications tool, Tourism Analysis an Interdisciplinary Journal, 8 (1), 105-111.

Koç, E. (2012). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: global ve yerel yaklaşım: pazarlama ve tüketici davranışı kavramlarının İngilizceleriyle. Seçkin Yayıncılık.

Koç, E. (2016). Hizmet Pazarlaması ve yönetimi: global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Lee, C. H., Hwang, F. M. ve Yeh, Y. C. (2013). The impact of publicity and subsequent intervention in recruitment advertising on job searching freshmen's attraction to an organization and job pursuit intention, Journal of Applied Social Psychology, 43(1), 1-13.

Mason, N., ve J.A. Belt (1986). Effectiveness of specificity in recruitment advertising, Journal of Management, 12(September): 425–432.

Milliyet (2018). Turizmde en büyük eksiğimiz kalifiye eleman, 01 Haziran 2020 tarihinde https://www.milliyet.com.tr/tatil/turizmde-en-buyuk-eksigimiz-kalifiye-eleman-2608349 adresinden erişildi.

Oğuzbalaban, G. (2019). Konaklama işletmelerine yönelik iş ilanlarının içerik analizi: turizm gazetesi örneği, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 461-473.

Premack, S. L., ve Wanous, J. P. (1985). A meta-analysis of realistic job preview experiments, Journal of Applied Psychology, 70(4), 706.

Reeve, C.L. ve Schultz, L. (2004), Job-seeker reactions to selection process ınformation in job ads, International Journal of Selection and Assessment, 12: 343–355.

Roberson, Q. M., Collins, C. J. ve Oreg, S. (2005). The effects of recruitment message specificity on applicant attraction to organizations, Journal of Business and Psychology, 19(3), 319-339.

Roberts, K. (1995). The proof of HR is in the profits. People Management, 1(3), 42-43.

Rynes, S. L. ve Miller, H. E. (1983). Recruiter and job influences on candidates for employment, Journal of Applied Psychology, 68(1), 147.

Saçkes, E. ve M., Doğdubay. (2019). Konaklama işletmelerinin pazarlamasında mobil teknolojinin kullanımı, Global Journal of Economics and Business Studies, 8(16), 183-195.

Schermerhorn, J.R. (2001). Management Update 2001, 6th ed, New York, John Wiley and Sons, Inc.

Schneider, B., Smith, D. B., ve Goldstein, H. W. (2000). Attraction–selection–attrition: Toward a person–environment psychology of organizations, Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Stalcup, L. D. ve Pearson, T. A. (2001). A model of the causes of management turnover in hotels, Journal of Hospitality and Tourism Research, 25(1), 17-30.

Şit, M. (2016). Türkiye’de turizm sektörünün istihdama katkısı, Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 101-117.

Turban D.B. ve D.W. Greening. (1996). Corporate Social Performance and Organizational Attractiveness to Prospective Employees, Academy of Management Journal, 40 (June): 658–672.

Turizm Günlüğü (2018). Turizmde personel sıkıntısı ne durumda? 01 Haziran 2020 tarihinde https://www.turizmgunlugu.com/2018/07/24/turizmde-personel-sikintisi-ne-durumda/ adresinden erişildi.

Turizm Günlüğü (2019). Turizm Sektörünün Eğitimli Sahipleri Nerede? 01 Haziran 2020 https://www.turizmgunlugu.com/2019/09/30/turizm-egitimi-fatih-kartal/ adresinden erişildi.

UNTWO (2019). Growth in international tourist arrivals continues to outpace the economy, 01 Haziran 2020 tarihinde https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020 adresinden erişildi.

Wasmuth, W. J. ve Davis, S. W. (1983). Managing employee turnover, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 23(4), 15-22.

Wood, S., Holman, D. ve Stride, C. (2006). Human resource management and performance in UK call centres, British Journal of Industrial Relations, 44(1), 99-124.

Wright, P. M. ve Boswell, W. R. (2002). Desegregating HRM: A review and synthesis of micro and macro human resource management research, Journal of Management, 28(3), 247-276.

Yenipınar, U. (2005). otel işletmelerinde ücretlendirme: izmir ili 4-5 yıldızlı otel işletmelerinde bir analiz, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:3.

Yüce, P. ve Highhouse, S. (1998). Effects of attribute set size and pay ambiguity on reactions to “help wanted” advertisements, Journal of Organizational Behavior, 19: 337–352.

Kaynak Göster

APA Villi, B. & Saçkes, E. (2021). Konaklama işletmelerine yönelik iş ilanlarının içerik analizi yöntemi ile incelenmesi: Kariyer.net örneği . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , UTK 2021 Turizm Özel Sayısı , 1501-1519 . DOI: 10.31795/baunsobed.1025490