A NATURAL SELECTION ACTIVITY TO MOBILIZE SCIENTIFIC CREATIVITY: CLIPPY ISLAND

Bilimsel yaratıcılık; bilimsel yaratıcılığa özgü becerileri kullanıp, bilimsel bilgiyi göz önünde bulundurarak, yeni kavramlar ve kavramlar arası bağlantıların kurulmasını içeren süreç ve süreç sonunda ortaya çıkan ürünü kapsayan bir kavramdır. Bilim alanında insanların ihtiyaçlarını karşılayacak yeni buluşların yapılması, karşılaşılan problemlerin çözülmesi açısından bilimsel yaratıcılığa ihtiyaç vardır. Özellikle son yıllarda, insanların karşılaştıkları karmaşık problemleri çözebilmeleri için farklı bakış açılarına sahip olmaları ve dolayısıyla yaratıcı düşünmeleri önem taşımaktadır. Bilimsel yaratıcılık, geliştirilebilen bir özelliktir. Öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarını geliştirmek için sınıf ortamında uygulanacak etkinliklere ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılıklarını harekete geçirecek, doğal seçilim ile ilgili olarak, yapılandırmacı yaklaşımın 5E modeline göre hazırlanmış bir uygulama sunmaktır. Etkinlik, 8. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, lisede de yapılması uygundur. Uygulama sonrası, öğrencilerin ve öğretmenin düşünceleri alınmıştır. Öğretmen ve öğrencilerin görüşleri de göz önünde bulundurulduğunda, bu tür etkinliklerin öğrencilerin bilimsel yaratıcılıklarını geliştirebileceği ve bilimsel okur-yazar bireyler yetiştirmeye katkıda bulunabileceği söylenebilir

BİLİMSEL YARATICILIĞI HAREKETE GEÇİRMEYE YÖNELİK BİR DOĞAL SEÇİLİM ETKİNLİĞİ: TOKA GAGALILAR ADASI

Scientific creativity contains new concepts and linkage between them and products that emerge at the end of these processes by considering scientific knowledge and skills peculiar to scientific creativity. Scientific creativity is necessary to do inventions to meet the needs of humans and to solve problems encountered. Scientific creativity is an ability that can be improved and is important for solving complex problems. There is a need for activities which can be performed in classroom environment to improve students’ scientific creativities. Purpose of this study is to present an application, designed based on 5E model of constructivism, to activate scientific creativities of 8th grade students related to Natural Selection sub-topic in Cell Division and Heredity unit and Adaptation and Evolution topic. Student and teacher opinions were collected after implementation of the activity. Data analysis revealed that activities like this one can improve students’ scientific creativity and can promote scientific literacy

Kaynakça

Aktamış, H. (2007). Fen eğitiminde bilimsel süreç becerilerinin bilimsel yaratıcılığa etkisi: İlköğretim 7. sınıf fizik ünitesi örneği [The effects of scientific process skills on scientific creativity: The example of primary school seventh grade physics unit] (Unpublished dissertation). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, İzmir.

Ayas, M. B. (2010). Bilimsel üretkenlik testinin ilköğretim 6. sınıf düzeyinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Examination of psychometric properties of scientific productivity test at the 6th grade of elementary school] (Unpublished master’s thesis). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Üstün Zekâlıların Eğitimi Anabilim Dalı, Eskişehir.

Ayverdi, L. (2012). İlköğretim 8. Sınıf fen ve teknoloji derslerinde bilimsel yaratıcı etkinlik uygulamaları: “Hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesi örneği [Implementation of scientific creative activity on the 8. grade of primary school science and technology lesson: The example of the unit of “cell division and genetics”] (Unpublished master’s thesis). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Balıkesir.

Baker, W., & Lawson, A. (2001). Complex instructional analogies and theoretical concept acquisition in college genetics. Science Education, 85(6), 665–683.

Beardsley, P. M. (2004). Middle school student learning in evolution: Are current standards achievable?. The American Biology Teacher, 66(9), 604-612.

Bono, E. D. (1997). Düşünce gücü & yaratıcı düşüncenin sırları [Power of thinking & secrets of creative thinking]. (F. Gürsu, Çev. [Trans.]). İstanbul: ABC Kitabevi Yayın ve Dağıtım.

Brumby, M. (1984). Misconceptions about the concept of natural selection by medical biology students. Science Education, 68, 493-503.

Davis, G. A. (1990). Barriers to creativity and creative attitudes. In M. A. Runco, & S. R. Pritzker (Eds.), Encyclopedia of creativity, Vol 1, (pp. 165-174). San Diego, California: Academic Press.

Freeman, S., Herron, J. C., & Çıplak, B. (2009). Evrimsel analiz [Evolutionary analysis]. Ankara: Palme Yayıncılık.

Furness, L., Sutherland, L., Chalk, H., Bulleid, S., Bamford A., & McGhie, H. (n.d.). Clippy Island: An investigation into natural selection. Retrieved from http://www.bbsrc.ac.uk/documents/natur al-selection-teachers-pdf/

Futuyma, D. J. (2008). Evrim [Evolution]. Ankara: Palme Yayıncılık.

Gregory, T. R. (2009). Understanding natural selection: Essential concepts and common misconceptions. Evo Edu Outrech, 2, 156-175.

Herrmann, N. (2003). Bütünsel beyin [Holistic brain]. (M. Öner, Çev. [Trans.]). İstanbul: Hayat Yayıncılık.

Honebein, P. C. (1998). Seven goals for the design of constructivist learning environment. In B. G. Wilson (Ed.), Constructivist learning environments, (pp.11-24). New Jersey: Educational Technology Publications.

Hu W., & Adey P. (2002). A scientific creativity test for secondary school students. International Journal of Science Education, 24(4), 389-403.

Kılınç, A. (2008). Hücre bölünmelerinin öğretiminde yeni bir yaklaşım: “Bölünen parmaklar” [A new approach in teaching of cell divisions: “Divided fingers”]. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 82-99.

Knippels, P. J. M., Waarlo, J. A., & Boersma, K. T. (2005). Design criteria for learning and teaching genetics. Biological Education, 39(3), 108–114.

Liang, J. C. (2002). Exploring scientific creativity of eleventh grade students in Taiwan (Unpublished masters thesis). The University of Texas at Austin, Texas.

Marek, E. A. (1986). Understandings and misunderstandings of biological concepts. The American Biology Teacher, 48, 37–40.

MoNE (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar ) öğretim programı [Primary school (6, 7, 8. grades) science and technology curriculum. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MoNE (2013). İlköğretim kurumları fen bilimleri dersi öğretim programı [Foundational education institutions science curriculum]. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MoNE (2013). Ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı [Secondary school biology currivulum]. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Orhon, G. (2011). Yaratıcılık: Nörofizyolojik, felsefi ve eğitsel temeller [Creativity: Neurophysiological, philosophical and educational bases]. Ankara: Pegem Akademi.

Osho (2005). Yaratıcılık: İçindeki güçleri serbest kılmak [Creativity: To free the inner forces]. (S. Mıhladız, Çev. [Trans.]). İstanbul: Ovvo Basım ve Yayın.

Öz-Aydın, S. (2015). Considering the role and nature of scientist. The American Biology Teacher, 77(2), 94-98.

Saka, A. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının genetik konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde 5e modelinin etkisi [The impact of the 5e model in eliminating the misconceptions of prospective science teachers about the concept of genetic] (Unpublished dissertation). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon.

Sevim, M. (2006). Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış bilgisayar destekli materyalin öğrencilerin genetik konusunu anlama düzeyleri üzerine etkisi [The effect of computer-aided material prepared according to multiple intelligence theory on students' understanding of genetics] (Unpublished master’s thesis). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi, Trabzon.

Tatar, Ö., & Cansüngü Koray, N. (2004). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin “genetik” konusu hakkındaki kavram yanılgıları [The misconceptions of the 8 th grade students about the concept of genetics]. VI. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu, İstanbul.

Torrance, E. P. (1962). Guiding creative talent. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.

Üstündağ, T. (2014). Yaratıcılığa yolculuk [Journey to creativity]. Ankara: Pegem Akademi.

Kaynak Göster