Covid-19 salgını sonrası aşırı turizm: Uluslararası destinasyonlarla ilgili e-haberlerin içerik analizi

Aşırı turizm son yıllarda özellikle popüler destinasyonları olumsuz etkileyen sorunlardan biri haline gelmiştir. Taşıma kapasitesinin aşılması ile birlikte aşırı kalabalıkların belli zamanlarda bir bölgede yoğunlaşması sonucu hem yerel halka hem de ziyaretçilere verilen rahatsızlığın ifadesi olarak kullanılmaktadır. 2020 yılında hayatımıza girdikten sonra seyahat alışkanlıklarını tamamen değiştiren Covid-19 salgınının ardından, turizmin normale dönüp dönemeyeceği merak konusu olmuştur. Bu çalışmada, 1 Nisan-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Google Haberlerde yer alan aşırı turizm ile ilgili 101 adet e-haber tematik içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen verilere göre en fazla haber Venedik, Hawaii, Amsterdam, Floransa ve Barselona destinasyonları ile ilgili yapılmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre kalabalık, yerel halk, sürdürülebilirlik, taşıma kapasitesi ve sosyal medya olmak üzere 5 ana tema tespit edilmiştir. Tüm temalar aşırı turizmin ortaya çıkışı, nedenleri, sonuçları ve önlemleri ile uyuştuğundan özellikle popular destinasyonlarda Covid-19 salgını sonrası aşırı turizmin etkilerinin tekrar hissedildiği söylenebilir.

Overtourism after the Covid-19 epidemic: A content analysis of e-news related to international destinations

Overtourism has become one of the problems that negatively affect especially popular destinations in recent years. This concept is used as an expression of the discomfort given to both the local people and the visitors as a result of the overcrowding of a region at certain times, with the carrying capacity being exceeded. In the wake of the Covid-19 pandemic, which completely changed travel habits after entering our lives in 2020, it has been a matter of curiosity whether tourism can return to normal. In this study, 101 e-news about overtourism on GoogleNews between April 1 and August 31, 2021 were analyzed with thematic content analysis. According to the data obtained, the most news was made about the destinations of Venice, Hawaii, Amsterdam, Florence and Barcelona. Conforming to the results of the content analysis, 5 main themes were identified as crowding, local people, sustainability, carrying capacity and social media. Since all the themes coincide with the emergence of overtourism, its causes, consequences and measures, it can be said that overtourism has been felt again after the Covid-19 pandemic, especially in popular destinations.

___

Akdal, T. (2017). Yazılı basın ve elektronik medyada haber kalitesindeki farklılıklar ve güvenilirlik olgusunun incelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 43-65.

Alonso-Almeida, M. D. M., Borrajo-Millán, F. ve Yi, L. (2019). Are social media data pushing overtourism? The case of Barcelona and Chinese tourists. Sustainability, 11(12), 3356.

Algül, A. ve Sütcü, C. S. (2015). Değişen haber algısı: Kullanıcılar sosyal medyada haberleri nasıl değerlendiriyorlar?. Global Media Journal: Turkish Edition, 6(11), 18-34.

Anuar, A., Ridzuan, F., Jaini, N., Sulaiman, F. ve Hashim, I. (2019). The impact of overtourism towards local community in heritage city. Journal of Tourism & Hospitality, 8(3), 1-5.

Avond, G., Bacari, C., Limea, I., Seraphin, H., Gowreesunkar, V. ve Mhanna, R. (2019). Overtourism: A result of the janus-faced character of the tourism industry. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 11(5), 552-565.

Aylan, F. K. ve Aylan, S. (2020). Aşırı turizm kavramının farklı boyutlarıyla incelenmesi: Instagram’da paylaşılan fotoğraf ve yorumların içerik analizi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), 584-607.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

Calzada, J. ve Gil, R. (2020). What do news aggregators do? Evidence from Google news in Spain and Germany. Marketing Science, 39(1), 134-167.

Can, I. I., İflazoğlu, N. ve Kodaş, B. (2020). Overtourism movements and tourism phobia in the light of media coverage. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Special Issue (4), 695-707.

Capocchi, A., Vallone, C., Pierotti, M. ve Amaduzzi, A. (2019). Overtourism: A literature review to assess implications and future perspectives. Sustainability,11(12), 3303.

Çalık, A. Ö. (2014). Turistik merkezlerin sosyal taşıma kapasitesi: Beypazarı örneği [Doktora Tezi], Gazi Üniversitesi.

Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.

Çolak, O., Kiper, V. O., ve Batman, O. (2020). Ölçüsüz turizm’e (over-tourism) dair kavramsal bir yaklaşım. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 12(23), 609-621.

Dodds, R. ve Butler, R. (2019a). Overtourism: Issues, realities and solutions. MA: De Gruyter.

Dodds, R. ve Butler, R. (2019b). The phenomena of overtourism: A review. International Journal of Tourism Cities, 5, 519-528.

Duman, K. (2018). Arama motorları ve internet haberciliğine etkileri: Türk internet haber medyası örneği. Selçuk İletişim, 11(1), 257-287.

Duyar, M. ve Bayram, M. (2019). Overtourism and tourism phobia: Evolution of host and tourism relationship. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 40, 347-362.

Erdemir, B. (2018). Sürdürülebilir turizm kapsamında destinasyonların fiziksel ve psikolojik taşıma kapasitesi analizi: Pamukkale Hierapolis ören yeri örneği [Yüksek Lisans Tezi], Balıkesir Üniversitesi.

Eren, D. ve Bozkurt, İ. (2020). Aşırı turizm sorunsalı: Kapadokya Bölgesi’ne yönelik bir çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), 3090-3107.

Eysenbach, G. ve Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the worldwide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. Bmj, 324(7337), 573-577.

Goodwin, H. (2017). The challenge of overtourism. Responsible Tourism Partnership, (4), 1-19.

Gönç Şavran, T. (2012). Nicel ve nitel araştırmalarda kullanılan araştırma teknikleri. Gönç Şavran, T. (Ed). Sosyolojide araştırma yöntem ve teknikleri içinde (ss. 64-104) Anadolu Üniversitesi Yayını.

Gül, İ. ve Shipman, D. (2021). Aşırı turizm, nüfus teorisi ve turizme katılım. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 993-1006.

Innerhofer, E., Erschbamer, G. ve Pechlaner, H. (2020). Overtourism –the challenge of managing the limits. Pechlaner, H., Innerhofer, E. ve Erschbamer, G. (Ed). Overtourism. Tourism Managementand Solutions içinde (ss. 1-11). Routledge.

Işık, U. ve Koz, K. A. (2014). Çöp yığınlarında haber aramak: İnternet gazeteciliği üzerine bir çalışma. Humanities Sciences, 9(2), 27-43.

Jordan P, Pastras P. ve Psarros M (2018) Managing tourism growth in Europe. 20.12.2021 tarihinde https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-107272/2018-Managing%20Tourism%20Growth%20in%20Europe%20The%20ECM%20Toolbox.pdf adresinden erişildi.

Karahan, S. ve Öztürk, Y. (2020). “Overtourısm” kavramına etı̇molojı̇k bı̇r yaklaşım (an ethimologica lapproach to the “overtourism” concept. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Special Issue (4), 191-203.

Koçak, A., ve Arun, Ö. (2006). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4(3), 21-28.

Koens, K., Postma, A. ve Papp, B. (2018). Is overtourism over used? Understanding the impact of tourism in a city context. Sustainability, 10(12), 4383–4398.

Kuščer, K. ve Mihalič, T. (2019). Residents’ attitudes towards overtourism from the perspective of tourism impacts and cooperation—the case of Ljubljana. Sustainability, 11(6), 1823.

McQuarter, K. (2021). Over it? Overtourism and post-pandemic travel. 15 Ağustos 2021 tarihinde https://www.research-live.com/article/features/over-it-overtourism-and-postpandemic-travel/id/5087602 adresinden erişildi.

Milano, C., Cheer, J. M. ve Novelli, M. (2018). Overtourism: a growing global problem. The Conversation, 18, 1-5.

Milano, C., Novelli, M. ve Cheer, J. M. (2019). Overtourism and tourismphobia: A journey through four decades of tourism development, planning and local concerns. Tourism Planning & Development, 16(4), 353–357.

Namberger, P., Jackisch, S., Schmude, J. ve Karl, M. (2019). Overcrowding, overtourism and local level disturbance: How much can munich handle?. Tourism Planning & Development, 16(4), 452–472.

Nilsson, J. H. (2020). Conceptualizing and contextualizing overtourism: The dynamics of accelerating urban tourism. International Journal of Tourism Cities. 6(4), 657–671.

Oklevik, O., Gössling, S., Hall, C.M., SteenJacobsen, J.K., Grøtte, I.P. ve McCabe, S. (2019). Overtourism, optimisation, and destination performance indicators: A case study of activities in fjord Norway. Journal of Sustainable Tourism, 27(12), 1804-1824.

Özsüleyman, S. (2021). Google news nedir? Google haberler için seo önerileri. 5 Eylül 2021 tarihinde https://zeo.org/tr/blog/google-news-nedir-google-haberler-icin-seo-onerileri/ adresinden erişildi.

Padrón-Ávila, H. ve Hernández-Martín, R. (2019). Preventing overtourism by identifying the determinants of tourists’ choice of attractions. Sustainability, 11(19), 5177.

Peeters, P. M., Gössling, S., Klijs, J., Milano, C., Novelli, M., Dijkmans, C. H. S. ve Mitas, O. (2018). Research for tran committee-overtourism: Impact and possible policy responses. European Parliament Publishing.

Perkumienė, D. ve Pranskūnienė, R. (2019). Overtourism: Between the right to travel and residents’ rights. Sustainability, 11(7), 2138.

Phi, G. T. (2020). Framing overtourism: A critical news media analysis. Current Issues In Tourism, 23(17), 2093-2097.

Romão, J. (2021). Nature, tourism, growth, resilience and sustainable development. İçinde Mediterranean protected areas in the era of overtourism (ss. 297-310). Springer, Cham.

Richardson, D. (2017). Europe suffering the strain of tourism. 20 Temmuz 2021 tarihinde https://www.ttgmedia.com/wtm-news/wtm-news/wtm-2017-europe-suffering-the-strain-of-tourism-12206 adresinden erişildi.

Sarantakou, E. ve Terkenli, T. S. (2019). Non-institutionalized forms of tourism accommodation and overtourism impacts on thel and scape: Thecase of Santorini, Greece. Tourism Planning & Development, 16(4), 411-433. Seetanah, B., Sannassee, R. V., Teeroovengadum, V. ve Nunkoo, R. (2019). Air Access liberalization, marketing promotion and tourism development. International Journal of Tourism Research, 21(1), 76-86.

Seraphin, H., Sheeran, P. ve Pilato, M. (2018). Over-tourism and the fall of venice as a destination. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 374-376.

UNWTO - United Nations World Tourism Organization (2018). Overtourism? Understanding and managing urban tourism growth beyond perceptions. 20 Eylül 2021 tarihinde www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420070 adresinden erişildi.

UNWTO - United Nations World Tourism Organization (2021). Tourist arrivals down 87% in january 2021 as unwto calls for stronger coordination to restart tourism. 22 Ağustos 2021 tarihinde https://www.unwto.org/news/tourist-arrivals-down-87-in-january-2021-as-unwto-calls-for-stronger-coordination-to-restart-tourism adresinden erişildi.

World Travel & Tourism Council. (2017). Coping with success. Managing overcrowding in tourism destinations. London: McKinsey & Company. 20 Aralık 2021 tarihinde https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/travel%20logistics%20and%20infrastructure/our%20insights/coping%20with%20success%20managing%20overcrowding%20in%20tourism%20destinations/coping-with-success-managing-overcrowding-in-tourism-destinations.pdf adresinden erişildi.

Visentin, F. ve Bertocchi, D. (2019). Venice: An analysis of tourism excesses in an overtourism icon. C. Milano, J. M. Cheer, ve M. Novelli (Ed), Overtourism: Excesses, discontents and measures in travel and tourism içinde (ss. 18-38). Wallingford: CABI.

Volo, S. (2020). Overtourism: Definitions, enablers, impacts and managerial challenges. İçinde Overtourism (ss. 11-26). Palgrave Macmillan, Cham.

Yazıcıoğlu, İ., Alphan, E., ve Onur, M. (2020). Aşırı turizm kapsamında Tripadvisor yorumları üzerine nitel bir inceleme: Salda gölü örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 505-522.

Żemła, M. (2020). Reasons and consequences of overtourism in contemporary cities-Knowledge gasp and futurere search. Sustainability, 12(5), 1729.

Zhang, Y., Li, X. R. ve Su, Q. (2017). Does spatial layout matter to theme park tourism carrying capacity?.Tourism Management, 61, 82-95.

___

APA Karahan, S. & Öztürk, Y. (2021). Covid-19 salgını sonrası aşırı turizm: Uluslararası destinasyonlarla ilgili e-haberlerin içerik analizi . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , UTK 2021 Turizm Özel Sayısı , 1371-1385 . DOI: 10.31795/baunsobed.1023312