AN ACTIVITY DESIGN FOR STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT: WHAT IS ELECTRICAL FUSE?

Fen bilimleri dersileri öğrencilerin algılamakta zorluk çekebilecekleri konu veya kavramları içerdiği için, içeriklere destek olacak öğretim materyal, araç-gereç ve etkinliklerinin kullanımı özellikle özel eğitim öğrencileri ile çalışırken çok önemlidir. Bu çalışma görme yetersizliği olan 8. Sınıf öğrencilerine Yaşamımızdaki Elektrik ünitesi kapsamında sigortanın çalışma prensibini kavratmak amacıyla tasarlanan bir etkinliği içermektedir. Çalışma grubu farklı düzeylerde görme yetersizliğine sahip olan 8 öğrenciden oluşmaktadır. Benzetim modeli kullanılarak yapılan etkinliğin öğrencilerin sigortanın yapısı ve çalışma prensibini algılayabilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Etkinlikte kullanılan benzetim modeli görme yetersizliğinden etkilenen öğrencilerin dokunsal olarak algılayabilecekleri bir model olarak düzenlenmiştir. Ayrıca kullanılan sigorta modelleri de hem az gören öğrenciler için büyük olarak, hem de kör öğrenciler için dokunsal özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Sonuç olarak görme yetersizliğine sahip öğrencilerin farklı duyu organlarına hitap eden araç-gereç, materyal veya etkinlik kullanımının öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR ETKİNLİK TASARIMI: SİGORTA NEDİR?

The use of teaching materials and tools in science lessons to support the students’ conceptual understanding is important, especially when working with special education students. This study describes an activity designed to teach the principle of electrical fuse to the visually impaired grade 8 students within the scope of electricity in our life unit. The study group consisted of 8 students which had different levels of visual impairment. The structure of the electrical fuse activities was made using simulation models. The simulation model was designed as a model that could be perceived as tactile by the students with visual impairment. In addition, the fuse models are designed to be both large and tactile for students with different levels of visual impairment. As a result, the use of tools, materials, or activities that appeal to different sense organs of students with visual impairment had positive effects on students' learning

Kaynakça

Altıntaş, G. E. (1998). İlköğretim okulları 4. sınıf fen bilgisi öğretiminde araç-gereç (deney yaprakları) ve bulmaca tekniğinin öğrencilerin akademik başarısına katkısı [The Contribution of the materials (experiment papers) and puzzle technique to academic success for fourth grade sciene teaching in primary schools] (Unpublished master’s thesis). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Boyd-Kimball, D. (2012). Adaptive instructional aids for teaching a blind student in a nonmajors college chemistry course. Journal of Chemical Education, 89(11), 1395-1399.

Buultjens, M., Aitken, S., Ravenscroft, J., & Carey, K. (1999). Size counts: The significance of size, font and style of print for readers with low vision sitting examinations. British Journal of Visual Impairment, 17(1), 5-10.

Bülbül, M. S., & Eryilmaz, A. (2010). How does a blind student measure three basic units in mechanics. Book of Abstracts of the 27th International Physics Congress (p. 352), Istanbul, Turkey.

Bülbül, M.Ş. (2013). Görme engelli öğrenciler ile grafik çalışırken nasıl bir materyal kullanılmalıdır? [What kind of material should be used when studying graphs with visually impaired students?]. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 1(1), 1-11.

Bülbül, M.Ş., Garip, B., Cansu, Ü., & Demirtaş, D. (2012). Görme engelliler için matematik öğretim materyali tasarımı: İğneli sayfa [Mathematics instructional materials designed for visually impaired students : Needle page]. İlköğretim Online, 11(4), 1-9.

Cole, R. A., & A. J. Slavin, (2013). Use of a video assistive device in a university course in laboratory science: A case study. Journal of Visually Impairment and Blindness, 107(4), 311-315.

Cooperman, S. (1980). Biology for the visually impaired student. The American Biology Teacher, 42(5), 293-304.

Goudiras, D.B., Papadopoulos, K.S., Koutsoklenis, A.C., Papageorgiou V.E., & Stergiou, M.S. (2009). Factors affecting the reading media used by visually impaired adults. British Journal of Visual Impairment, 27(2), 111-127.

Gupta, H. O., & Singh, R. (1998). Low-cost science teaching equipment for visually impaired children. Journal of Chemical Education, 75(5), 610-612.

Karakoç, T. (2016). Görme yetersizliği olan öğrencilerin araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımı modellerinden rehberli keşfetme modelinin deneysel işlemleri kazanmalarına, akademik başarılarına ve fen bilgisine ait tutumlarına etkisi [The Contribution of guided discovery model of inquiry-based approach to visually impaired students acquisition of experimental procedures, academic success and attitudes towards sciences] (Unpublished dissertation). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kumar, D.D., Ramasamy, R., & Stefanich, G.P. (2001). Science instruction for students with visual impairments. ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education, 2-4.

Mason, H.L. (1999). Blurred vision: A study of the use of low vision aids by visually impaired secondary school pupils. British Journal of Visual Impairment, 17(3), 94-97.

Masoodi, B., & Ban, J. R. (1980). Teaching the visually handicapped in regular classes. Eductional Leadership, 351-355.

Mayo, P. M., (2004). Assessment of the impact chemistry text and figures have on visually impaired students' learning (Unpublished dissertation). Purdue University, West Lafayette, Indiana.

McCallum, D., & Ungar, S. (2003). An introduction to the use of inkjet for tactile diagram production. The British Journal of Visual Impairment, 21(73).

Neely, M. B. (2007). Using technology and other assistive strategies to aid students with disabilities in performing chemistry lab tasks. Journal of Chemical Education, 84(10), 1697-1701.

Pereira, F., Aires-de-Sousa, J., Bonifácio, V. D., Mata, P., & Lobo, A. M. (2010). MOLinsight: A web portal for the processing of molecular structures by blind students. Journal of Chemical Education, 88(3), 361-362.

Poon, T., & Ovadia, R. (2008). Using tactile learning aids for students with visual impairments in a first-semester organic chemistry course. Journal of Chemical Education, 85(2), 240-242.

Ratliff, J., L. (1997). Chemistry for the visually impaired. Journal of Chemical Education, 74(6), 710.

Rooks, D. L. (2009). Science for all: Experiences and outcomes of students with visual impairment in a guided inquiry-based classroom (Unpublished dissertation). The University of Arizona, Arizona.

Sözbilir, M., Gül, Ş., Okcu, B., Yazıcı, F., Kızılaslan, A., Zorluoğlu, S. L., & Atila, G. (2015). Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik fen eğitimi araştırmalarında eğilimler [Trends in research papers about teaching science to visually impaired students]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 218-241.

Supalo, C. (2005). Techniques to enhance instructors’ teaching effectiveness with chemistry students who are blind or visually impaired. Journal of Chemical Education, 82(10), 1513-1518.

Weems, B. (1977). A physical science course for the visually impaired. The Physics Teacher, 15, 333-338.

Yaşar, Ş. (2001). Öğretimde araç-gereç kullanımı [Using materials in teaching]. In M. Gültekin (Ed.), Öğretimde planlama ve değerlendirme (ss. 143- 160). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Kaynak Göster