TIBBİ SOSYAL HİZMET ALANINDA BİR GRUP ÇALIŞMASI TASARIMI: GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ÖFKE KONTROLÜ

Sosyal hizmetin birey, aile ve grup ve toplum çalışmalarını yürüttüğü alanlardan birisi de tıbbi sosyal hizmet alanıdır. Tıbbi sosyal hizmet alanında görev yapan sosyal hizmet uzmanları, hasta ve hasta yakınlarına yönelik uygulama gerçekleştirdikleri gibi, hastanede çalışan personele yönelik de müdahale gerçekleştirmektedirler. Hastanelerde görev yapan güvenlik görevlilerinin, hastanede sorun yaşayan bireylerle daha fazla karşılaşma durumları söz konusu olması nedeniyle öfke kontrolüne ihtiyaç duydukları düşünülmektedir. Çalışmada hastanelerde öfke kontrolü konusunda bir farkındalık oluşturmak için güvenlik görevlileri özelinde bir sosyal hizmet grup çalışması tasarımı oluşturulması hedeflenmiştir. Grup çalışması tasarımı ile güvenlik görevlilerin öfke farkındalıklarının sağlanmasına katkı sunulması, öfke duygusunun olumsuz davranışlara dönüşmesinin önüne geçilmesi ve bu bağlamda davranış değiştirmeye yönelik oturumların tasarlanması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında tasarlanan grup tasarımı tıbbi sosyal hizmet alanında hem sosyal hizmet öğrencilerine hem de sahada aktif çalışan sosyal hizmet uzmanlarına ilham vermesi ve rehber olması açısından önemlidir. Çalışmada, grup hazırlık süreci, grubun oluşturulması, oturumların planlanması ve uygulamaya yönelik içeriklerle, grubun sonlandırılması aşamalarının plan ve tasarımına yer verilmiştir.

A GROUP STUDY DESIGN IN THE FIELD OF MEDICAL SOCIAL WORK: ANGER CONTROL SECURITY OFFICERS

One of the fields in which social work carries out individual, family, group and community studies is the field of medical social work. Social workers working in the field of medical social work not only carry out applications for patients and their relatives, but also perform interventions for the personnel working in the hospital. It is thought that security guards working in hospitals need anger control because they encounter more individuals who have problems in the hospital. In the study, it was aimed to create a social work group work design specific to security guards in order to raise awareness about anger control in hospitals.With the group work design, it was aimed to contribute to the awareness of the anger of the security guards, to prevent the feeling of anger from turning into negative behaviors, and to design sessions to change behavior in this context.The group design designed within the scope of the study is important in terms of inspiring and guiding both social work students and social workers actively working in the field of medical social work.In the study, the plan and design of the group preparation process, the formation of the group, the planning of the sessions and the application-oriented content and the termination of the group were included.

___

 • Albayrak, B. ve Kutlu, Y. (2009). Ergenlerde öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), 57-69.
 • Ahmed, S. (2014). Duyguların kültürel politikası. (Sultan Konut, Çev.). İstanbul: Sel Yayınları.
 • Aydoğan, A. & Özkan B. (2020). Öfke kavramı ve sağlık çalışanı olmak. Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi, 1(1), 14-22.
 • Aygün, H. & Metin, S. (2022). Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin pandemi ile ilişkisi. Anatolian Journal of Emergency Medicine 5(1), 7-12. https://doi.org/ 10.54996/anatolianjem.1020308. Batman, H. (2014). The dance of criminology with policy makers and wider public. Law & Justice Review, 5(9), 233-245.
 • Bekiroğlu, S. (2021). Covid-19 pandemisi ile mücadelede tıbbi sosyal hizmetin rolü. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi-BÜSBİD, 6 (Özel Sayı), 73-85.
 • Carmichael, S., & Piquero, A. R. (2004). Sanctions, perceived anger, and criminal offending. Journal of Quantitative Criminology, 20, 371-393.
 • Chen, Y.-Y. & Zhuang, J. (2021). Roles of medical social workers in interprofessional teams: A case study of a shanghai COVID-19 quarantine centre for medical observation. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 31(1-2), 123-131. DOI:10.1080/02185385.2020.1828157
 • Chan, H. Y., Lu, R. B., Tseng, C. L. & Chou, K. R. (2003). Effectiveness of the anger-control program in reducing anger expression in patients with schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing, 17(2), 88-95. DOI: https://doi.org/10.1016/S0883-9417(03)00004-9
 • Çeçen, A. R. (2002). Duygular insan yaşamında neden vazgeçilmez ve önemlidir?. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9), 164-170.
 • Demirel, A.C. (2022). Sağlık Çalışanlarının Sosyal Destek ve Aile Değerlendirmelerine Yönelik Sosyal Hizmet Grup Uygulaması. Yenen S. ve Sarıkale H. (Ed.) İktisadi İdari ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar (s. 181–193). Gazi Kitabevi.
 • Duyan, V. (2014). Sosyal Hizmet: Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri. Ankara: Sosyal Çalışma Yayınları.
 • Engin, E. A., Yıldırım, F. & Purutçuoğlu, E. (2021). Kronik hastalığa sahip çocukların psikososyal sorunları: Pediatrik sosyal hizmet müdahaleleri odağında bir derleme. Güncel Pediatri, 19, 271-279.
 • Erçetin, Ş. Ş., Açikalin, Ş. N., Potas, N., Neyişci, N. & Çevik, M. S. (2021). Estimating the training effect through the levels of trait anger, anger expression, and coping with the stress of private security guards. Work, 70(3), 917-928.
 • Eroğlu, F. & İrdem, Ş. (2016). Örgütlerde öfke olgusu ve öfke yönetimi. Yeni Fikir Dergisi, 8(17), 22-41.
 • Gonzalez-Prendes, A. A. (2008). Anger-control group counseling for women recovering from alcohol or drug addiction. Research on Social Work Practice, 18(6), 616-625.
 • Kurt, Ş. K. (2021). Duyguların tarihsel serüveni ve tarihte duygular. OPUS International Journal of Society Researches, 18(40), 2821-2852. DOI: 10.26466/opus.876932
 • İlhan, M. N., Çakır, M., Tunca, M. Z., Avcı, E., Çetin, E., Aydemir, Ö. & Bumin, M. A. (2013). Toplum gözüyle sağlık çalışanlarına şiddet: Nedenler, tutumlar, davranışlar. Gazi Medical Journal, 24(1), 5-10.
 • Oxford Dictionary (2023). Emotion. 20 Temmuz 2023 tarihinde https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/emotion?q=emotion adresinden erişildi.
 • Pala Dağoğlu, N. (2022). Sağlık çalışanlarının yaşadığı iş yeri şiddeti. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi 4(2), 252-259. DOI: https://doi.org/10.33308/2687248X.202242255
 • Soykan, Ç. (2003). Öfke ve öfke yönetimi. Kriz dergisi 11(2), 19-27.
 • Starner, T. M. & Peters, R. M. (2004). Anger expression and blood pressure in adolescents. The Journal of School Nursing, 20(6), 335-342. DOI: https://doi.org/10.1177/105984050402000608
 • Şahin, H. (2005). Öfke ve öfke denetiminin kuramsal temelleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 1-22. TDK (2023). Öfke. 20 Temmuz 2023 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden erişildi. Toohey, M. (2021). Cognitive behavioral therapy for anger management. A. Wenzel (Ed), Handbook of cognitive behavioral therapy: Applications (s. 331–359). American Psychological Association.https://doi.org/10.1037/0000219-010 Yıldırım, B. (2017). Bir tıbbi sosyal hizmet uygulaması: hemodiyaliz hastaları üzerine etkileşim grubu planlama. Sosyal Çalışma Dergisi, 1(2) , 64-73. Zastrow, C. (2017). Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People, (12th Ed). USA: Cengage Publication.

___

APA Sütçü, S. & Demirel, A. C. (2023). TIBBİ SOSYAL HİZMET ALANINDA BİR GRUP ÇALIŞMASI TASARIMI: GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ÖFKE KONTROLÜ . Anasay , 0 (25) , 244-256 . DOI: 10.33404/anasay.1332203