Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Etik iklim, işlerin örgüt içinde etik temelli olarak nasıl yürütüldüğünü ifade eden bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Örgütlerde etik iklim, bireyin benliği ve sahip olduğu değerler ile uyumlu olmaması durumunda, birçok psikolojik temelli sonuca yol açabilmektedir. Bu çalışmada; etik iklim, işe yabancılaşma ve örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma, Ankara ve Antalya illerindeki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 385 işgörenle yürütülmüştür. Çalışmada, değişkenler arasındaki etkileri ölçmek amacıyla yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, etik iklim türleri olan kişisel ahlak ve kişisel çıkarın yabancılaşma üzerinde, kişisel çıkarın örgütsel özdeşleşme üzerinde, özdeşleşmenin ve yabancılaşmanın işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, diğer etik iklim türlerinin özdeşleşme ve yabancılaşma üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.ABSTRACTThe effect of ethical climate, work alienation and organizational identification on the turnover intentions of the employees is investigated in this study. Ethical climate, which is a concept that expresses how the business in the organization is done ethically, can lead to many psychological outcomes if it does not match with the individual’s self-concept and his values. The effects of ethical climate on work alienation, organizational identification and turnover intentions of the employees have been investigated in this study. The research has been conducted with 385 hotel employees who work for five star hotel enterprises in Ankara and Antalya regions. In order to measure the effects between the variables, structural equation modeling has been used in the study. The effect of personal morality and self-interest, as two types of ethical climate, on alienation, effect of self-interest on organizational identification and the effect of identification and alienation on the turnover intentions of the employees have been identified in this study. However, any effects of other ethical climate types on identification and alienation have not been determined.

The effect of ethical climate, work alienation and organizational identification on the turnover intentions of the employees is investigated in this study. Ethical climate, which is a concept that expresses how the business in the organization is done ethically, can lead to many psychological outcomes if it does not match with the individual’s self-concept and his values. The effects of ethical climate on work alienation, organizational identification and turnover intentions of the employees have been investigated in this study. The research has been conducted with 385 hotel employees who work for five star hotel enterprises in Ankara and Antalya regions. In order to measure the effects between the variables, structural equation modeling has been used in the study. The effect of personal morality and self-interest, as two types of ethical climate, on alienation, effect of self-interest on organizational identification and the effect of identification and alienation on the turnover intentions of the employees have been identified in this study. However, any effects of other ethical climate types on identification and alienation have not been determined

___

Allen, N. ve Meyer J. P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63: 1- 18.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. (Geliştirilmiş 4.Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Ambrose, M. L., Arnaud, A. ve Schminke, M. (2008). Individual Moral Development and Ethical Climate: The Influence of Person-Organization Fit on Job Attitudes, Journal of Business Ethics, 77: 323-333.

Anderson, J. C. ve Gerbing, D.W. (1988). Structural Equation Modeling in Practice: A Review and Recommended Two-Step Approach, Psychological Bulletin, 103 (3): 411-423.

Appelbaum, S. H., Deguire, K. J. ve Lay, M. (2005). The Relationship

of Ethical Climate to Deviant Workplace Behaviour, Corporate Governance, 5 (4): 43–55.

Banai, M., Reisel, W. D. ve Probst, T. M. (2004). A Managerial and Personal Control Model: Perceptions of Work Alienation and Organizational Commitment in Hungary, Journal of International Management, 10: 375-392.

Barnett, T. ve Vaicys, C. (2000). The Moderating Effect of Individuals Perceptions of Ethical Work Climates on Ethical Judgments and Behavioral Intentions, Journal of Business Ethics, 27: 351-367.

Bulutlar, F. ve Öz, E.Ü. (2009). The Effects of Ethical Climates on

Bullying Behaviour in the Workplace, Journal of Business Ethics, 86: 273-295.

Cho, S., Johanson, M. M. ve Guchait, P. (2009). Employees Intent to Leave: A Comparison of Determinants of Intent to Leave Versus Intent to Stay, International Journal of Hospitality Management, 28: 374- 381.

Cole, M. S. ve Bruch, H. (2006). Organizational Identity Strength Identification, and Commitment and their Relationships to Turnover Intention: Does Organizational Hierarchy Matter?, Journal of Organizational Behaviour, 27: 585-605.

Cotton, J. L. ve Tuttle, J. M. (1986). Employee Turnover: A Meta-Analysis and Review with Implications for Research, The Academy of Management Review, 11 (1): 55-70.

Cullen, J. B., Parboteeah, K. P. ve Victor, B. (2003). The Effects of Ethical Climates on Organizational Commitment: A Two- Study Analysis, Journal of Business Ethics, 46: 127–141.

Cullen, J. B., Victor, B. ve Stephens, C. (1989). An Ethical Wheather Report: Assessing the Organizastion’s Ethical Climates, Organizational Dynamics, 18 (2): 50–62.

DeConnick, J. (2011). The Effects of Ethical Climate on Organizational

Identification, Supervisory Trust, and Turnover among Salespeople, Journal of Business Research, 64: 617-624.

DeConnick, J. (2010). The Influence of Ethical Climate on Marketing

Employees’ Job Attitudes and Behaviors, Journal of Business Research, 63: 384-391.

Develioğlu, K. ve Tekin, Ö.A. (2012). Otel Çalışanlarının Yabancılaşma

Düzeyinin Demografik Özellikler Kapsamında İncelenmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (3): 121-128.

DiPietro, R. B. ve Pizam, A. (2008). Employee Alienation in the

Quick Service Restaurant Industry, Journal of Hospitality & Tourism Research, 32 (1): 22-39.

Dutton, J. E., Dukerich, J. M. ve Harquail, C. V. (1994). Organizational

Images and Member Identification, Administrative Science Quarterly, 39: 239-263.

Elçi, M. ve Alpkan, L. (2009). The Impact of Perceived Organizational

Ethical Climate on Work Satisfaction, Journal of Business Ethics, 84: 297-311.

Elsbach, K. D. ve Bhattacharya, C. B. (2001). Defining Who You are by What You’re Not: Organizational Disidentification and the National Rifle Association, Organization Science, 12 (4): 393-414.

Epitropaki, O. ve Martin, R. (2005). The Moderating Role of Individual

Differences in the Relation Between Transformational/Transactional Leadership Percepitions and Organizational Identification, The Leadership Quarterly, 16: 569-589.

Fritz, J. M. H., Arnett, R. C. ve Concet, M. (1999). Organizational Ethical Standarts and Organizational Commitment, Journal of Business Ethics, 20: 289-299.

Hall, D. T., Schneider, B. ve Nygren, H. T. (1970). Personel Factor in Organizational Identification, Administrative Science Quareterly: 176–191.

Haslam, S. A., Eggins, R. A. ve Reynolds, K. J. (2003). The ASPIRe Model: Actualizing Social and Personel Identity Resources to Enhance Organizational Outcomes, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 76 (1): 83-113.

Hirschfeld, R. R. ve Feild, H. S. (2000). Work Centrality and Work Alienation: Distinct Aspects of a General Commitment to Work, Journal of Organizational Behavior, 21: 789-800.

Jung, J. ve George, R. T. (2012). Understanding the Influence of Polychronicitiy on Jop Statisfaciton aünd Turnover Intertion: A Study of Non-Supervisory Hotel Employees, International Journal of Hospitality Management, 31: 588-595.

Jung, H. S., Nankung, Y. ve Yoon, H. H. (2010). The Effects of Employees’ Business Ethical Value on Person-Organization Fit and Turnover Intent in the Foodservice Industry, International Journal of Hospitality Managemenet, 29: 538-546.

Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.

Kaplan, M. (2010). Otel İşletmelerinde Etiksel İklim ve Örgütsel Destek Algılamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kapadokya Örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Katrinli, A., Atabay, G., Günay, G. ve Güneri, B. (2009). Exploring the Antecedents of Organizational Identification: The Role of Job Dimensions, Individual Characteristics and Job Involvement, Journal of Nursing Management, 17: 66–73.

Kılıç, K. C. (2010). Bireysel ve Örgütsel Değerler Arasındaki Uyumun Çalışanların İş Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1): 20-35.

Kim, N. (2012). Employee Turnover Intention Among Newcomes in Travel Industry, International Journal of Tourism Research, 16 (1): 56-64.

Küçükusta, D. (2007). Konaklama İşletmelerinde İş-Yaşam Dengesinin Çalışma Yaşamı Kalitesi Üzerindeki Etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, S.B.E., İzmir.

Lemmergaard, J. ve Lauridsen, J. (2008). The Ethical Climate of Danish Firms: A Discussion and Enhancement of the Ethical-Climate Model, Journal of Business Ethics, 80: 653–675.

Lopez, T. B., Babin, B. J. ve Chung, C. (2009). Perceptions of Ethical Work Climate And Person-Organization Fit Among Retail Employee in Japan and the US: A Cros-Cultural Sacle Validation, Journal of Business Research, 62: 594-600.

Mael, F. ve Ashforth, B. E. (1992). Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test of the Reformulated Model of Organizational Identification, Journal of Organızational Behavior, 13: 103-123.

Maddi S. R, Kobasa S. C. ve Hoover M. (1979). An Alienation Test. Journal of Humanistic Psychology, 19 (4): 73- 76.

Martin, K. D. ve Cullen, J. B. (2006). Continuities and Extensions of Ethical Climate Theory: A Meta-Analytic Review, Journal of Business Ethics, 69: 175-194.

Mignonac, K., Herrbach, O. ve Guerrero, S. (2006). The Interactive Effects of Perceived External Prestige and Need for Organizational Identification on Turnover Intentions, Journal of Vocational Behavior, 69: 477-493.

Mulki, J. P., Jaramillo, J. F., ve Locander, W. B. (2009). Critical Role of Leadership on Ethical Climate and Salesperson Behaviors, Journal of Business Ethics, 86: 125–141.

Nair, N. ve Vohra, N. (2009). Developing a New Measure of Work Alienation, Journal of Workplace Rights, 14 (3): 293-309.

Öğüt, A. ve Kaplan, M. (2011). Otel İşletmelerinde Etiksel İklim Algılamaları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Kapadokya Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30: 191-206.

Öz, E. Ü. ve Bulutlar, F. (2009). Algılanan Kurumsal İtibar ve Kurumdan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Bir Ara Değişken Olarak Özdeşleşmenin Rolü, Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9 (1): 35-52.

Özbek, M. F. (2011). Örgüt İçerisindeki Güven ve İşe Yabancılaşma İlişkisinde Örgüte Uyum Sağlamanın Aracı Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (1): 231-248.

Parboteeah, K. P., Chen, H. C., Lin, Y. T., Chen, I. H., Lee, A. Y. P. ve Chung, A. (2010). Establishing Organizational Ethical Climates: How Do Managerial Practices Work?, Journal of Business Ethics, 97 (4): 599-611.

Peterson, D. K. (2002). The Relationship Between Unethical Behavior and the Dimensions of the Ethical Climate Questionnaire, Journal of Business Ethics, 41: 313-326.

Riketta, M. (2005). Organizational Identification: A Meta Analysis, Journal of Vocational Behavior, 66: 358-384.

Rothwell, G. R. ve Baldwin, J. N. (2006). Ethical Climates and Contextual Predictors of Whistle-Blowing, Review of Public Personnel Administration, 26: 216-244.

Sarros, J. C., Tanewski, G. A.,Winter, R. P., Santora, J. C. ve Densten, I. L. (2002). Work Alienation and Organizational Leadership, British Journal of Management, 13 (4): 285-304.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. ve Müller, H. (2003). Evaluating the Fit of Structural Equation Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-of-Fit Measures, Methods of Psychological Research, 8 (2): 23-74.

Schumacker, R. E. ve Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling. İkinci Baskı. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Schminke, M., Arnaud, A. ve Kuenzi, M. (2007). The Power of Ethical Work Climates, Organizational Dynamics, 36 (2): 171–186.

Schminke, M., Ambrose, M. L. ve Neubaum, D. O. (2005). The Effect of Leader Moral Development on Ethical Climate and Employee Attitudes, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97: 135–151.

Seeman, M. (1959). On the Meaning of Alienation, American Sociological

Review, 24 (6): 783-791.

Seeman, M. (1967). On the Personal Consequences of Alienation in Work, American Sociological Review, 32 (2): 272-285.

Sims, W. J. (2007). Antecedents of Labor Turnover in Australian Alpine Resort, Journal of Human Resources in Hospitality&Tourism Research, 6(2): 1-26.

Smith, H. J., Thompson, R. ve Iacovou, C. (2009). The Impact of Ethical Climate on Project Status Misreporting, Journal of Business Ethics, 90: 577-591.

Sulu, S., Ceylan, A. ve Kaynak, R. (2010). Work Alienation as a Mediator of the Relationship between Organizational Injustice and Organizational Commitment: Implications for Healthcare Professionals, International Journal of Business and Management, 5 (8): 27-38.

Şencan, H. (2005). Sosyal Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Şimşek, M. Ş., Çelik, A., Akgemci, T. ve Fettahlıoğlu, T. (2006). Örgütlerde Yabancılaşmanın Yönetimi Araştırması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,15: 569-587.

Tuna, M. (2007). Personel Devir Analizi: Ankara’da Yer Alan Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 18 (1): 45–52.

Tüzün, İ. K. ve Çağlar, İ. (2009). Investigating the Antecedents of Organizational Identification, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (2): 284-293.

Tüzün, İ. K. (2006). Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Uygulamalı Bir Çalışma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ünsar, A. S. ve Karahan, D. (2011). Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Eğilimine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,15 (21): 361-379.

Valentine, S., Godkin, L. ve Lucero, M. (2002). Ethical Context, Organizational Commitment, and Person- Organization Fit, Journal of Business Ethics, 41: 349-360.

VanDick, R., Christ, O., Stellmacher, J., Wagner, U., Ahlswede, O., Grubba, C., Hauptmeier, M., Höhfeld, C., Moltzen, K. ve Tissington, P. A. (2004). Should I Stay or Should I Go? Explaining Turnover Intentions with Organizational Identification and Job Satisfaction, British Journal of Management, 15: 351-360.

VanDick, R. ve Wagner, U. (2002). Social Identification among School Teachers: Dimensions, Foci, and Correlates, European Journal of Work and Organizational Psychology, 11 (2): 129- 149.

VanKnippenberg, D. ve Sleebos, E. (2006). Organizational Identification Versus Organizational Commitment: Self-Defination, Social Exchange and Job Attitudes, Jounal of Organizational Behavior, 27: 571-584.

VanKnippenberg, D. (2000). Work Motivation and Performance: A Social Identity Perspective, Aplied Psychology: An International Review, 49: 357-371.

VanSandt, C. V., Shepard, J. M. ve Zappe, S. M. (2006). An Examination

of the Relationship between Ethical Work Climate and Moral Awerness, Journal of Business Ethics, 68: 409-432.

Vardi, Y. (2001). The Effects of Organizational and Ethical Climates on Misconduct at Work, Journal of Business Ethics, 29: 325–337.

Victor, B. ve J. B. Cullen. (1988). The Organizational Bases of Ethical

Work Climates, Administrative Science Quarterly, 33: 101–125.

Victor, B. ve Cullen, J. B. (1987), A Theory and Measure of Ethical Climate in Organizations, Research in Corporate Social Performance and Policy, 9: 51-71.

Wan-Huggins, V. N., Riordan, C. M. ve Griffeth, R. W. (1998). The Development and Longitudinal Test of a Model of Organizational Identification, Journal of Applied Social Psychology, 28 (8): 724-749.

Wayne, S. J., Shore, L. M. ve Linden, R. C. (1997). Perceived Organizational Support and Leader Member Exchange: A Social Exchange Perspective, Academy of Management Journal, 40 (1): 82-111.

Wimbush, J. C., Shepard, J. M. ve Markham, S. E. (1997). An Empirical

Examination of the Relationship between Ethical Climate and Ethical Behavior from Multiple Levels of Analysis, Journal of Business Ethics, 16: 1705-1716.

___

Bibtex @ { atad174599, journal = {Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {1300-4220}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2014}, volume = {25}, pages = {105 - 117}, doi = {10.17123/atad.vol25iss110650}, title = {Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Tuna, Muharrem and Yeşiltaş, Murat} }
APA Tuna, M , Yeşiltaş, M . (2014). Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi , 25 (1) , 105-117 . DOI: 10.17123/atad.vol25iss110650
MLA Tuna, M , Yeşiltaş, M . "Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma" . Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25 (2014 ): 105-117 <
Chicago Tuna, M , Yeşiltaş, M . "Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25 (2014 ): 105-117
RIS TY - JOUR T1 - Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma AU - Muharrem Tuna , Murat Yeşiltaş Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17123/atad.vol25iss110650 DO - 10.17123/atad.vol25iss110650 T2 - Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 117 VL - 25 IS - 1 SN - 1300-4220- M3 - doi: 10.17123/atad.vol25iss110650 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma %A Muharrem Tuna , Murat Yeşiltaş %T Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma %D 2014 %J Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi %P 1300-4220- %V 25 %N 1 %R doi: 10.17123/atad.vol25iss110650 %U 10.17123/atad.vol25iss110650
ISNAD Tuna, Muharrem , Yeşiltaş, Murat . "Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 25 / 1 (Şubat 2014): 105-117 .
AMA Tuna M , Yeşiltaş M . Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2014; 25(1): 105-117.
Vancouver Tuna M , Yeşiltaş M . Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2014; 25(1): 105-117.
IEEE M. Tuna ve M. Yeşiltaş , "Etik İklim, İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 25, sayı. 1, ss. 105-117, Şub. 2014, doi:10.17123/atad.vol25iss110650
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
  • ISSN: 1300-4220
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1990

25.7b11.2b