19. YÜZYIL TEKİRDAĞ SİLÜETİNİ SÜSLEYEN SAAT KULESİ VE TARİHİ SERÜVENİ

19. yüzyıl sonlarına ait Tekirdağ fotograflarına, kartpostallarına ve çizimlerine bakıldığında, şehir silüetini şekillendiren en önemli eserlerden birisinin Saat Kulesi olduğu görülecektir. Kanuni dönemine ait en önemli tarihi eser olan Rüstem Paşa Camii’nin hemen yanında yer alan Saat Kulesi, tarihî kaynaklara ve hatırat türü eserlere göre 1800’lü yılların hemen başında, dönemin Tekfurdağı Âyânı (yöneticisi) Çelebi Süleyman Ağa tarafından yaptırılmıştır. 1912 yılında meydana gelen Mürefte Depremi’nde büyük hasar gören Saat Kulesi, kısa zamanda yıkılmıştır. Bu makalede, 19. yüzyıl boyunca Tekirdağ silüetinin en önde gelen unsurları arasında yer alan Saat Kulesi hakkında bilgi verilecektir. Aynı zamanda, resimlerdeki görünümünden hareketle, aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi halinde şehrin tarihi kimliğine ve mirasına önemli katkı yapılacağı üzerinde durulacaktır.

CLOCK TOWER DECORATING THE 19TH CENTURY TEKİRDAĞ SILHOUETTE AND ITS HISTORICAL BACKGROUND

___

 • BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi). DH. MTV, 16-2/20.
 • BOA, ML. VRD. TMT. 6397.
 • HAT (Hatt-ı Hümâyun Tasnifi), 596/29260, 29 Z 1245/21 Haziran 1830.
 • İkdam Gazetesi, 11 Ağustos 1922, Numara: 5558.
 • İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Arşivi.
 • Kanal, Hümmet (2015). 20. Yüzyıl Başlarında Tekfurdağı Sancağı (1900-1912), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi.
 • MacFarlane, Charles (1850). Turkey and its Destiny: The Results of Journeys made in 1847 and 1848 to Examine into the State of thet Country, v. II, Philedelphia: Lea and Blanchard.
 • Missionary Herald (1834). Cilt: 30, Boston: Crocker and Brewster.
 • Serez, Mehmet (2007). Tekirdağ Tarihi ve Coğrafyası Araştırmaları, Ankara: Dönmez Ofset.
 • Tóth, Tibor (2016). “19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başına Ait Macar Görsel Sanatlarında Tekirdağ’ın (Macarca Antik Adı Olan Rodosto Kullanılır) Tasviri,” Rodosto’dan Süleymanpaşa’ya Tekirdağ (Editör: Murat Yıldız), İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Tanin Gazetesi, 5 Eylül 1912, Numara: 1433.
 • Uzun, İbrahim (2016). Trakların İzinde Bizante’den Tekirdağ’a, Tekirdağ: Toprak Ofset Matbaacılık.
 • Budapeşte Üniversitesi Kütüphanesi: https://edit.elte.hu/xmlui/static/uv/uv.html?key=10831/32908&fname=pager_01.jpg.jpg (Erişim tarihi: 27 Ekim 2022)