Vitiligo ve kronik ürtiker hastalarında psikiyatrik eş tanı

Amaç: Bu çalışmada, vitiligo ve kronik ürtiker olmak üzere, ortaya çıkış nedenleri ve klinik görünümleri farklı olan iki cilt hastalığında, eksen-l psikiyatrik bozukluklarının araştırılması ve birbiriyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya İstanbul'un dört büyük hastanesinin dermatoloji polikliniklerine başvuran, vitiligo ve kronik ürtiker tanıları konmuş, 16-60 yaşları arasındaki 50'şer hastaya SCID-I uygulandı. Verilerin istatistiksel değerlen­dirilmesinde SPSS for Windows 10.0 paket programı kullanıldı. Bulgular: Yaş ortalaması vitiligo grubunda 35.82+12.56, kronik ürtikerde 38.66+10.61'dir. Vitiligo grubunun %48'i, kronik ürtiker grubunun %68'i kadındır. Ürtiker grubunda distimik bozukluk ve genelleşmiş anksiyete bozukluğu, vitiligo grubuna göre anlamlı düzeyde daha sıktır. Gruplar arasında diğer SCID-I tanılarının görülme sıklıkları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamakla birlikte, vitiligo grubunda SCID-I tanılarının sayısı kronik ürtiker grubuna göre daha çoktur. Tartışma: Her iki cilt hastalığında, eksen-l psikiyatrik bozuklukların tarandığı ve birbiriyle karşılaştırıldığı çalışma­mızda saptanan yüksek oranlarda psikiyatrik eş tanı, literatür eşliğinde tartışılmıştır. Konsüitasyon-liyezon psiki­yatrisi ve dermatoloji işbirliği cilt hastalıklarında vurgulanmalıdır.

Psychiatric comorbidity in patients with vitiligo and chronic urticaria

Objective: The aim of this study was to investigate and compare the Axis-I psychiatric diagnosis in vitiligo and chronic urticaria patients of which etiopathogenesis and clinical manifestations are different. Methods: The sample was composed of 50 vitiligo and 50 chronic urticaria patients recruited from dermatology outpatient clinics of four major hospitals in Istanbul. The age range of the sample was 16-60 years. We applied the sociodemographical data form developed by us, The Turkish version of the Structured Clinical Interview for DSM-IV Mental Disorders (SCID-I). For statistical analysis of data SPSS for Windows 10.0 package program was used. Results: The mean age of vitiligo group was 35.82±12.56, chronic urticaria group was 38.66±10.61. 48% of the vitiligo group was female, 52% was male. 68% of chronic urticaria group was female, 32% was male. The rates of dysthymic disorder and generalized anxiety disorder were found higher in chronic urticaria group than in vitiligo group, but the other diagnoses in SCID-I were not significant statistically different between patients. But the number of SCID-I diagnoses in vitiligo group were higher than chronic urticaria group in spite of insignificant statistical evaluations. Discussion: The high rates of psychiatric comorbidity and the differences between disorders found in our study had been discussed in the light of literature. The collaboration of consultation-liaison psychiatry and dermatology has been emphasized.

Kaynakça

1. Moschella SL, Hurley HJ. Dermatology. Third edition, vol. 2, Philadelphia, W.B. Saunders, 1992, p. 1442-1474.

2.Arnold HL, Odom RB, James WD. Diseases of the skin. Eight ed., Philadelphia, W.B. Saunders, 1990, p.194-222.

3.Ginsburg IH. The psychosocial impact of skin disease. An overview. Dermatol Clin 1996; 14:473-484.

4.Cotterill JA, Cunliffe WJ. Suicide in dermatological patients. BrJ Dermatol 1997; 137:246-250.

5.Parsad D, Dogra S, Kanwar AJ. Quality of life in patients with vitiligo. Health Qual Life Outcomes 2003; 1:58.

6.Yüzüak Türe T. Kronik Idiopatik Ürtikerli Hastalarda Otolog Serum Deri Testi Pozitifliği ve Tiroid Otoantikorları ile İlişkisi. Yayımlanmamış Uzman­ lık Tezi, İstanbul, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, 2004.

7.Hashiro M, Okumura M. Anxiety, depression, psychosomatic symptoms and autonomic nervous function in patients with chronic urticaria. J Dermatol Sci 1994; 8:129-135.

8.Gilchrest BA. Pruritus: pathogenesis, therapy, and significance in systemic disease states. Arch Intern Med 1982; 142:101-105.

9.Koblenzer CS. Psychosomatic concepts in dermatology. A dermatologist-psychoanalyst's viewpoint. Arch Dermatol 1983; 119:501-512.

10.Topal 10, Mercan S, Altunay IK. Kronik ürtikerli hastalarda kişilik bozuklukları, anksiyete ve depresyon. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Özet Kitabı, Kuşadası, 2004, s.610-612.

11.Hein UR, Henz BT, Haustein UF. Zur Beziehung zwischen chronischer urtikaria und depression/ Somatisierungsstörung. Hautarzt 1996; 47:20-23.

12.Sheehan-Dare RA, Henderson MJ, Cotterill JA. Anxiety and depression in patients with chronic urticaria and generalized pruritus. Br J Dermatol 1990; 123:769-774.

13.Preston K. Depression and skin diseases. Med J 1969; 1:326-329.

14.Lyketsos GC, Stratigos J, Tawil G. Hostile personality characteristics, dysthymic states and neurotic symptoms in urticaria, psoriasis and alopecia. Psychother Psychosom 1985; 44:122-131.

15.Taner E, Burhanoğlu S, Coşar B, Önder M. Behçet Hastalığı olan hastalarda anksiyete ve depresyonun psoriasis hastalarıyla karşılaştırılması. Türkiye'de Psikiyatri 2006; 8:27-29.

16.Yaluğ I, Aydoğan G, Savrun M. Konversiyon bozukluğu ve psoriasiste depresyon ve eğitim düzeyinin primer ve sekonder aleksitimi üzerine etkisinin araştırılması. Düşünen Adam 2003; 16:80-86.

17.Özgüven HD, Kundakçı N, Boyvat A. Psoriasis hastalarında ikincil sosyal anksiyete. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11:121-126.

18.First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williarns JBW. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I), Clinical Version, 1997.

19.Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M, Esen Danacı A, Köroğlu E. DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12:233-236.

20.Mattoo SK, Handa S, Kaur I. Psychiatric morbidity in vitiligo and psoriasis: a comparative study from India. J Dermatol 2001; 28:424-432.

21.Mattoo SK, Handa S, Kaur I. Psychiatric morbidity in vitiligo: prevalence and correlates in India. J EurAcad Dermatol Venereol 2002; 16:573-578.

22.Porter J, Beuf AH, Lerner A, Nordlund J. Response to cosmetic disfigurement: patients with vitiligo. Cutis 1987; 39:493-494.

23.Weiss MG, Doongaji DR, Siddhartha S. The Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC). Contribution to cross-cultural research methods from a study of leprosy and mental health. Br J Psychiatry 1992; 160:819-830.

24.Attah Johnson FY, Mostaghimi H. Co-morbidity between dermatologic diseases and psychiatric disorders in Papua New Guinea. Int J Dermatol 1995; 34:244-248.

25.Bagadia VN, Ayyar KS, Pradhan PV. Life stress in dermatology outpatients. Arch Ind Psychiatry 1998; 4:47-49.

26.Pulimood S, Rajagopalan B, Rajagopalan M. Psychiatric morbidity among dermatology inpatients. Natl Med J India 1996; 9:208-210.

27.Picardi A, Abeni D, Melchi CF. Psychiatric morbidity in dermatological outpatients: an issue to be recognized. Br J Dermatol 2000; 143: 983-991.

28.Sharma N, Koranne RV, Singh RK. Psychiatric morbidity in psoriasis and vitiligo: a comparative study. J Dermatol 2001; 28:419-423.

29.Hughes JE, Barraclough BM, Hamblin LG. Psychiatric symptoms in dermatology patients. Br J Psychiatry 1983; 143:51-54.

30.Farber EM, Nail ML. The natural history of psoriasis in 5600 patients. Dermatologica 1974; 148:1-18.

31.Picardi A, Pasquini P, Cattaruzza MS. Stressful life events, social support, attachment security and alexithymia in vitiligo. A case-Control study. Psychother Psychosom 2003; 72:150-158.

32.Fritzsche K, Ott J, Zschocke I. Psychosomatic liaison service in dermatology. Dermatology 2001; 203:27-31.

Kaynak Göster