The prevalances and risk factors of substance use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus

Amaç: Madde kullanımına başlama yaşı düştüğü ve gençler arasında madde kullanımı arttığı için, önleme programları önemli bir risk grubu haline gelen gençler üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, KKTC"deki üniversite öğrencileri arasında sigara, alkol ve diğer psikoaktif madde (DPM) kullanımının özelliklerini ve ilgili risk etkenlerini belirlemektir. Yöntem: Rastgele seçilmiş 1323 üniversite öğrencisine anket uygulanmıştır. Soru formu öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, sigara, alkol ve DPM kullanım sıklığı ve öğrencilerin madde kullanımı ile ilgili inanç ve tutumlarıyla ilgili bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Sonuçlar: Öğrencilerin 398"ü (%30.3) KKTC, 824"ü (%62.7) Türkiye ve 92"si (%7.0) diğer ülkelerdendi. Yaşam boyu sigara içme oranı %69.5"ti ve erkekler kızlara göre daha sık sigara içiyordu. Türkiye"den gelen öğrenciler arasında sigara içme oranı anlamlı olarak daha yüksekti. Yaşam boyu herhangi bir alkollü içecek kullanımı %81.0"dı ve KKTC"li öğrenciler diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek oranda alkol kullanmaktaydı. Yaşam boyu herhangi bir yasa dışı madde kullanımı %10.9"du ve erkekler arasında bu oran daha yüksekti. Yaşam boyu sigara içme, erkek olmak ve yaşam boyu DPM kullanımı yasa dışı madde kullanımını yordayıcı etkenler olarak bulunmuştur. Tartışma: Belli aralık-larla üniversite öğrencileri arasında madde kullanım yaygınlık çalışmalarını yinelemek madde kullanım oranların-daki değişimin izlenmesi ve en çok kullanılan maddelerin saptanmasında faydalı olabilir, bu da önleme program-larının

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversite öğrencileri arasında madde kullanım yaygınlıkları ve risk etkenleri

Objective: As the age starting using drugs decrease and drug use among young people increase, the prevention programs start to focus on young people who has become most important risk group. The purpose of this study is to determine the characteristics and risk factors for cigarette, alcohol and other psychoactive drug (OPD) use among university students in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Methods: A survey was administered to 1323 university students randomly chosen. The questionaire was designed to obtain data about sociodemographic characteristics of the students, the frequency of their cigarette-alcohol and OPD use and beliefs and attitudes of the students about substance use. Results: 398 (30.3%) of the students were from TRNC, 824 (62.7%) from Turkey and 92 (7.0%) from other countries. The life-time use of cigarette was 69.5% and boys smoked more than girls. Students from Turkey smoked cigarette significantly more often. Life-time use of any alcoholic beverages was 81.0% and the students from TRNC used alcohol significantly more than others. Lifetime use of any illicit drug was 10.9% and the ratio was higher for boys. Life-time use of cigarette and life-time use of OPD and gender (being male) were found to be positively associated with the tendency to use illicit drugs. Conclusion: Repeating prevalence studies for substance use among university students at certain intervals will be helpful to follow the changes of substance use rates and determine the substances mostly preferred so that prevention programs can be planned more efficiently

Kaynakça

Botvin G. Principles of prevention. RH Coombs, D Ziedonis. Handbook on Drug Abuse Preven- tion, Boston: Allyn & Bacon, 1995, p.19-43.

Ekşi A, Çakıcı M, Kasatura İ, Köknel Ö, Oral G, Polat O, ve ark Gençlerde Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı. İstanbul: Manisa İli Kültür ve Yardım laşma Derneği Yayınları, 1998, s.22-56.

Çakıcı M. K.K.T.C."de Uyuşturucu Madde Kulla nımı. Lefkoşa: KKTC Başbakanlık Devlet Bası- mevi, 2000.

Tarter RE, Alterman AI, Edwards KL. Neurobe- havioral theory of alcoholism etiology. CD Chaudrin, DA Wilkinson (Eds.), Theories on Alcoholism, Toronto: Addiction Research Foun- dation, 1988.

Tabakoff B, Hoffman PL. A neurobiological theory of alcoholism. CD Chaudrin, DA Wilkinson (Eds.), Theories on Alcoholism, Toronto: Addic- tion Research Foundation, 1988.

Nigg JT, Wong MM, Martel MM, Jester JM, Puttler LI, Glass JM, et al. Poor response inhi- bition as a predictor of problem drinking and illicit drug use in adolescents at risk for alcoholism and other substance use disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2006; 45:468-475.

Dube SR, Felitti VJ, Dong M, Chapman DP, Giles WH, Anda RF. Childhood abuse, neglect, and household dysfunction and the risk of ıllicit drug use: the adverse childhood experiences study. Pediatrics 2003; 111;564-572.

Booth M. Haşhaşdan Eroine: Uyuşturucunun 6000 Yıllık Öyküsü. Ö Arıkan (Çev.), İstanbul: Sabah Kitapçılık, 1997, s.272-273.

Boyiadjis G. Step for prevention of drug abuse: Findings of pancyprian general population sur- vey. Cyprus: Kenthea Publication, 2004, p.11.

Affinnih YH. Revisiting Sub-Saharan African countries" drug problems: health, social, econo- mic costs, and drug control policy. Subst Use Misuse 2002; 37:265-290.

Madi M. Drug trade in Kyrgyzstan: structure, imply- cations and counter measures. Central Asian Survey 2004; 23:249-273.

Karaokçu H. Kuzey Kıbrıs"ta Uyuşturucunun Ucu. Ölüm Büyüsü. Lefkoşa: Işık Kitabevi Yayınları, 2000.

Çakıcı M, Karaokçu H, Çamlıköylü F. KKTC"de Uyuşturucu Madde Kullanımı Raporu. Uyuşturu- cu ile Mücadele ve Önleme Komisyonu (UMÖK), Lefkoşa: KKTC Başbakanlık Devlet Basımevi, 2006.

Çakıcı M. Madde kullanıcılarının özellikleri: Türki ye"de çok merkezli bir araştırma (Birinci Aşama). 3P Dergisi 1999; 7(Ek.1):34-36.

Karataş Y. Gençlerin önemli sağlık sorunları. Y Öztürk (Ed.), Gençlerin Sağlik Sorunları III. Halk Sağlığı Günleri Kongresi, Kayseri, 1993, s.25-33.

Wills TA, Hirky AE. Coping and substance abuse: A theoretical model and review of the evi- dence. M Zeichnec, NS Eudler (Eds.), Handbook of Coping: Theory Research, and Applications, New York: Wiley, 1996, p.279-302.

Richter SS, Brown SA, Mott MA. The impact of social support and self-esteem on adolescent substance abuse treatment outcome. J Subst Abuse 1991; 3:371-85.

Çakıcı M, Çakıcı E. KKTC Lise Gençliğinde Uyuşturucu Madde Kullanımının Yaygınlığı-1996. Lefkoşa: KKTC Başbakanlık Devlet Basımevi, 2000.

Hibbel B, Anderson B, Bjarnason T, Kokkevi A, Morgan M, Narusk A. The 1995 ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Others Drugs) Report: Alcohol and Other Drugs Use Among Students in 26 European Countries. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), Council of Europe, Co- operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). Stock- holm, Modin Tryck AB, 1997.

Çakıcı M, Çakıcı E. KKTC Lise Gençliğinde Uyuşturucu Madde Kullanımının Yaygınlığı-1999. Lefkoşa: KKTC Başbakanlık Devlet Basımevi, 2000.

Çakıcı M, Çakıcı E, Eş A. KKTC lise gençliğinde uyuşturucu madde kullanımının yaygınlığı-2004. Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:121-127.

Hibbel B, Andersson B, Ahlström S, Balakireva O, Bjarnason T, Kokkevi A, et al. The 1999 ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Others Drugs) Report: Alcohol and Other Drugs Use Among Students in 30 Euro- pean Countries. The Swedish Council for Infor- mation on Alcohol and Other Drugs (CAN), Council of Europe, Co-operation Group to Com- bat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group). Stockholm, Modin Tryck AB, 2000.

Çakıcı M, Çakıcı E, Bekiroğulları Z, Tatlısu Ö. Kuzey Kıbrıs"ta Madde Kullanımının Yaygınlığı. Kıbrıs Türk Ruh Sağlığı Derneği Yayınları, Lefko- şa: Dört Renk Press, 2003.

Akfert Kolay S, Çakıcı E, Çakıcı M. Cigarette and alcohol use among university students and its relationship with family problems. Anatolian Jour- nal of Psychiatry 2009; 10:40-47.

Altındağ A, Yanık M, Yengil E, Karazeybek AH. Şanlıurfa"da üniversite öğrencilerinde madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi 2005; 6:60-64.

Türkoğlu M. Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara İçme ve Bırakma Davra- nışlarının Değerlendirilmesi. Unpublished Doc- toral Thesis, Adnan Menderes University Medical Faculty, Aydın, 2007.

Akkapulu F. İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinin Psikoaktif Madde Kullanma Alışkanlıklarını Etki- leyen Bireysel ve Psikososyal Faktörler. Unpub- lished Master Thesis. Istanbul University Institute of Social Sciences, Istanbul, 2006.

İnandı T, Özer C, Akdemir A, Akoğlu S, Babayiğit C, Turhan E, et al. Violence, psychological fea- tures, and substance use in high school students in Hatay: a cross-sectional study. Trakya Üniv Tıp Fak Derg 2009; 26:189-196.

Ögel K, Çorapçıoğlu A, Sır A, Tamar M, Tot S, Doğan O, ve ark. Dokuz ilde ilk ve ortaöğretim öğrencilerinde tütün, alkol, ve madde kullanım yaygınlığı. Turkish Journal of Psychiatry 2004; 15(Ek.2):112-118.

Özen Ş, Arı M, Gören S, Palancı Y, Sır A. Tıp fakültesi birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde sigara ve alkol kullanım sıklığı. Anadolu Psikiyatri Derg 2005; 6:92-98.

Yüksel N, Dereboy Ç, Çifter İ. Üniversite öğren cileri arasında madde kullanımı. Türk Psikiyatri Derg 1994; 5:283-286.

Yiğitli K, Khorshid L. Ege Üniversitesi Fen Fakül- tesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi 2006; 7:24-30.

Sevinçok L, Küçükardalı Y, Dereboy Ç, Dereboy F. Genç erkeklerde madde kullanımı: Sosyode- mografik özellikler ve psikiyatrik tanılar. Türk Psikiyatri Derg 2000; 11(Ek.1):40-48.

Johnston LD, O"Malley PM, Bachman JG, Schulenberg JE. Monitoring the Future national survey results on drug use, 1975-2007: Volume II, College students and adults ages 19-45 (NIH Publication No. 08-6418B). USA, Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse. National Insti- tute on Drug Abuse NIH Publication No. 08- 6418B, October 2008.

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). The state of the drugs problem in Europe. Annual Report 2011. Luxem- bourg, Publications Office of the European Union, 2011.

Çakıcı M, Çakıcı E, Tamar D, Ögel K, Özkürkçü- gil A. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde uyuştu- rucu madde kullanıcılarının özellikleri ve Türki- ye'deki kullanıcılar ile karşılaştırılması. Cyprus Turkish Medical Journal 2000; 1(Ek.1):7-13.

Pandina R, Hendren R. Other drugs of abuse: inhalants, designer drugs, and steroids. BS McCrady, EE Epstein (Eds.), Addictions: A Comprehensive Guidebook, New York: Oxford University Press, 1999, p.171-184.

Bennett ME, Miller JH, Woodall WG. Drinking, binge drinking and other drug use among other southwestern undergraduates: Three years trend. Am J Drug Alcohol Abuse 1999; 25:331.

Jones SE, Oeltmann J, Wilson TW et al. Binge drinking among undergraduate college students in the United States. J Am Coll Health 2001; 50:33.

O"Grady KE, Arria AM, Fitzelle DM, Wish ED. Heavy drinking and polydrug use among college students. J Drug Issues 2008; 38:445-466.

Kaynak Göster