Etik iklim işe yabancılaşma ve örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir araştırma

Etik iklim işlerin örgüt içinde etik temelli olarak nasıl yürütüldüğünü ifade eden bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Örgütlerde etik iklim bireyin benliği ve sahip olduğu değerler ile uyumlu olmaması durumunda birçok psikolojik temelli sonuca yol açabilmektedir. Bu çalışmada; etik iklim işe yabancılaşma ve örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma Ankara ve Antalya illerindeki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 385 işgörenle yürütülmüştür. Çalışmada değişkenler arasındaki etkileri ölçmek amacıyla yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda etik iklim türleri olan kişisel ahlak ve kişisel çıkarın yabancılaşma üzerinde kişisel çıkarın örgütsel özdeşleşme üzerinde özdeşleşmenin ve yabancılaşmanın işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte diğer etik iklim türlerinin özdeşleşme ve yabancılaşma üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

The effect of ethical climate work alienation and organizational identification on the turnover intentions of the employees is investigated in this study. Ethical climate which is a concept that expresses how the business in the organization is done ethically can lead to many psychological outcomes if it does not match with the individual’s self-concept and his values. The effects of ethical climate on work alienation organizational identification and turnover intentions of the employees have been investigated in this study. The research has been conducted with 385 hotel employees who work for five star hotel enterprises in Ankara and Antalya regions. In order to measure the effects between the variables structural equation modeling has been used in the study. The effect of personal morality and self-interest as two types of ethical climate on alienation effect of self-interest on organizational identification and the effect of identification and alienation on the turnover intentions of the employees have been identified in this study. However any effects of other ethical climate types on identification and alienation have not been determined.

Kaynak Göster