Mimari Mirasın Korunmasına Dair Özgün Bir Örnek: ‘Gelenekten Cittaslow’a’ Taraklı

Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dâhil olan Taraklı ilçesinin bu süreçler boyunca yürütülen başarılı çalışmaları, geleneksel mimarinin korunması ve restorasyon-restitüsyon açısından incelemeye değer bir örnek teşkil etmektedir. Makalede gelenekten yola çıkarak ‘Cittaslow’ konseptine dâhil olmuş Taraklı bağlamında öncelikle ilçenin mimari envanteri analiz edilmiştir. Daha sonra ‘Cittaslow’ kriterlerine göre geleneksel yapıların durumu incelenmiştir. Bu çalışmada Taraklı’nın mevcut üç geleneksel mahallesi, 18 geleneksel konutu, 8 sivil mimari örneğin rölöve ve restitüsyon projeleri, fotoğrafları, illüstrasyonları elde edilerek analizler yapılmış ve değerlendirilmiştir. Geleneksel yapıların nasıl korunduğu ve geleceğe nasıl aktarılacağına dair bulgular elde edilmiştir: Geleneksel mahallelerden Hacı Murat Mahallesi, Ulucami Mahallesi ve Yusuf Bey Mahallesi’nin geleneksel doku özellikleri ortaya konmuştur. Konut ve sivil mimarlık örnekleri üç grupta toplanmış ve verilen örneklerin mimari özellikleri tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, Taraklı’nın, ‘Cittaslow’ (Sakin Şehir) ağına dâhil olmasının, geleneksel mimari dokusunun korunması, geliştirilmesi ve yönetilebilmesi için yararlı ve nitelikli bir örnek olduğu anlaşılmıştır. Bu örneğin yaygınlaştırılması Anadolu’nun kültürel zenginliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yararlı olacaktır.

A Special Case for The Preservation of The Architectural Heritage: From Traditional to Cittaslow ‘Taraklı’

The ongoing success of Taraklı, a member of the Cittaslow network, is a valuable example of architectural conservation, restoration and restitution. This article foremostly analyzes the traditional architectural inventory of the city. Preservation of traditional buildings from Cittaslow motion criteria was examined. Later, the three traditional neighborhoods of Taraklı, 18 traditional houses, 8 civil architectural samples, map and architectural documents (Scale survey and restitution projects, photographs, illustrations) were obtained and visual architectural analyzes were made and evaluated. The following findings were obtained on how traditional structures are preserved and how they can be transferred to the future. Features of traditional fabric of Haci Murat Neighborhood, Ulucami Neighborhood and Yusuf Bey Neighborhood are revealed. In this study, it was understood that Taraklı was a founded and qualified model for its inclusion in the Cittaslow (Calm City) network, for the preservation, development and management of its traditional architectural fabric. Expanding the success of Taraklı to other cities would be invaluable to preserving cultural diversity of Anatolia for future generations.

___

 • BEATLEY, T., 2004. Native to nowhere: sustaining home and community in a globe age. Washington DC: Island Press.
 • ERDOĞAN, N. ve AKARSU, H. T., 2018. Gelenekten Cittaslow’a Taraklı. İstanbul: Verita Yayınları.
 • OKUTAN, N., 2007. Alternatif turizm yeri adresi Sakarya. Sakarya Valiliği, Sakarya: Seçil Ofset Matbaası.
 • PARKINS, W. ve CRAIG, G., 2006. Slow living. New York: Berg Publishers.
 • RADSTROM, S., 2005. An urban identity movement rooted in the sustainability of place: a case study of slow cities and their application in rural. Manitoba: The University of Manitoba Department of City Planning.
 • SEZGİN, M. ve ÜNÜVAR, Ş., 2011. Sürdürülebilirlik ve şehir pazarlaması ekseninde yavaş şehir. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • KONUKÇU, E., 2005. Osmanlı devleti kuruluş döneminde Sakarya bölgesi. İçinde: N. DEMİR, ed. Sakarya ili tarihi. İstanbul: Kaya Matbaacılık. s. 65-88.
 • ANONİM, 1984. I Sakarya. İçinde: Yurt Ansiklopedisi. Cilt 9. İstanbul: Anadolu Yayıncılık.
 • BİLGİ, M. G., 2013. Türkiye’nin sakin şehirlerinde permakültürel koruma, planlama, yönetim ve eğitim pratikleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 29, s. 45-59.
 • ÇETIN, Y., 2007. Sakarya ve çevresinde ev örnekleri. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi. 19, s. 67-103.
 • DONALDSON, R., SPOCTER, M., PLESSİS, D. D. ve NİEKERK, A. V., 2012. Towards generic interventions to stimulate growth potential in small towns of the Western Cape province. South Africa.South African Geographical Journal. 94 (2), s. 120-136.
 • ERDOĞAN, N., 2020. Evaluation of Cittaslow standards’ traditional urban texture and buildings aspects: from Traditional to Cittaslow-Taraklıc Case. Journal of Architectural Science and Application. 5 (1), s. 108-118.
 • GÜVEN, E., 2011. Yavaş güzeldir: Yavaş yemek’ ten yavaş medya’ya hızlı tüketime dair bir çözüm önerisi. Selçuk İletişim Dergisi. 7 (1), s. 113-121.
 • HATİPOĞLU, B., 2015. Cittaslow: Quality of life and visitor experiences. Tourism Planning &Development. 12 (1), s. 20-36.
 • KARABAĞ, Ö., YÜCEL, F. ve İNAL, E., 2012. Cittaslow movement: an opportunity for branding small towns and economic development in Turkey. International Journal of Economic Research. 313, s. 64-75.
 • KARATAŞ, A. ve KARABAĞ, Ö., 2013. Cittaslow hareketinde çevre eğitiminin önemi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16 (29), s. 1-21.
 • KESKİN, E. B., 2011. Sürdürülebilir kent kavramına farklı bir bakış: Paradoksekonomik. Sosyoloji ve Politika Dergisi. 8 (1), s. 81-99.
 • KNOX, P. L., 2005. Creating ordinary places: slow cities in a fast World. Journal of Urban Design. 10 (1), s. 1-11.
 • MAYER, H. ve KNOX P. L., 2006. Slow Cities: Sustainable places in a fast world. Journal Of Urban Affairs. 28 (4), s. 321-334.
 • RADSTROM, S., 2011. A place-sustaining framework for local urban identity: An introduction and history of cittaslow. Italian Journal of Planning Practice. 1 (1), s. 90-113.
 • SEMMENS, J. ve FREEMAN, C., 2012. The Value of cittaslow as an approach to local sustainable development: A New Zealand perspective. International Planning studies. 17 (4), s. 353-375.
 • YILDIRIM, A. ve KARAHMET, A., 2013. Yavaş şehir hareketinin kent imajına katkısı: Ordu-Perşembe örneğinin yerel basın Üzerinden Analizi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 5 (1), s. 11-20.
 • YURTSEVEN, H. R. ve KAYA, O., 2011. Slow tourists: a comparative research based on cittaslow principles. American International Journal of Contemporary Research. 1 (2), s. 91-98.
 • LOWRY, L. ve LEE, M., 2011. CittaSlow, slow cities, slow food: Searching for a model for the development of slow tourism.Travel & Tourism Research Association. 42nd annual conference proceedings; Seeing the Forest and the Trees – Big Picture Research in a Detail- Driven World, 19-21 Haziran 2011, London: Ontario, Canada. s. 10-21.
 • CITTASLOW SUNDAY, 2020. Cittaslow sunday 2019 [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.cittaslow.org/news/cittaslow-sunday-2019 [Erişim tarihi 30 Mart 2020].
 • CITTASLOW, 2019. International network of cities where living is good [çevrimiçi]. Erişim adresi: http://www.cittaslow.org/ [Erişim tarihi 18 Haziran 2019].
 • ÖZBURSALI, Z. T., 2018. Konut illüstrasyonları. [resim] Nevnihal Erdoğan Kişisel Arşivi, Kocaeli.