Hastanemiz reanimasyon ünitesinde tedavi edilen akut ıntoksikasyon olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Amaç: Zehirlenmeler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde hastanelerin acil servisleri ve yoğun bakımlarına hasta kabullerinin en önemli nedenleri arasındadır. Çalışmamızda yoğun bakım ünitesine kabul edilerek takip ve tedavisi yapılan intoksikasyon olgularının, etyolojik ve demografik özellikleri açısından retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada Mayıs 2006 ile Aralık 2009 tarihleri arasında anestezi yoğun bakım ünitesine kabul edilerek takip ve tedavi edilen 157 olgu retrospektif olarak incelenmiştir, intoksikasyon olgularının özellikleri, intoksikasyon biçimi, madde tipi, tedavi girişimleri ve sonuçları retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Olguların yaş gruplarına göre dağılımı olarak 13-25 yaş arası 82 (%52.2), 26-45 yaş arası 60 (%38.2), 45 yaş üzeri 15 (%9.5) olgu tespit edildi. Kadın/erkek oranının 109/48 olduğu bulundu. Maruziyet biçimi incelendiğinde 144 olguda (%91.7) oral yol mevcutken, 12 olguda (%7.64) inhalasyon yolu ile, 1 olguda ise (%0.63) yılan sokması nedeniyle intoksikasyon tespit edildi. Oral yoldan kaynaklanan intoksikasyon nedenlerinin 133'ünü (%92.3) ilaçlar, 11'ini (%7.63) ise diğerleri oluşturuyordu. Sonuç: Zehirlenmelerin yaklaşık üçte ikisinin 45 yaş altında görüldüğü belirlendi, ilaçla zehirlenme en sıktır ve en çok genç bayanlarda özkıyım amaçlı olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle öncelikle ilaçların, özellikle analjezik ve antidepresanların reçetelendirilmesine daha fazla özen gösterilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Retrospective evaluation of the intoxication cases treated in our hospital's reanimation unit

Objective: Intoxications are among the most important causes of patient admittance to emergency services and intensive care units of the hospitals in developing countries. In recent study, retrospective evaluation of intoxication cases monitored and treated after admittance to our intensive care unit in respect to demographic and ethiologic properties was aimed. Method: One hundred and fifty seven cases which are admitted to anaesthesiology intensive care unit between May 2006 and December 2009 are evaluated in this study. Demographic properties of the cases, route of intoxication, type of agent treatment modalities and results are evaluated retrospectively. Results: Age group distribution of the cases was 13-25 years old 82 cases (52.2%), 26-45 years old 60 cases (38.2%), above 45 years of age 15 cases (9.5%). Female/male ratio was 109/48. Route of intoxication was oral route for 144 cases (91.7%), inhalation for 12 cases (7.64%), snake bite for one case (0.63%). Agents of oral route intoxication were drugs for 133 cases (92.3%), other agents for 11 cases (7.73%). Conclusion: It is recognized that approximately two thirds of intoxication are seen below age of 45. Commonest cause of intoxications are drugs, and intoxications are seen in young females for suicidal action. For this reason, our opinion is higher attention must be paid for prescribing drugs especially for analgesics and antidepressants.

Kaynakça

1. Kaymak Ç. Zehirlenmelerde temel tedavi prensipleri. Toksikoloji Dergisi 2005; 3: 37-42.

2. Beers MH, Berkow R. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy 17th edition. In: Beers MH, Berkow R, (eds.) New Jersey, Merck Research Laboratories 1999; 2619.

3. Şencan A, Adanır T, Aksun M, Karahan N, Anan G. Yoğun bakıma kabul edilen akut zehirlenme olgularında bireysel ve etiyolojik özelliklerin mortalite ile ilişkisi. Türk Anesth Rean Dergisi 2009; 37: 80-5.

4. Litovitz TL, Klein-Schwardz W, Caravati EM, Youniss J, Crouch B, Lee S. 1998 annual report of American Association of Poison Control Centers Toxic Exposure Surveillance System. Am J Emerg Med 1999; 17: 435-87.

5. Hanssens Y, Deleu D, Taqi A. Etiologic and demographic characteristics of poisoning: a prospective hospital-based study in Oman. J Toxicol Clin Toxicol 2001; 39: 371-80.

6. State Institute of Statistics. Suicide Statistics. State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey, 2001.

7. Al B, Güllü MN, Küçüköner M, Yılmaz B, Aldemir M, Kara İH. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine ilaçlara bağlı zehirlenmeler nedeni ile başvuran hastaların epidemiyolojik özellikleri. Toksikoloji Dergisi 2006; 4: 11-20.

8. Ok G, Erbüyün K, Mirzai İT, Vatansever D, Tok D. Acil servise başvuran zehirlenme olgularının retrospektif olarak incelenmesi. Toksikoloji Dergisi 2006; 4: 5-9.

9. Sivrikaya GU, Oba S, Hancı A, Özbağrıaçık Ö. Yoğun bakım ünitemizde tedavi edilen akut zehirlenme olgularının retrospektif olarak incelenmesi. Toksikoloji Dergisi 2006; 4: 29-34.

10. Yağan Ö, Akan B, Erdem D, Albayrak D, Bilal B, Göğüş N. Acil servise başvuran akut zehirlenmelerin 1 yıllık retrospektif analizi. TARDD 2007; 35 (Suppll) (P308): 223.

11. Özköse Z, Ayoğlu F. Etiological and demographical characteristics of acute adult poisoning in Ankara, Turkey. Hum Exp Toxicol 1999; 18: 614-8.

12. Dorado PS, Martin FJ, Sabugal RG, Caballero VPJ. Epidemiology of acute poisoning: study of 613 cases in Community of Madrid in 1994. Rev Clin Esp 1996; 196: 150-6.

13. Shadnia S, Esmaily H, Sasanian G, Pajoumand A, Hassanian- Moghaddam H, Abdollahi M. Pattern of acute poisoning in Tehran-Iran in 2003. Hum Exp Toxicol 2007; 26: 753-6.

14. Akköse ŞA, Köksal Ö, Fedakar R, Emircan Ş, Durmuş O. 1996- 2004 yılları arasındaki erişkin zehirlenme olguları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 32: 25-7.

15. Tüfekçi IB, Curgunlu A, Şirin F. Characteristics of acute adult poisoning cases admitted to a university hospital in Istanbul. Hum Exp Toxicol 2004; 23: 347-5116.

16. Yılmaz A, Güven FK, Korkmaz İ, Karabulut S. Acil serviste akut zehirlenmelerin retrospektif analizi. C.Ü. Tıp Dergisi 2006; 28: 21-6.

17. Akköse Ş, Fedakar R, Bulut M, Çebiçci H. Zehirlenme olgularının beş yıllık analizi. Turk J Emerg Med 2003; 3: 8-10.

Kaynak Göster

2319 1290

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Metanol zehirlenmesi sonrasında gelişen akut böbrek yetmezliği

NAMIK NEBİ ÖZCAN, Müge TÜRKOĞLU, Bülent BALTACI, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR

Bilateral kombine (yüzeysel ve derin) servikal pleksus bloğu ile total tiroidektomi ameliyatı

CENGİZ KAYA, Sekban Nurdan SAYKAL, Süreyya AYDIN, Saliha AVCI

Anesthesia for a patient with glycogen storage disease type IA

Perihan EKMEKÇİ, ZÜLEYHA KAZAK BENGİSUN, ARZU PAMPAL, BATURAY KANSU KAZBEK, Arif Hikmet SÜER

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde 2005-2009 yılları arasında endovasküler embolizasyonla tedavi edilen AVM hastalarının retrospektif olarak incelenmesi

A. Gülsün PAMUK, İ. Aydın ERDEN, Ö. Savaş YILBAŞ, Seda Banu AKINCI, KIVILCIM YAVUZ, Saruhan ÇEKİRGE, Ülkü AYPAR

Hastanemiz reanimasyon ünitesinde tedavi edilen akut ıntoksikasyon olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi

NAMIK NEBİ ÖZCAN, Ayşe ÖZCAN, Ünal Çiğdem KANTEKİN, Çetin KAYMAK, Hülya BAŞAR

Epidural anestezide %0.5 bupivakain ve % 0.5 levobupivakain kullanımının QT dispersiyonu ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

Yaşar ÖZDEMİR, Yalçın Gülbin SEZEN, YAVUZ DEMİRARAN, Mehmet YAZICI, Abdulkadir İSKENDER, İstemi YÜCEL

Yoğun bakımdaki sedatize hastaların ağrılı uygulamalara tepkileri

FATMA ETİ ASLAN, Karadağ Şenay ARLI, MERYEM YAVUZ VAN GİERSBERGEN, İlknur AYTAÇOĞLU, Kemal TEMİZ, Emine ÇINAR, Sevim PURİSA

Baryum sülfat aspirasyonu sonrası gelişen ARDS

Dilek YAZICIOĞLU, Emine ARIK, H. Alp ALPTEKİN, Ercan SÖNMEZ, İ. Haluk GÜMÜŞ