Pediyatrik kalp cerrahisinde kaudal blok uygulaması ile erken ekstübasyon

Amaç: Hastanemizde pediyatrik kalp cerrahisinde erken ekstübasyon planlanan hastalarda, uygulamaya yeni başladığımız kaudal bloğun etkisini incelemek ve bu uygulamayı önceki standart anestezi yöntemimiz ile karşılaştırmaktır. Yöntem: Hastane Etik Kurulu onayı alındıktan sonra 6 ay- 12 yaş arası, erken ekstübasyon için uygun hastalar çalışmaya alındı. Kontrol grubu olarak yaş ve kardiyak patoloji bakımından benzer olan, ama standart anestezi protokolü uygulanan hastalar retrospektif olarak dosya kayıtlarından incelendi. Tüm hastalarda sevofluran veya intravenöz midazolam ile birlikte kontrol grubunda fentanil (10-20 fig kg'1) indüksiyonunu takiben izofluran vefentanil infüzyonu (10-20 fig kg'sf') ile idame; kaudal grubunda isefentanil (3-5 fig kg'1) indüksiyonunu takiben izofluran ve remifentanil infüzyonu (0.2-0.4 fig kg'dak'1) ile idame sağlandı. Invaziv monitorizasyonun sağlanmasından sonra %0.25 bupivakain ve 50 fig kg'1 morfin toplam volüm 1 mL kg'1 olacak şekilde serum fizyolojik ile tamamlanarak kaudal blok uygulandı. Bulgular: Kaudal blok uygulanan grupta tüm hastalar ameliyathane odasında, kontrol grubunda ise yoğun bakımda ekstübe edildi. Ekstübasyon sonrası alınan ilk arteriyel kan gazında kaudal grubunda pH daha düşük, pCO2 ise daha yüksek bulundu. Yoğun bakımda ilk 24 saatlik toplam fentanil ve midazolam ihtiyacı kaudal grubunda daha azdı. Sonuç: Bulgularımız pediyatrik kalp cerrahisinde kaudal blok uygulaması ile erken ekstübasyon sağlanmasının güvenli ve konforlu bir yöntem olduğunu göstermektedir.

Use of caudal block for early extubation in pediatric cardiac anesthesia

Objective: To assess the use of caudal block for early extubation in patients undergoing pediatric cardiac surgery and to compare this new method with the previous standard anesthetic protocol of the department. Method: Following Institutional Ethics Committee approval, children aged between 6 months and 12 years, who had undergone pediatric cardiac surgery and had been extubated in the operating room were included in this retrospective study. Children in the same age group with cardiac pathology but who were extubated later in the ICU acted as control. For induction of anesthesia, all patients recieved sevoflurane or IV midazolam along with IV fentanil (10-20 fig kg1) induction in the control group or fentanil (3-5 fig kg') plus caudal block in the caudal group. Maintenance was provided with isofluranel O2I air along with IVfentanil (10-20 fig kg1 h'1) and remifentanil (0.2-0.4 fig kg'1 min'1) infusions respectively. The caudal block was performed using 1 mL kg1 of 0.25% bupivacaine and 50 fig kg1 of morphine sulphate. Results: All children in the caudal group were extubated in the operating room and those in the control group were extubated in the ICU. The first arterial blood gas analysis after extubation revealed lower pH and higher pCO2 in the caudal group. Total fentanil and midazolam requirements in the first 24 hours post-surgery were lower in the caudal group. Conclusion: The findings of this study demonstrate that the use of caudal block for early extubation in patients undergoing pediatric cardiac surgery provides a safe and comfortable method of anesthetic management.

Kaynakça

1. Peterson KL, DeCampli WM, Pike NA, ve ark. A report of 220 cases of regional anesthesia in pediatric cardiac surgery. Anesth Analg 2000; 90: 1014-9.

2. Hammer GM, Ngos K, Macario A. A retrospective examination of regional plus general anesthesia in children undergoing open heart surgery. Anesth Analg 2000; 90: 1020-4.

3. Cray SH, Holtby HM, Kartha VM, ve ark. Early tracheal extubation after paediatric cardiac surgery: the use of propofol to supplement low-dose opioid anaesthesia. Paediatr Anaesth 2001; 11: 465-71.

4. Heinle JS, Diaz LK, Fox LS. Early extubation after cardiac operations in neonates and young infants. J Thorac Cardiovasc Surg 1997; 114: 413-8.

5. Pirat A, Akpek E, Arslan G. Intrathecal versus intravenous fentanyl in pediatric cardiac anesthesia. Anesth Analg 2002; 95: 1207-13.

6. Akpek AE, Erkaya Ç, Dönmez A, Mercan S, Esen A, Aslamacı S, Arslan G. Remifentanil Use in Children Undergoing Congenital Heart Surgery for Left-to-Right Shunt Lesions. J Cardiothorac Vase Anesth 2005; 19: 60-6.

7. Rosen KR, Rosen DA. Caudal epidural morphine for control of pain following open heart surgery in children. Anesthesiology. 1989;70: 418-21.

8. Bichel T, Rouge İC, Schlegel S, ve ark. Epidural sufentanil during paediatric cardiac surgery: effects on metabolic response and postoperative outcome. Paediatr Anaesth 2000; 10: 609-17.

9. Diaz LK, Cantu F. Hemodynamic response to caudal epidural clonidine in a pediatric cardiac patient. Anesth Analg 2003; 96:88-92.

10. Davis PJ, Galinkin J, McGowan FX, ve ark. A randomized multicenter study of remifentanil compared with halothane in neonates and infants undergoing pyloromyotomy. I. Emergence and recovery profiles. Anesth Analg 2001; 93: 1380-6.

11. Galinkin J, Davis PJ, McGowan FX, ve ark. A randomized multicenter study of remifentanil compared with halothane in neonates and infants undergoing pyloromyotomy. II. Perioperative breathing patterns in neonates and infants with pyloric stenosis. Anesth Analg 2001; 93: 1387-92.

12. Ross KA, Davis PJ, Dear G, ve ark. Pharmacokinetics of remifentanil in anesthetized pediatric patients undergoing elective surgery or diagnostic procedures. Anesth Analg 2001; 93: 1393-401.

13. Wee LH, Moriarty A, Cranston A, Bagshaw O. Remifentanil infusion for major abdominal surgery in small infants. Paediatr Anaesth 1999; 9: 415-8.

14. Foubert L, Reytjens K, Wolf DD, ve ark. Remifentanil infusion for cardiac catheterization in children with congenital heart disease. Acta Anaesthesiol Scand 2002; 46: 355-60.

15. Dönmez A, Kızılkan A, Berksun H, Varan B, Tokel K. One center's experience with remifentanil infusions for pediatric cardiac catheterization. J Cardiothorac Vase Anesth 2001; 15: 736-9.

16. Friesen RH, Veit AS, Archibald DJ, ve ark. A comparison of remifentanil and fentanyl for fast track paediatric cardiac anaesthesia. Paediatr Anesth 2003; 13: 122-5.

17. Steven JM, McGowan FX: Neuroaxial blockade for pediatric cardiac surgery: Lessons yet to be learned. Anesth Analg 2000; 90:1011-3.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

5.1b 3.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tiroidektomi sonrası entübasyon gerektiren stridor (Olgu sunumu)

Melis GÖKÇE, Berrin GÜNAYDIN, Yener KARADENİZLİ

Sulbutiyaminin yaşlı hastalarda postoperatif derlenme dönemi ve kognitif fonksiyonlara etkisi

F. Banu İŞLER, İ. Varlık DOĞAN, Binnaz AY, Tümay UMUROĞLU, F. Yılmaz GÖĞÜŞ

İntraoperatif akciğer ödemi (Olgu sunumu)

Hülya YAZICIOĞLU, Yavuz KAYA, Özcan ERDEMLİ

Hellp sendromu ve spinal anestezi (Olgu sunumu)

Semra KARAMAN, İLKBEN GÜNÜŞEN, Vicdan FIRAT

Pediyatrik kalp cerrahisinde kaudal blok uygulaması ile erken ekstübasyon

Elif A. AKPEK, Sevim BALTALI, Aslı DÖNMEZ, Şükrü MERCAN

Desfluran ve sevofluranın derlenme sürelerinin bispektral indeks değerleri ile karşılaştırılması

Canan BALCI, Remziye Gül SIVACI, Özlem SAKA, Gökhan AKBULUT

Laparotomilerde farklı remifentanil dozlarının hemodinami ve derlenme üzerine etkileri

NECMİYE HADİMİOĞLU, Suat SANLI, Özsan ÖZGÜREL, AYŞE GÜLBİN ARICI, Arif YEĞİN

Total kalça protezi cerrahisinde hasta kontrollü rejyonal analjezi: Psoas kompartman ve üçlü femoral sinir blokajının karşılaştırılması

MENŞURE KAYA, Gülçin ÖZALP, Gonca TUNCEL, Özgür CANOLER, Sanem TURGUT, Serpil ŞAVLI, Nihal KADIOĞULLARI

Transplante karaciğerde diltiazem kan akımını etkileyebilir mi? Erken sonuçlarımız

ADNAN TORGAY, İclal IŞIKLAR, Arash PİRAT, Selim CANDAN, Gülnaz ARSLAN, Mehmet HABERAL

Konjenital bilateral mandibular hipoplazi ve hava yolu yönetimi (Olgu sunumu)

Yavuz GÜRSOY, Hülya KORKMAZ, Ayşe KARCI, Yücel MOL