Sürdürülebilir destinasyon yaratma sürecinde örgütlenmenin önemi: çanakkale turizmi üzerine bir araştırma

Bu çalışmada sürdürülebilir bir turizm destinasyonu oluşturulması sürecinde önemli turizm ziyaretçi merkezlerinden biri olan Çanakkale’de turizmin mevcut durumunun ve sürdürülebilirliğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Çanakkale’de turizmle ilişkili olduğu tespit edilen paydaşlarla görüşülerek nitel bir araştırma yapılmıştır. Yapılan görüşmelerle paydaşların ildeki turizmin mevcut durumu hakkındaki görüşleri ve ilde sürdürülebilir destinasyon geliştirme bağlamında Çanakkale kent merkezinde oluşturulabilecek bir destinasyon yapısı ve örgütlenmesi hakkında paydaş görüşlerinin açığa çıkarılması ön görülmüştür. Araştırmada yarı yapılandırılmış anket formuyla görüşme tekniği uygulanmıştır. Ayrıca doküman analiziyle de araştırma desteklenmiştir. Araştırma kapsamında merkezi yönetim yerel yönetim özel sektör sivil toplum kuruluşları ve diğer kategoriler altında toplam yirmi dört paydaşla görüşülmüştür. Araştırma bulgularına göre genel görüş; Çanakkale’nin turizm potansiyelinin yüksek olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı Çanakkale turizminin istenilen düzeyde olmadığı şeklindedir. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesinin örgütlenme eksikliği olduğu araştırmaya katılan paydaşlarca ifade edilmektedir. İldeki paydaşları bir araya getirecek bir destinasyon yönetim örgütü kurulması merkezi yönetimin oluşacak örgüte liderlik ve finansal kaynak konusunda öncülük yapması gerektiği paydaşlar arasında öne çıkan başka bir görüş olmuştur.

This study aimed to determine the current situation and the sustainability of tourism in Çanakkale one of the most popular tourist attractions within the process of creating a sustainable tourism destination. In this regard a qualitative study was conducted through interviewing the stakeholders connected with tourism in Çanakkale. It was anticipated that the interviews held would reveal the stakeholders’ views on the current situation of tourism in the city the destination structure to be created and in the city center of Çanakkale and its organization within the context of developing a sustainable destination in the city. The study benefited from the interview technique using semi-structured questionnaire forms. The study was also supported by document analysis. Within the scope of the study 24 stakeholders were interviewed including the central government local government private sector civil society organizations and other categories. According to the findings of the study the general view is that tourism in Çanakkale is not at the desired level due to various reasons although Çanakkale has a high tourism potential. Lack of organization is considered one of the most important reasons for this by the stakeholders that participated in the study. Furthermore according to the stakeholders it is necessary that a destination management organization be established and the central government should help this management in terms of leadership and financial resources.

___

Atay, L. ve Akyurt, H. (2007). Turizm Endüstrisinde Destinasyon Yönetimi, Sürdürülebilir Rekabet Avantaj Elde Etmede Turizm Sektörü: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Derneği Yayınları: 495-510.

Bornhorst, T., Sheehan, L. R ve Ritchie, B. J. R. (2009). Determinants of Tourism Success for DMOs & Destinations: An Empiricial Examination of Stakeholders’ Perspectives, Brs-Tm, 25: 1-42.

Bramwell, B. ve Sharman, A. (1999). Collaboration in Local Tourism Policymaking, Annals of Tourism Research, 25 (2): 392-415.

Coltman, M. M. (1989). Tourism Marketing. New York: Van Nostrand Reinhold.

Cooper, C., Noel, S. ve Rodolfo, B. (2009). Network Position and Perceptions of Destination Stakeholder Importance, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 20 (1): 33-45.

Ersun, N. ve Kahraman A. (2011). Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Temel Unsurlar ve Pazarlama Stratejileri, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31 (2): 229-248.

http://media.unwto.org/en/press-release/2012-01-16/international-tourism-reach-one billion-2012, Erişim tarihi: 09.01.2013.

İçöz, O., Var, T. ve İlhan, İ. (2009). Turizm Politikası ve Planlaması. Ankara: Turhan Kitabevi.

Jamal, G. ve Getz, D. (1995). Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism Research, 22: 186-204.

Kozak, N., Akoğlan Kozak, M. ve Kozak, M. (2012). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık. Laws, E. (2002). Tourism Marketing. Londra: Continuum.

Morrison, A. M., Bruen, S. M. ve Anderson, D. J. (1998). Convention and Visitor Bureaus in the USA: A Profile of Bureaus, Bureau Executives and Budgets, Journal of Travel and Tourism Marketing, 7 (1): 1-19.

Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması. İstanbul: Yön Ajans.

Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Londra: Sage Yayınları.

Presenza, A. (2006). The Performance of a Tourism Destination. Who Manages The Destination? Who Plays The Audıt Role?, University of Molise-Department of Economics- Management and Social Science, 1-14.

Saftic, D., Ana, T. ve Minoslav, L. (2011). Stakeholder Approach in Tourism Management: Implication in Croatian Tourism, 30th International Conference on Organizational Science Development Future Organization, Portoroz, ss.1-8.

Semerciöz, F., Dönmez, D. ve Dursun, M. (2008). Relationships Between Destination Management Organizations and Destination Stakeholders a Research in Regions of Marmara, Aegean, Mediterranean in Turkey, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 87-101.

Sheehan, L. R ve Ritchie, B. J. R. (2005). Destination Stakeholders: Exploring Identity and Salience, Annals of Tourism Research, 32 (3): 711-734.

World Tourism Organization (2004). Survey of Destination Management Organisations Report.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

___