Süleyman Nazif’in Batı Dünyasına Karşı Duruşu ve “Hz. Îsâ’ya Açık Mektup” Adlı Eseri

Öz Batı düşünce ve yaşam şeklinin Türk İslam dünyasına girişinin resmi başlangıcı sayılan Tanzimat Fermanının ilanından 30 yıl sonra dünyaya gelen Süleyman Nazif, Tanzimat edebi anlayışının birinci kuşağını temsil eden Namık Kemal gibi batıya karşı mesafeli, sağlam ve dik durmuştur. Onun duruşu milletin öz değerlerinden asla taviz vermeden, batının yıkıcı değerlerinin farkında olmak ve onları elemek şartıyla, batının bilim ve sanatını almaktır. Şiirlerinin genelinde milli duygu ve düşünceleri, vatan sevgisini ele alan Nazif, Hıristiyan dünyasının emperyalist düşüncesine karşı her zaman karşı bir tavır almıştır. Bu tavrını İngilizlerin İstanbul’u işgal ettikleri o “bahtsız” günde yazdığı ‘Kara Bir Gün’ yazısıyla açıkça ve çok sert bir üslupla ortaya koyar. Bunun yanı sıra Hıristiyan dünyasının o yıllarda çeşitli coğrafyalarda yaptığı haksızlık ve zulümleri birçok yazısında dile getirir. 1912 yılında Hak Gazetesinde yayınladığı yazılarında Trablusgarp ve Bingazi’nin işgali nedeniyle Avrupa’nın vicdanına seslenir. Fakat Avrupa bu seslenişe alayla karşılık verir. Süleyman Nazif, Avrupa’nın o yıllarda ortaya koyduğu bütün siyasi icraatlara karşı teyakkuzdadır. Türkiye’nin aleyhine olan bu yıkıcı icraatlardan birisi de; Birleşmiş Milletlerdeki İngiliz temsilcisinin Türkiye’ye karşı bir heyetin teşkil edilmesini söylemesi ve bir Fransız gazetesinin Kuzey Afrika’da işgalini sürdüren İspanya’nın yardımına diğer Avrupa ülkelerini çağırması olmuştur. Süleyman Nazif Birleşmiş Milletlerin bu çağrısı üzerine “Hz. Îsâ’ya Açık Mektup” adlı mektupları kaleme alır. Bu mektuplarında Batı dünyasının yaptığı icraatları ağır bir dille eleştirir. Bu çalışmada Süleyman Nazif’in batı dünyasına bakışı ve bu bakışını ortaya koyan “Hz. Îsâ’ya Açık Mektup” adlı eseri incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Süleyman Nazif, Bakış, Batı Dünyası, Hıristiyan, Hz. Îsâ,

Süleyman Nazif's Stance Against the West World and his Work Titled "The Open Letter to Jesus”

Abstract Süleyman Nazif came to the world 30 years After the announcement of the Tanzimat edict, which is regarded as the official beginning of the introduction of Western thought and life in the Turkish Islamic world .Like Namık Kemal who represents the first generation of Tanzimat literature understanding Süleyman Nazif also stood upright against the west. His stance and gaze is to take the science and art of the West, without ever compromising the values of the nation's self, to be aware of the destructive ideas of the West and to eliminate them. In his poetry, Nazif, depicted national emotions, thoughts and homeland love, always stood against the imperialist thought of the Christian world. He clearly and very hardly expressed this attitude by his writing titled "A Black Day" when British occupied Istanbul. In addition, in many of his writings he expressed the injustices and cruelties that the Christian world has done in various geographies over those years. In his writings published in the Hak Journal in 1912, he called for the conscience of Europe because of the occupation of Tripoli and Benghazi. But Europe responds with this speech ridicule. Süleyman Nazif, is vigilant against all the political activities that Europe has revealed in those years. One of these destructive acts against Turkey; The British representative of the United Nations called on a delegation against Turkey and a French newspaper called on other European countries for the help of Spain, which continued its occupation in North Africa. On this call of the United Nations, Süleyman Nazif wrote the letters titled "Open Letter to Jesus". In these letters, he criticizes with a heavy languagethe Western world for what they do. In this study, the stance and view of Süleyman Nazif against the western world and his work titled "Open Letter to Jesus" will be examined. Key Words: Süleyman Nazif, View, Western, World, Christian, Jesus

___

Aktaş, Şerif.(2005). Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I, Ankara: Akçağ Yayınları. Akyüz, Kenan.(2010). Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Beysanoğlu, Şevket. (1970).Doğumunun 100. Yılında Süleyman Nazif, “Hayatı-Sanatı-Eserleri, Ankara: Diyarbakır’ı Tanıtma ve Turizm Derneği Yayınları. Demir, Ahmet. (2012).“Süleyman Nazif’in Şiirinde Namık Kemal Etkisi”, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, TheJournal of International SocialResearch Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22, Yaz. Ertürk, Hüsamettin. (2011).İki Devrin Perde Arkası, Ankara:HiperlinkEBSCOhost. Haz. Samih Nafiz Tansu, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık. Gövsa, İbrahim Alâattin. (1933).Süleyman Nazif (Hayatı, Mektupları, Fıkra ve Nükteleri), İstanbul: Semih LütfiSühûlet Kütüphanesi Gür, Muhammet. (1992).Makaleve Mektuplarına Göre Süleyman Nazif,İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Basılmamış Doktora Tezi. İnal, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal. (2000).Son Asır Türk ŞairleriAnkara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, C.III,Haz. Hidayet Özcan. Karakaş, Şuayb. (1986).Süleyman Nazif Hayatı ve Eserleri,Ankara: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri. (1990). Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, İstanbul: İletişim Yayınları. Kurgan, Şükrü. (1955).Süleyman Nazif-Hayatı Sanatı Eserleri-,İstanbul: Varlık Yayınevi. Nazif, Süleyman. (1922). Namık Kemal, İstanbul: İkdâm Matbaası. Nazif, Süleyman. (1924).Hazreti Îsâ’ya Açık Mektup,İstanbul: Yeni Matbaa, İkinci baskı.