WoS ve Scopus Veri Tabanındaki Yavaş Şehirlerle (Cittaslow) İlgili Yayınların VOSviewer Programıyla Analizi

Bu makalenin amacı, “Yavaş Şehir”lerle ilgili araştırmaların bibliyometrik analizini yapmaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz yöntemiyle “Yavaş Şehir”lerle ilgili literatür analiz edilerek ve görselleştirilerek yayınların sayısal ve istatistik verileri ortaya koyulmuştur. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmada 2008-2022 tarihleri arasında WoS ve Scopus veri tabanında yayınlanan yayınlara ulaşılmıştır. İlk olarak Web of Science veri tabanında 90 yayına erişilmiştir. WoS veri tabanında “Yavaş Şehir”lerle ilgili en çok turizm kategorisinde yayın yapılmıştır. Bu yayınların türleri 77 yayın sayısıyla en çok makale türündedir. “Emerging Sources Citation Index (ESCI)” indeksinde 35 yayın sayısıyla diğer indekslerden fazladır. Yayınlar ülkelere göre incelendiği 33 yayınla Türkiye ilk sırada gelmektedir. En fazla yayın Sarah Pink tarafından yapılmış ve en fazla atıf sayısına ulaşmıştır. WoS veri tabanında yazarların yayınlarında en çok kullandıkları kelimeler sırasıyla yavaş şehir, yavaş şehirler, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir turizm, yavaş yemek, yavaş turizm ve yaşam kalitesidir. İkinci olarak ise Scopus veri tabanında 94 yayına ulaşılmıştır. Bu yayınların türleri 66 yayın sayısıyla en çok makale türündedir. Yayınlar ülkelere göre incelendiği 28 yayınla Türkiye ilk sırada gelmektedir. Scopus veri tabanında yazarların en çok kullandıkları kelimeler ise “Yavaş Şehir”ler (cittaslow), “Yavaş Şehir” (slow city), sürdürülebilirlik, yaşam kalitesi, yavaş yemek, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalkınma, yavaş turizm, destinasyon pazarlaması, küçük kasabalar/şehirlerdir. Bu çalışma “Yavaş Şehir”lerle ilgili gelecekte yapılacak araştırmalar için bir literatür incelemesi aracı olarak bibliyometrik analizin kullanılması, aynı zamanda literatürün VOSviewer programı aracılığıyla bibliyografik haritalar oluşturularak görselleştirilmesiyle yazarlar, atıf, dokümanlar, kurumlar, kaynaklar ve en çok kullanılan kelimelerin ağ görselleştirmeleri sayesinde daha anlaşılır hale gelmesi hedeflenmektedir.

Analysis of Publications on Slow Cities (Cittaslow) in WoS and Scopus Database with VOSviewer Program

The purpose of this article is to make a bibliometric analysis of research on slow cities. Quantitative research method was used in this study. With bibliometric analysis methodology, numerical and statistical data of the publications were revealed in order to analyze, and visualize the literature on Cittaslow. Survey model was used to study. As a data collection tool, publications on slow cities published in the WoS and Scopus database between 2008-2022 were reached. First, 90 publications in the Web of Science database were accessed. In the WoS database, most publications were made in the tourism category regarding slow cities. The types of these publications are the most article types with 77 publications. With 35 publications in the "Emerging Sources Citation Index (ESCI)" index, it is more than other indexes. Turkey comes first with 33 publications in which the publications are analyzed by country. The highest number of publications was made by Sarah Pink and it reached the highest number of citations. The most used words by the authors in the WoS database are slow city, slow cities, sustainable development, Sustainability, sustainable tourism, slow food, slow tourism and quality of life in their publications. Secondly, 94 publications were reached in the Scopus database. The types of these publications are the most article types with 66 publications. When the publications are analyzed by country, Turkey ranks first with 28 publications. The most used words by the authors in the Scopus database are “Cittaslow”. Sustainability, quality of life, slow food, sustainable tourism, sustainable development, slow tourism, destination marketing, small towns/cities In their publications. This study aims to use bibliometric analysis as a literature review tool for future research on slow cities, as well as to visualize the literature by creating bibliographic maps through the VOSviewer program, targeting in a more understandable network visualization of authors, citations, documents, institutions, sources, and most used words.

___

 • KAYNAKLAR Kitap HAUSTEIN, S., ve LARIVIERE, V., 2015. The use of bibliometrics for assessing research: Possibilities, limitations and adverse effects. In Incentives and performance (pp. 121-139). Springer, Cham.
 • VAN ECK, N.J., ve WALTMAN, L., 2014. Visualizing bibliometric networks. In Y. Ding, R. Rousseau, & D. Wolfram (Eds.), Measuring scholarly impact: Methods and practice (pp. 285-320). Springer.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H., 2011. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Seçkin Yayınevi..Ankara
 • Konfreansta bildiri ADİGUZEL, D., ve ERİKCİ, S. N., 2013. Local identity in slow city movement: a case-study in Tarakli. In 11th European Architectural Envisioning Association Conference on Envisioning Architecture: Design, Evaluation, Communication. Edızıonı Nuova Cultura.
 • JASZCZAK, A., ve KRİSTİANOVA, K., 2019.. Social and cultural role of greenery in development of cittaslow towns. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 603, No. 3, p. 032028). IOP Publishing.
 • MAZUR-BELZYT, K., 2017. Slow’Revitalization on Regional Scale, the Example of an Integrated Investment Project. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 245, No. 5, p. 052040). IOP Publishing.
 • SARİCAOGLU, T., ve TANAÇ ZEREN, M., 2013. Cıttaslow: Archıtectural Conservatıon Crıtıcısm Wıthın the Context of Sustaınabılıty. Conference on Central Europe towards Sustainable Building (CESB13) Dergide makale
 • HERGÜL, Ö. C., ve GÖKER, P., 2022. Cittaslow Movement as a Tool to Strengthen the City Image: Case Study of Osmaneli (Bilecik). ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 10(1), 277-298.
 • INCE, E., ISCİOGLU, D., ve OZTUREN, A., 2020. Impacts of Cittaslow philosophy on sustainable tourism development. Open House International, 45(1/2), 173-193.
 • MERIGO, J. M., & YANG, J. B., 2017. Accounting research: A bibliometric analysis. Australian Accounting Review, 27(1), 71-100.
 • OZMEN, A., ve CAN, M.,2018. The urban conservation approach of Cittaslow Yalvaç. Megaron, 13(1).
 • PASLI, M. M., 2021. Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1005–1017.
 • RADSTROM, S., 2014. A PlaceSustaining framework for local urban identity: An introduction and history of Cittaslow. Italian Journal of Planning Practice, 1(1), 90-113.
 • VAROLGÜNEŞ, F. K., ve CANAN, F., 2018. A slow city movement: The case of Halfeti in Turkey. ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 6(2), 413-432.
 • ZENGIN, B. VE CENGIZ, M., 2021.Yavaş Şehir (Cittaslow) Konusundaki Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik Analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4): 2235- 22
 • İnternet kaynağı CİTTASLOW, 2022. https://www.cittaslow.org/[Erişim tarihi 4 Eylül 2022]. CİTTASLOWTÜRKİYE, 2022. Üyelik süreci ve kriterler [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://cittaslowturkiye.org/tr/uyelik-sureci-ve-kriterler/ [Erişim tarihi 5 Eylül 2022]. GOOGLE NGRAM, 2022. Erişim adresi: https://books.google.com/ngrams/[Erişim tarihi 10 Haziran 2022]. SCOPUS, 2022. Erişim adresi: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic [Erişim tarihi 2 Eylül 2022]. VOSVİEWER, 2022. Erişim adresi: https://www.vosviewer.com/[Erişim tarihi 5 Ağustos 2022]. VOSVİEWER, 2022. Network visualization Erişim adresi: https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.18.pdf[Erişim tarihi 5 Ağustos 2022]. WOS,2022. ]. Erişim adresi: https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search [Erişim tarihi 2 Eylül 2022].