İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

Birden fazla idari davanın tek dilekçeyle açılması mümkündür. Birden fazla davacı tarafından tek dilekçeyle dava açılaması da mümkündür. Bunun için davacılar tarafından imzalanmış tek dilekçeyle idari yargı merciine başvurulması yeterlidir. Tek dilekçeyle dava açmanın yasal şartları, (2577 sayılı) Türk İdari yargılama Usulü Kanununda bulunmaktadır. İdari yargı mercii, yaptığı ön inceleme aşamasında yasal hal ve şartlara uymayan dilekçeleri reddeder. Dilekçe ret kararına konu edilen her bir dava, hukuka aykırılığı giderildikten sonra, yasal süre içinde yeniden açılabilir. Bu yazıda, tek dilekçe ile açılan birden fazla davanın ön incelemesinde dilekçe ret kararı verilmesi sırasında, yasal hükümlerin geniş yorumlanması önerilmiştir: Davaların tek bir dilekçeyle sunulmasına ilişkin yasal hüküm (sayı 2577, madde 5) yorumlanırken, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanununda (madde 38/1) yer alan ve “bağlantılı dava” adı verilen başka bir yasal hüküm dikkate alınmalıdır.

Einreichung vor der Verwaltungsjustiz mehr als Einer Klage mit Einer Einzigen Petition: Bewertungen über der Bedeutung und dem Umfang von Artikel 5 des Türkischen Verwaltungsprozessgesetzes

Es ist möglich, dass vielen verwaltungsrechtlichen Klagen von einem Kläger mit einer einzigen Petition eröffnet werden. Außerdem man kann die Klagen Einreichung auch mehr als von einem Kläger mit einer einzigen Petition. Dafür genug ist es, von den Klägern mit einer von allen unterzeichnete Petition am Verwaltungsgerichtshof gewendet wird. Die gesetzlichen Bedingungen der Einreichung eine Klage mit einer einzigen Petition sind in der Verwaltungsprozessgesetz (Nummer 2577) enthalten hat. Verwaltungsgerichtshof lehnt die gesagten Petitionen während der Voruntersuchung ab, wenn diese Petitionen keine gesetzlichen Anforderungen haben. Wenn die gesagten Petitionen abgelehnt werden, kann jeder abgelehnter Klage innerhalb der gesetzlichen Frist nach Beseitigung der Rechtswidrigkeit wieder eröffnet werden. In diesem Beitrag handelt sich darum, wird während der Voruntersuchung mehr als einer Klage mit einer einzigen Petition ausdehnende Auslegung nach die gesetzlichen Bestimmungen vorgeschlagen: Während zu die gesetzliche Bestimmung (Nummer 2577, Artikel 5) zusammenhängend mit der einreichenden Klagen mit einer einzigen Petition Kommentar gegeben wird, soll man einer anderen gesetzlichen Bestimmung berücksichtigen, die ist Artikel 38/1 im Verwaltungsprozessgesetz (Nummer 2577) und heißt „verbundene Klage“.

Kaynakça

Akyılmaz, Bahtiyar., Sezginer, Murat ve Kaya, Cemil, İdari Yargı Mevzuatı, Ankara: Güncellenmiş 8. Baskı, Seçkin yayınları, 2015

Akyılmaz, Bahtiyar – Sezginer, Murat – Kaya, Cemil, İdari Yargılama Hukuku, Ankara: Savaş Yayınevi 2018

Ali Haydar Efendi, Şerh-i Mecelle, cilt: 1, Osmanlıca aslından çeviren: Reşit Gündoğdu- Osman Erdem, İstanbul: Osmanlı Kitabevi, (tarihsiz)

Alpaslan, Gaye, “İdari Yargılama Usulünde Tek Dilekçe İle Dava Açılabilecek Durumlar”, Hukuki Haber, 26 Ekim 2015, https://www.hukukihaber.net/idari-yargilama-usulunde-tek-dilekce-ile-dava-acilabilecek-durumlar-makale,4367.html, (24.04.2020)

Bader, Johann., Funke-Kaiser, Michael., von Albedyll von Jörg. ve Stuhlfauth Thomas, Verwaltungsgerichtsordnung, 5. Auflage, C.F.Müller Verlag GmbH, Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg, 2011,

Bilgin, Hüseyin, İdari Yargı İçin Avrupa İnsan Hakları Sözleşme Uygulama Rehberi, Ankara: Adalet Yayınları, 2017

Bilgin, Hüseyin, İdari Davalar ve Çözüm Yolları, Ankara: Seçkin Yayınları, 2018

Brändli, Beat Prozessökonomie im schweizerischen Recht –Grundlagen, bundesgerichtliche Rechtsprechung und Auswirkungen im schweizerischen Zivilprozess, Dissertation der Universität St. Gallen, zur Erlangung der Würde eines Doktors der Rechtswissenschaft, Bern: Stämpfli Publikationen AG • 2013

Candan, Turgut, Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları, 2005

Coşkun, Sabri-Karyağdı, Müjgan, İdari Yargılama Usulü, Örnek İçtihatlar-Yorumlar, Ankara: Seçkin yayınları, 2001

Çağlayan, Ramazan, İdarî Yargılama Hukuku, Ankara: 7. Güncellenmiş Baskı, Seçkin Yayınları, 2015

Derdiman, R. Cengiz, Anayasa Hukuku, Bursa: 3. Baskı, Aktüel Yayınları, 2013

Derdiman, R. Cengiz, İdarî Yargının Genel Esasları, Bursa: 3. Baskı, Aktüel Yayınları, 2014

Derdiman, R. Cengiz, “İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasını Kısıtlayan Yasal Hükümler” Hukuki Yaklaşım Sitesi, 25.10.2019 https://www.hukukiyaklasim. com/makaleler/idari-yargida-yurutmenin-durdurulmasini-kisitlayan-yasal-hukumler/#_ftn29 (13.06.2020)

“Die Anfechtungsklage”, http://www.al-online.de/fileadmin/userfolders/downloads/pdf/ leseproben/Leseprobe_%C3%96ffR_-_Anfechtungsklage__Oktober_2014_.pdf (erişim: 19.04.2020), Epping, Volker, Grundrechte, Berlin Heidelberg: Vierte, aktualisierte und erweiterte Auflage, Springer-Verlag, 2010

Erdoğan Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara: Genişletilmiş 2. Baskı, Orion Kitabevi Yayını, 2011

Ergen, Cafer, İdarî Yargılama Usulü Kanunu Şerhi, Ankara: Seçkin Yayınları, 2008

Esin, Yüksel-Dündar, Erol Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları Birinci Kitap: Usul, Ankara: Balkanoğlu Matbaacılık Ltd Şti, 1971

Gözübüyük, A. Şeref-Tan, Turgut, İdare Hukuku-II, İdari Yargılama Hukuku Ankara: Güncelleştirilmiş 6. Bası, Turhan Kitabevi yayınları, 2013

Işıklar, Celal “İdari Yargıda Derdestlik” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi cilt: 16, yıl: 2012, sayı: 1, (ss: 63-106)

Kalabalık, Halil, İdari yargılama Usulü Hukuku, Konya: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 10. Baskı, Sayram Yayınları, 2016

Karakoç, Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, Ankara: Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Yetkin yayınları, 2017

Karavelioğlu, Celal, İdarî Yargılama Usulü Kanunu Cilt: II, Kayseri?: 5. Baskı, 2001

Kley, A-Vogt, H, “Das Problem der Grundrechtskonkurrenzen” Zurich Open Repository and Archive, Year: 2008, https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/ 4660/3/Kley_Vogt_iusfull_ 2008V.pdf ([8.09.2017, (ss: 1-17)]

Lorenz, Dieter, Verwaltungsprozeßrecht, Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2000

Odyakmaz, Zehra-Kaymak, Ümit-Ercan, İsmail, İdari Yargı, İstanbul: 2.baskı, 2007

Pekcanıtez, Hakan-Atalay, Oğuz-Özekes, Muhammet, Medenî Usul Hukuku, Ankara: 12. Bası Yetkin Yayınları, 2011

Polat, Metin, “İdari Yargıda Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller” Hukuki Haber, 16 Eylül 2019, https://www.hukukihaber.net/idari-yargida-ayni-dilekce-ile-dava-acilabilecek-haller-makale,6996.html#_ftnref1 (24.04.2020)

Sancakdar, Oğuz, “İdari Yargıda “Tek Dilekçe ile Dava Açma” (Karşılaştırmalı Hukuki Analiz)” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Sayı 2, 2007, ss: 223-269 Schenke, Wolf-Rüdiger, Verwaltungsprozessrecht, Heidelberg: 16. Neu bearbeitete Auflage, C. F. Müller, GmbH 2019

Schoch (Friedrich)/Schneider (Jens-Peter)/Bier (Wolfgang)/Pietzcker (Jost), 37. EL Juli 2019, VwGO, Quelle: beck-online; Kopie von Istanbul Üniversitesi (25.04.2020) § 44 Rn. 4, 5, 7

Tan, Turgut, İdare Hukuku, Ankara: 2. Baskı, Turhan Kitabevi Yayını, 2013

Wienbracke, Mike, Verwaltungsprozessrecht, Heidelberg: 3. neu bearbeitete Auflage, C.F.Müller GmbH, 2019

Yasin, Melikşah, “İdari Yargıda Bağlantılı Davalar”, E Akademi Hukuk Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı: 60, yıl: Şubat 2017, http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=%DDDAR%DD%20YARGIDA%20BA%D0LANTILI%20DAVALAR&kimlik=-1715152877&url=makaleler/myasin-2.htm (27.05.2020)

Yenice, Kâzım-Esin, Yüksel, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, Ankara: Arısan Matbaacılık, 1983

Yıldırım, Ramazan, Türk İdârî Rejimi Dersleri, (İdâri Yargılama Hukuku) (cilt:3) Editörler: Selam Sacit Boz-Mehmet Fatih Gürkan Konya: Mimoza Yayınları, 2015

Yongalık, Aynur, “’İstisnalar Dar Yorumlanırlar’, Kuralı ve Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: 60, sayı: 1 ss: 1-15

Zabunoğlu, Yahya Kazım, İdare Hukuku (cilt 2) Ankara: Yetkin Yayınları, 2012

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { asbuhfd753087, journal = {Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2667-5668}, eissn = {2667-6117}, address = {Hükümet Meydanı No:2 Ulus-ALTINDAĞ/ANKARA}, publisher = {Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {2}, pages = {249 - 295}, doi = {10.47136/asbuhfd.753087}, title = {İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER}, key = {cite}, author = {Derdiman, R. Cengiz} }
APA Derdiman, R . (2020). İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER . Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 249-295 . DOI: 10.47136/asbuhfd.753087
MLA Derdiman, R . "İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER" . Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2020 ): 249-295 <
Chicago Derdiman, R . "İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER". Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2020 ): 249-295
RIS TY - JOUR T1 - İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AU - R. Cengiz Derdiman Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47136/asbuhfd.753087 DO - 10.47136/asbuhfd.753087 T2 - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 295 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-5668-2667-6117 M3 - doi: 10.47136/asbuhfd.753087 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER %A R. Cengiz Derdiman %T İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER %D 2020 %J Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2667-5668-2667-6117 %V 2 %N 2 %R doi: 10.47136/asbuhfd.753087 %U 10.47136/asbuhfd.753087
ISNAD Derdiman, R. Cengiz . "İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER". Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 249-295 .
AMA Derdiman R . İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER. ASBUHFD. 2020; 2(2): 249-295.
Vancouver Derdiman R . İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 2(2): 249-295.
IEEE R. Derdiman , "İDARİ YARGIDA BİRDEN FAZLA DAVANIN TEK DİLEKÇE İLE AÇILMASI: TÜRK İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 5. MADDESİNİN ANLAMI VE KAPSAMI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 249-295, Ara. 2021, doi:10.47136/asbuhfd.753087