Düzeltme: YÖNCÜLER’İN İKTİDAR STRATEJİSİ TAHAYYÜLÜ: YÖN DERGİSİ’NDE (1961-1967) NÂSIR’IN SOSYALİST İKTİDARI

Bu çalışmanın amacı Mısır lideri Cemal Abdünnâsır’ın benimsediği sosyalist iktidar stratejisinin Yön Dergisi’nde nasıl ele alındığını incelemektir. Bu kapsamda, bir aydın hareketi olarak 1960’lı yıllar Türk siyasal yaşamının öncü süreli yayınlarından ve sosyalist ideolojinin hâkim temsilcilerinden biri olan Yön Dergisi araştırmanın veri kaynağını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Yön’ün 222 sayıyı kapsayan yayın hayatı boyunca içerdiği imzalı ve imzasız tüm yazılar incelenmiştir. İnceleme gerçekleştirilirken çalışma, yöntembilimsel açıdan doküman incelemesine dayanmaktadır. Elde edilen bulgular ise betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme neticesinde, Yön’ün düşünce dünyasında post-kolonyal geçmişe sahip Nâsır liderliğindeki Mısır’ın bağımsızlık mücadelesinde benimsediği yol ve yöntemler bir iktidar stratejisi olarak Yöncüler tarafından olumlandığı tespit edilmiştir.

Düzeltme: YÖNCÜLER’S IMAGINATION OF POWER STRATEGY: NASSER’S SOCIALIST POWER IN YÖN JOURNAL (1961-1967)

The aim of this study is to examine how the socialist power strategy of Egyptian leader Gamal Abd al-Nasser is discussed in Yön journal. In this context, Yön journal, which is one of the leading periodicals of Turkish political life in the 1960s as an intellectual movement and one of the dominant representatives of socialist ideology, constitutes the data source of the research. Within the scope of the study, all authored and anonymous articles of Yön, which included 222 issues, were examined. While conducting the examination, the study is methodologically based on document analysis. The obtained findings were evaluated with descriptive analysis method. As a result of this evaluation, it has been determined that the ways and methods adopted by the post-colonial Egypt under the leadership of Nasser were affirmed by Yöncüler in the world of thought as a power strategy.

___

 • Abdülmalik, E. (1963). Ordu ve kalkınma. Yön, 77, 13.
 • Aren, S. (1962). Sosyalizm tartışmaları. Yön, 40, 5.
 • Ateş, A. (2012). 1952-2011 Yılları arası Mısır dış politikası (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Avcıoğlu, D. (1962). Sosyalist gerçekçilik. Yön, 39, 20.
 • Avcıoğlu, D. (1963a). Amerika ve Arap sosyalizmi. Yön, 61, 3.
 • Avcıoğlu, D. (1963b). Sosyalizme giden yol: Sosyalizmden önce Atatürkçülük. Yön, 69, 9.
 • Avcıoğlu, D. (1966a). İlerici askeri rejimler ve Marksist teori. Yön, 172, 8.
 • Avcıoğlu, D. (1966b). Çağımızda ekonomik bağımsızlık mücadelesi: Mısır örneği. Yön, 189, 8-10.
 • Bayraktar, Ö. (2020). Mısır’daki hür subaylar darbesi ve Türkiye’deki 27 Mayıs Darbesi’nin karşılaştırılması. Kesit Akademi Dergisi, 6(25), 608-621.
 • Berkes, N. (1966). Arap dünyası uyanıyor mu? Yön, 159, 10-11.
 • Bölükbaşı, Y. Z. (2022). Kemalizmin yeniden inşasında Yön Dergisi ve İlhan Selçuk. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(3), 1923-1646.
 • Dino, A. (1965). Bir ilke sorunu. Yön, 107, 13.
 • Duman, Ö. (2020). Arap Dünyası’nda Mısır lideri Cemal Abdülnasır rüzgârı ve Nasır sonrası 1970-1981 yılları arasında Mısır’ın durumu. Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmaları Dergisi, 3(1), 27-40.
 • Erdem, G. (2017). Bağlantısızlıktan bağımlılığa: Nasır Döneminde Mısır-SSCB ilişkileri. The Turkish Yearbook of International Relations, 48, 69-98.
 • Erdoğan, A. (2019). From the Free Officers Coup to the Arab-Israeli War of 1967: The rise and demise of the radicalization trend in The Middle East, Turk J Hist, 69, 169-194. Gordon, J. (2006). Nasser: Hero of the Aran Nation. Oxford: Oneworld.
 • Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev: S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Naci, F. (1965). Halkına güvenen halkına söyler. Yön, 122, 5.
 • Osman, T. (2011). Egypt on the brink: From the rise of Nasser to the fall of Mubarak. Hampshire: Yale University Press Publications.
 • Punch, K. F. (2016). Sosyal araştırmalara giriş-nicel ve nitel yaklaşımlar (Çev: D. Bayrak, H. B. Arslan ve Z. Akyüz). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Selçuk, İ. (1962). Nasır’a övgü. Yön, 28, 6.
 • Toker, M. (1971). Solda ve sağda vuruşanlar. Ankara: Akis Yayınları.
 • Tümer, M. (1961). Nasır’ın sosyalizmi. Yön, 1, 19.
 • Yön. (1962a). Ortadoğu: Arap sosyalizmine doğru. Yön, 10, 17.
 • Yön. (1962b). Mısır. Yön, 24, 17.
 • Yön. (1962c). Milli Yasa. Yön, 41, 10-11.
 • Yön. (1962ç). Milli Yasa. Yön, 42, 10.
 • Yön. (1962d). Milli Yasa. Yön, 42, 11.
 • Yön. (1962e). Demokrasi en büyük düşmanı, yalancı demokrasidir… Yön, 44, 10.
 • Yön. (1962f). Atatürk’ün özlediği Türkiye’yi kurabildik mi?, Yön, 47, 12.
 • Yön. (1963a). Birlik, hürriyet ve sosyalizm ve Türkiye. Yön, 65, 13.
 • Yön. (1963b). Kooperatifçi demokratik sosyalizm. Yön, 66, 13.
 • Yön. (1966). İlerici askeri rejimler ve Marksist teori. Yön, 172, 8.