Juniperus L. (Ardıç) cinsine ait iki türün yapraklarından elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesi

Juniperus L. cinsi; yaprakları sivri ve uzun, meyveleri kozalak şeklinde parlak siyah renkte, boyu ortalama 8-9 metre uzunlukta, çok uzun yıllar yaşayabilen bir ağaçtır. Bu çalışmada geleneksel tıpta kullanımı çok eskiden beri bilinen, Juniperus excelsa subsp. excelsa M.Bieb. ve Juniperus foetidissima Willd. bitkilerinin doğal ortamından toplanan yapraklarından elde edilen uçucu yağlar antimikrobiyal etkileri yönüyle araştırılmıştır. Çalışma materyalini oluşturan uçucu yağlar Neo-Clevenger cihazında ekstrakte edilmiştir. Antimikrobiyal aktiviteleri, oyuk agar yöntemi kullanılarak gıda, kozmetik ve farmasötik ürünlerde tıbbi olarak önemli olan 6 patojen ve mikrobiyal kirleticisine karşı (Enterobacter aerogenes (ATCC 13048), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Salmonella enteritidis (ATCC 13075), Staphylococcus aureus subsp. aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922) ve Serratia marcescens (ATCC 13880)) değerlendirilmiştir. Her iki bitkinin uçucu yağlarının tüm patojenlere karşı antibakteriyel aktivite sergilediği görülmüştür (8.13±0.67-13.43±0.31 mm). Ancak Gram negatif bakterilerin J. excelsa subsp. excelsa ve J. foetidissima’ ya karşı daha hassas olduğu belirlenmiştir.

Antimicrobial activity of essential oils obtained from the leaves of two species of Juniperus L. (Juniper) genus

Juniperus L. genus; It is a tree with pointed and long leaves, cone-shaped bright black fruits, an average of 8-9 meters in length, and can live for many years. In this study, essential oils obtained from the leaves of Juniperus. excelsa subsp. excelsa M.Bieb. and Juniperus foetidissima Willd.plants, which have been known for a long time in traditional medicine, were investigated in terms of their antimicrobial effects. The essential oils that make up the study material were extracted in the Neo-Clevenger device. Their antimicrobial activities were evaluated against 6 medically important pathogens (Enterobacter aerogenes (ATCC 13048), Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Salmonella enteritidis (ATCC 13075), Staphylococcus aureus subsp. aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922) ve Serratia marcescens (ATCC 13880)) and microbial contaminants in food, cosmetics and pharmaceutical products using the hollow agar method. It was observed that the essential oils of both plants exhibited antibacterial activity against all pathogens (8.13±0.67-13.43±0.31 mm). However, it was determined that Gram-negative bacteria were more sensitive to Juniperus excelsa subsp. excelsa and Juniperus foetidissima.

___

 • Adams, R. P., (2008). Junipers of the world: The genus Juniperus. 2nd Ed., Trafford Publ., Vancouver, B.C., Canada.
 • Arias, C. A., & Murray, B. E. (2012). The rise of the Enterococcus: beyond vancomycin resistance. Nature Reviews Microbiology, 10(4), 266-278.
 • Bakkali, F., Averbeck, S., Averbeck, D., Idaomar, M., (2008). Biological effects of essential oils—a review. Food Chem. Toxicol. 46, 446–475.
 • Balouiri, M., Sadiki, M., & Ibnsouda, S. K. (2016). Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity: A review. Journal of pharmaceutical analysis, 6(2), 71-79.
 • Benjilali, B., Tantaoui-Elaraki, A., Ismaili-Alaoui, M., & Ayadi, A. (1986). Méthode d’étude des propriétés antiseptiques des huiles essentielles par contact direct en milieu gélosé. Plant. med. phytother, 20, 155-167.
 • Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. International journal of food microbiology, 94(3), 223-253.
 • Chouhan, S., Sharma, K., & Guleria, S. (2017). Antimicrobial activity of some essential oils—present status and future perspectives. Medicines, 4(3), 58.
 • Cullen, M. M., Trail, A., Robinson, M., Keaney, M., & Chadwick, P. R. (2005). Serratia marcescens outbreak in a neonatal intensive care unit prompting review of decontamination of laryngoscopes. Journal of Hospital Infection, 59(1), 68-70.
 • De Billerbeck, V. G. (2007). Huiles essentielles et bactéries résistantes aux antibiotiques. Phytothérapie, 5(5), 249-253.
 • Faydaoğlu, E., Sürücüoğlu, M. S., (2011). Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi . Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2011, 11 (1): 52 - 67.
 • Fisher, K., & Phillips, C. (2008). Potential antimicrobial uses of essential oils in food: is citrus the answer?. Trends in food science & technology, 19(3), 156-164.
 • Ghazvini, K., & Farsiani, H. (2020). Clinical and pathogenesis overview of Enterobacter infections. Reviews in Clinical Medicine, 6(4), 146-154.
 • Gu, K., Song, Z., Zhou, C., Ma, P., Li, C., Lu, Q., ... & Wang, H. (2022). Development of nanobody-horseradish peroxidase-based sandwich ELISA to detect Salmonella Enteritidis in milk and in vivo colonization in chicken. Journal of Nanobiotechnology, 20(1), 1-18.
 • Gülser, F., Çığ, A., ve Türkoğlu, N. (2012). Van’da doğal olarak yetişen ardıç (Juniperus excelsa Bieb.) bitkisinin meyvelerinin besin elementi içerikleri ile yetişme ortamının toprak özelliklerinin belirlenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 93‐98.
 • Kong, C., Neoh, H. M., and Nathan, S. (2016). Targeting Staphylococcus aureus toxins: a potential form of anti-virulence therapy. Toxins 8:E72. doi: 10.3390/ toxins8030072
 • Mataracı, T. (2012). Juniperus. Şu sitede: Bizimbitkiler (2013). , [er. tar.: 23 06 2022].
 • Raut JS, Karuppayil SM. (2014). A status review on the medicinal properties of essential oils. Ind Crops Prod 2014;62:250‑64.
 • Ribeiro-Santos, R., Andrade, M., Ramosde Melo, N., Regianedos Santos, F., de Araújo Neves, I., Geraldode Carvalhoe, M., Sanches-Silva, A., (2018). Biological activities and major components determination in essential oils intended for a biodegradable food packaging. Ind. Crops Prod. 97, 201–210.
 • Russo A, Formisano C, Rigano D (2013) Chemical composition and anticancer activity of essential oils of Mediterranean sage (Salvia officinalis L.) grown in different environmental conditions. Food Chem Toxicol 55:42–47
 • Sabbagh, G., & Berakdar, N. (2015). Docking studies of flavonoid compounds as inhibitors of β-ketoacyl acyl carrier protein synthase I (Kas I) of Escherichia coli. Journal of Molecular Graphics and Modelling, 61, 214-223.
 • Sela, F. (2015). Chemical composition and antimicrobial activity of essential oils of Juniperus excelsa Bieb. (Cupressaceae) grown in R. Macedonia. Pharmacognosy Research, 7(1), 74‐80.
 • Swamy, M.K., Akhtar, M.S., Sinniah, U.R., (2016). Antimicrobial properties of plant essential oils against human pathogens and their mode of action: an updated review. Evid. Based Complement. Altern. Med. 2016, 1–21.
 • Tümen, İ. (2011). Tıbbi bitkilerin ekonomik değeri: “Ardıç” örneği. Bitkilerle Tedavi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 123‐139 pp., İstanbul, Türkiye.
 • Vladimir-Knežević, S., Blažeković, B., Bival Štefan, M., Alegro, A., Kőszegi, T., & Petrik, J. (2011). Antioxidant activities and polyphenolic contents of three selected Micromeria species from Croatia. Molecules, 16(2), 1454-1470.
 • Weli, A., Al‐Hinai, S., Hossain, M., and Sabahi, J. (2014). Composition of essential oil of Omani Juniperus excelsa fruit and antimicrobial activity against foodborne pathogenic bacteria. Journal of Taibah University for Science, 8(3), 225‐230.
 • Zahara, K., Bibi, Y., Qayyum, A., and Manaf, A. (2017). An insight into therapeutic potential of Juniperus excelsa M. Bieb. Journal of Medicinal and Spice Plants, 22(2), 93‐96.
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 2146-1880
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2000
 • Yayıncı: Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Farklı delme ön işlemleri sonrası Avrupa melezi ve Doğu ladini odunlarının basınç direnci ve bazı fiziksel özelliklerindeki değişiklikler

Davut BAKIR

Seyhan Nehri boyunca yayılan hibrit Populus x canadensis ağaçlarının genetik kimliğinin açığa çıkarılması

Asiye ULUĞ

Ekosistem hizmeti algısı ve kullanıcı tercihlerine yönelik bir araştırma: Arhavi Sahil Parkı örneği

Banu KARAŞAH, Nergiz POYRAZ

Türkiye’deki Kyllinga Rottb. (Cyperaceae) cinsinin koruma statüsü, mikro ve makro morfolojisi

Handan ŞAPCI SELAMOĞLU, Cem VURAL

Millet bahçesi kavramının senaryolar ile çevre tasarım projelerinde değerlendirilmesi

Banu ÇİÇEK KURDOĞLU, Seyhan SEYHAN, Elif BAYRAMOĞLU

Kentsel yeşil alanların konut değerine etkisinin ölçülmesinde hedonik fiyatlandırma

İpek Müge ÖZGÜÇ

Juniperus L. (Ardıç) cinsine ait iki türün yapraklarından elde edilen uçucu yağların antimikrobiyal aktivitesi

Neslihan TAŞAR, Ferit Can YAZDIÇ, Altuğ KARAMAN, Osman GEDİK

Erzincan’da erozyona duyarlı sahalardaki sarıçam (Pinus sylvestris L.) ağaçlandırma çalışmalarının başarı/büyüme oranları ile BUROR teraslama işlemlerinin bazı toprak parametreleri üzerindeki etkilerinin araştırılması

Yalçın SEYİS, Mehmet ÖZALP

Artvin’in merkez köylerindeki bazı bitkilerin etnobotanik özellikleri

Funda ERŞEN BAK, Kenan ÇİFCİ

Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinin fiziki dokusuna yönelik öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi

Nursevil YUCA, Hasan YILMAZ