GÖSTERİP YAPTIRMA TEKNİĞİ İLE GEOMETRİK CİSİM MODELLERİ YAPMA

Bu çalışmada ilkokul üçüncü sınıf matematik öğretim programında yer alan "Geometrik Cisim Modellerinin Yüzleri ve Yüzeyleri" konusuyla ilgili "Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir." kazanımına yönelik etkinlik hazırlanmıştır. Etkinliğin amacı küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve kürenin yüzlerini, ayrıtlarını ve köşelerini öğrenciyi aktif kılarak uygulamalı olarak görmelerini sağlamak, soyut olan bu kavramların modellerini yaptırarak somutlaştırmak ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Öğrenme-öğretme sürecinde aktif öğrenme ve gösterip yaptırma yöntemi temel alınmıştır. Etkinlik 22 öğrenci ile uygulanmıştır. Etkinlik sürecinde öğrencilerin istekli oldukları ve eğlendikleri gözlenmiştir. Tüm öğrenciler en az iki tane model yapmayı başarmıştır. Öğrencilerin etkinliğin amacına ulaşma düzeyleri "Düzey Belirleme Kontrol Listesi" ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda tüm ölçütlerin "İyi" düzeyde gerçekleştiği belirlenmiştir

BUILDING THREE-DIMENSIONAL GEOMETRIC SOLID MODELS THROUGH DEMONSTRATION-PERFORMANCE METHOD

In this study, an activity was designed to teach the third grade content standard "identifies the surfaces, vertices, and edges of cubes, square prisms, rectangular prisms, triangular prisms, cylinders, cones and sphere models" within the "Faces and Surfaces of Geometric Objects" topic. The activity aimed to support active learning by having students construct models of cube, square prism, rectangular prism, triangular prism, cylinder, cones and sphere. The learning-teaching process was based on active learning and demonstration-performance. The activity was carried out with 22 students. It was observed that the students enjoyed their time in the activity process. All the students managed to build at least two models. The level of students’ achievement of the purpose of the activity was assessed through the “Checklist for Level Identification." The assessment revealed that all students performed at a "good" level

Kaynakça

Açıkgöz, K., Ü. (2004). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Altun, M. (2000). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Yayınları.

Altun, M. (1998). Matematik öğretiminin amaç ve ilkeleri. A. Özdaş (Ed). Matematik öğretimi içinde (3-17). Eskişehir: Anadolu Ünivesitesi Yayınları, 1072. Açıköğetim Fakültesi Yayınları, No: 591.

Demirel, Ö. (2009). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.

Milli Eğitim Bakanlığı (2015). İlkokul 1.-4. Sınıflar matematik dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Tok, T. (2009). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. A. Doğanay (Ed). Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s.161-230). Ankara: Pegem Akademi.

Kaynak Göster