GENÇLİK ÇALIŞMALARINDA DÖNEMLER VE TARTIŞMALAR

Sosyal bilimler içerisinde gençlik, çeşitli paradigma, yaklaşım ve değer sisteminin kesiştiği bir alan olmuştur. Gençlik çalışmaları, toplumsal bağlama, zamana ve mekana göre toplumun bütünüyle ilişkisi çerçevesinde gelişen karmaşık ve çok katmanlı bir mirasa sahiptir. Bu makalede gençlik çalışmaları alanındaki tartışma alanları ve ana kavramlar incelenerek konu hakkında genel bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Öncelikle temel paradigmalar, farklı teorik ve metodolojik ayrımların anlaşılabilmesi için iki eksen esas alınmıştır. Bu eksenlerden ilki, nesnellik (realizm)- öznellik (nominalizm) ayrımıdır. Bireylerin sosyal dünyayı dışsal reel bir geçeklik olduğu anlayışı ile isimlendirme, kategorilendirme gibi süreçlerle inşa ettiği varsayımı arasındaki teorik ayrımı belirlemektedir. İkinci eksen ise düzen (regülasyon) ve çatışma boyutlarını içermektedir. Gençlerin toplumsal düzenin neresinde konumlandıklarına dair teorik varsayımları ve buna dair çözüm önerilerinin farklılaşmasında rol oynamaktadır. Düzen (regülasyon) teorilerinde, toplumla uyum ve dayanışmanın sağlanması esastır. Toplumsal alanın biçimlenmesinde çatışma unsurunu ön plana çıkaran teorilerde ise gençlik ve gençliğe dair problemler halihazırda var olan toplumsal, kurumsal ve düşünce sistemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmakta ve sorunların çözülebilmesi için radikal toplumsal dönüşümler gerekmektedir. İkinci olarak, gençlik alanını biçimlendiren alt tartışmalar (doğa /biyoloji-kültür/ yetiştirme, kuşak-sosyal sınıf, yapı-birey, yapı-süreç ve katkı sağlayıcılar-bağımlılılar) gözden geçirilerek gençlik çalışmalarının genel bir çerçevesinin çizilmesi amaçlanmıştır. Son olarak, 19. Yüzyıldan yakın döneme kadar bu alt tartışmalar, gençliğin toplumsal alanda geçirdiği değişimlerle birlikte ele alınmıştır.

___

 • Arnett, J. Jensen. 2006. “Emerging adulthood: Understanding the New Way of Coming of Age”. J. Arnett ve J. Washington (ed.) içinde Emerging Adults in America. Coming of Age in the 21st Century. DC: American Psychological Association.
 • Bauman, Zygmunt. 1991. “A Sociological Theory of Postmodernity”. Sage Journals 29(1): 33-46.
 • Beck, Ulrich. 1992. Risk Society: Towards a New Modernity. London: SAGE. London.
 • Bennett, Andrew. 1999. “Subcultures or Neo Tribes? Rethinking between Yout, style and Musical Taste”. Sociology 33(3): 599-617.
 • Bennett, Andrew, Kahn Harris, Keith. 2004. ‘Post Subcultural Theory’ A. Bennett, K. Kahn-Harris (ed.) içinde After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. New York: Pelgrave Mcmillan.
 • Best, Amy, L. 2007. “Introduction”. A. Best (ed.) içinde Representing Youth: Methodological Issues In Critical Youth Studies. Newyork: Newyork University Press.
 • Blackman, Shane. 2005. “Youth Subcultural Theory: A Critical Engagement with The Concept, Its Origins and Politics, From The Chicago School to Postmodernism”. Journal of Youth Studies 8(1): 1-20.
 • Bourdieu, Pierre. 1977. Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage.
 • Bowlby, Jan. 1953. Child Care and The Growth of Love. Harmonsworth: Penguin Books.
 • Burcu, Esra. 1998. “Gençlik Teorilerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Çalışma”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 1(1-2): 105-36.
 • Burrell, Gibson, Gareth, Morgan. 1979. Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements of The Sociology of Corporate Life. London: Heinemann.
 • Bhat, M. Aslam. 2016. “From the Chicago School to Post-sub Cultural Carriage: A Review and Analysis of Contemporary Trends in Youth Culture Research”. Journal of Social Sciences 12(1), 10.3844/jssp.2016.78.87.
 • Cieslik, Mark, Donald Simpson. 2013. Key Concepts in Youth Studies. London: Sage. Cohen, Phil. 1972. Rethinking the Youth Question. London: Palgrave.
 • Chatterton, Paul, Robert, Hollands. 2003. Urban Nightscapes: Youth Cultures, Pleasure Spaces and Corporate Power. London: Routledge.
 • Coleman, James. 1961. The Adolescence Society. New York: The Free Press.
 • Comte, August, 2000. The Positive Philosophia of August Comte Part I, Çev: Harriet Martineau, Whitefish: Kessinger Publishing.
 • Cote, James, John, Bynner. 2008. “Changes in The Transition to Adulthood in the UK and Canada: The Role of Structure and Agency in Emerging Adulthood”. Journal of Youth Studies 11(3): 251–268.
 • Cote, James. 2014. Youth Studies: Fundamental Issues and Debates. London: Palgrave Mcmillan.
 • Dahrendorf, Ralf. 1959. Class and Class Conflict In Industrial Societies. London: Reutledge and Kegan Paul.
 • Durkheim, Emile. (1956). Education and Society. New York: The Free Press.
 • Durkheim, Emile. (1961). Moral Education. New York: The Free Press.
 • Eisenstadt, N. Shmuel. 2003 1956 From Generation to Generation. Routledge.
 • Feuer, L. Samuel. 1967. The Conflict of Generations: The Character and Significance of Student Movement. New York: Basic Books.
 • Furlong, Andy. 2015. ‘Transitions, Cultures and Identities: What is Youth Studies?’ D. Woodman, A. Bennett (ed.) içinde Youth Cultures, Transitions, and Generations: Bridging the Gap in Youth Research, London: Palgrave Macmillan.
 • Furedi, Frank. 2004. Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertian Age. London: Routledge.
 • Foucault, Michel. 1988. ‘Technologies of The Self’ M.L. Gutman, H. Hutton (ed.) içinde Technologies of The Self London: Tavistock.
 • Frosh, Stephen., Ann, Phoenix. 2002. Young Masculinities. UK: Palgrave Macmillan.
 • Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Calif: Stanford University Press.
 • Gillis, John, R. 1981. Youth and History. London: Academic Press.
 • Goodwin, John, Henrietta, O’Connor. 2009. ‘Youth and Generation: In The Mix of Adult World’ A. Furlong (ed.) içinde Handbook of Youth and Young Adulthood: New Perspectives and Agendas. Newyork: Routledge.
 • Griffin, Christine. 1993. Representation of Youth: The Study of Youthand Adolescence In Britain and America. Cambridge: Polity Press.
 • Griffin, Christine. 2004. ‘Representation of Youth’ J. Roche, S. Tucker, R. Thompson, R. Flynn (ed.) içinde Youth in Society: Contemporary Theory, Policy and Practice. London: Sage.
 • Hall, J, Stuart.1904. Adolescence. Newyork: Appleton.
 • Hall, Stuart., Tony Jefferson. 1990. Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. Routledge.
 • Hannerz, Ulf. 1996. Transnational Connections. London: Routledge.
 • Hollingshead, B, August.1949. Elmstown's Youth; The Impact of Social Classes on Adolescents. Newyork: Wiley.
 • Johansson, Thomas. 2017. “Youth Studies in Transition: Theoretical Explorations”. International Review of Sociology. 27(3): 510-524.
 • Jones, Gill, Robert, Bell. 2000. Balancing Acts? Youth, Parenting and Public Policy. York: York Publishing.
 • Jones, Gill. 2009. Youth. Cambridge: Polity Press.
 • Kelly, Peter. 2006. “The Entrepreneurial Self and ‘Youth at-risk’: Exploring the Horizons of Identity in the Twenty-first Century”. Journal of Youth Studies 9(1): 17-32.
 • Kelly, Peter. 2011. “An Untimely Future for Youth Studies?”. Youth Studies Avustralia 30(3): 47-53.
 • Kraidy, Marwan. 2006. Hybridity, or the Cultural Logic of Globalization. Philadelphia: Teple Universit Press.
 • Lockwood, David. (1956). “Some Remarks on the Social Systems”. The Bristish Journal Of Sociology 7(2): 134-46.
 • MacDonald, Robert, Jane, Marsh. 2005. Disconnected youth? Growing up in Britain's Poor Neighbourhoods. London: Palgrave.
 • Malinowski, Bronislaw. 1929. The Sexual Life of Savages. Beacon Press.
 • Mannheim, Karl. 1952. “The Proplems on Generations”. P. Kecskemeti (ed.) içinde Essays on Sociology of Knowledge. London: Reutledge and Kegan Paul.
 • Mead, Margaret.1928. Coming of Age In Samoa: A Psychological Stusy of Primitive Youth for Western Civilization. Newyork: Morrow.
 • Molgat, Marc. 2007. “Do Transitions and Social Structures Matter? How ‘Emerging Adults’ Define Themselves as Adult”. Journal of Youth Studies 10(5): 495-516.
 • Muggleton, David. 2000. Inside Subcultures: The Postmodern Meaning of Style. London: Bloomsbury Academic.
 • Mungham, Geoff, Geoff Pearson 1976. Working class youth culture. Routledge Kegan Paul.
 • Murray, Chris. 1978. Youth In Contemporary Society. Oxford: Nyfer.
 • Nayak, Anoop. 2003. Ivory Lives: Economic Restructuring and The Making of Whiteness in A Post-İndustrial Youth Community. Europian Journal of Cultural Studies 6(3): 305-325.
 • Nemutlu, Gülesin. 2012. ‘Gençlik Çalışması Özne-Özel Sınıflandırma Modeli’ N. Yentürk, Y. Kurtaran, G. Nemutlu (ed.) içinde Türkiye’de Gençlik Çalışması ve Politikaları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Nilan, Pam, Carles, Feixa. 2006. ‘Youth Hybridity and Plural Worlds’ N. Pam, C. Feixa (ed.) içinde Global Youth? Hybrid Identities Plural Worlds, New York: Rotledge.
 • Parsons Tallcott. 1942. “Age and Sex In The Social Structure of The United States”. American Sociological Review 7(5): 612- 16.
 • Parsons Tallcott. 1956. “Culture and Social System Revısited.” Social Science Quarterly 53(2): 253–66.
 • Parsons Tallcott. 1973. ‘Youth in Context of American Society’ H. Silverstein (ed.) Içinde The Sociology of Youth: Evolution and Revolution. New York: McMillan.
 • Polsky, Ned. 1967. Hustlers, Beats and Others. London: Penguin.
 • Pritchard, Evans. 1969. The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford University Press.
 • Richards, Steve. 1997. Subculture to Clubcultures: Introduction to Popular Cultural Studies: An Introduction to Popular Cultural Studies. John Wiley & Sons.
 • Rogers, R, Stanton. 2004. ‘The Making and Molding of Modern Youth: A Short History’ J. Roche, S. Tucker, R. Thompson, R. Flynn (ed.) içinde Youth in Society: Contemporary Theory, Policy and Practice. London: Sage.
 • Seaton, Elizabeth. 2012. ‘Biology/Nature’ N. Lesco, S. Talburt (ed.) içinde Keywords in Youth Studies: Tracing Affects, Movements, Knowledges. Newyork: Routhledge.
 • Sweetman, Paul. 2003. ‘Twenty-First Century Disease? Habitual Reflexivity or the Reflexive Habitus’, The Sociological Review 51(4): 528–49.
 • Tebbutt, Melanie. 2016. Making Youth. A History of Youth in Modern Britain. London: Palgrave.
 • Turner, Victor.1995. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. London: Aldine Transaction.
 • Threadgold, Steven, Pam, Nilan. 2009. “Reflexivity of Contemporary Youth, Risk and Cultural Capital”. Current Sociology 57(1): 47-68.
 • Tyyskä, Vappu. 2005. ‘Conceptualizing and Theorizing Youth: Global Perspectives’. H. Helve, G. Holm (ed.) içinde Contemporary Youth Research Local Expressions and Global Connections. London: Ashgate Books.
 • Willis, Paul. 1981. Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs. New York: Columbia University Press.
 • Woodman, Dan. 2009. “The Mysterious Case of the Pervasive Choice Biography: Ulrich Beck, Structure/Agency and the Middling State of Theory in the Sociology of Youth”. Journal of Youth Studies 12(3): 243-256.
 • Yaman, Miraç, Ö. 2016. Apaçi Gençlik. Ankara: Bir Yayınları.