Suça yönelen erkek ergenlerde travmatik yaşantılar, dissosiyasyon ve suça karşı tutumlar

Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağında yaşanan ruhsal travmalar ve dissosiyatif yaşantılar ile suça yönelme arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Adli makamlar tarafından işlediği iddia olunan yasaya aykırı bir eylem nedeniyle adli psikiyatrik değerlendirme için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'na gönderilen 40 erkek çocuk (13-15 yaş aralığında) ve Çocuk Hastalıkları Polikliniğine geçici bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle başvuran 40 erkek çocuk çalışma örneklemini oluşturdu. Tüm örnekleme Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ), Suça Karşı Tutumlar Ölçeği ve Ergen Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (E-DYÖ) uygulandı. Bulgular: Suça yönelen ergenlerin duygusal ihmal puanları kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulunurken; duygusal kötüye kullanım, fiziksel kötüye kullanım, cinsel kötüye kullanım, fiziksel ihmal ve ÇÇTÖ toplam puanları açısından fark bulunmamıştır. Suça yönelen ergenlerin suça karşı tutum puanları kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Suça yönelen ergenlerin E-DYÖ etki altında kalma puanları kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek iken, E-DYÖ amnezi, absorbsiyon, depersonalizasyon ve toplam puanları açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Suça yönelen ergenlerde suça karşı tutumlar puanı ile ÇÇTÖ toplam puanları arasında pozitif yönde istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunurken, suça karşı tutumlar puanı ile fiziksel ihmal arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Kontrol grubunda ise suça karşı tutumlar puanı ile yalnız duygusal kötüye kullanım puanı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Yapılan bağlantı analizleri sonucunda düşük ekonomik düzey, E-DYÖ etkilenme puanları, ÇÇTÖ duygusal ihmal ve SKTÖ puanları suça karşı eğilimi önemli ölçüde yordadığı bulunmuştur. Tartışma: Çocuklukta yaşanan ekonomik zorluklar ve ihmal yaşantıları temelinde ergenin etki altında kalma eğiliminin suç davranışına yönelmeyle ve bu davranışlarını benimsemiş olması ile ilişkili olabileceği söylenebilir.

Traumatic experiences, dissociation and attitudes toward delinquency in the juvenile male delinquents

Objective: In this study the factors associated with juvenile delinquency were investigated by focusing on childhood trauma and dissociative experiences. Methods: Forty male adolescents (13-15 years old) referred to Yüzüncü Yıl University, Medicine Faculty, Department of Psychiatry for forensic psychiatric evaluation and 40 male adolescents with mild infectious disease from pediatric outpatient clinic as control subjects were included in the study. The Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Adolescent Dissociative Experiences Scale (A-DES) and Attitudes toward Delinquency Scale (ADS) were administered to the children to collect data. Result: Compared to control group, emotional abuse scores of juvenile delinquents were significantly higher. There was no significant difference between groups for CTQ emotional abuse, physical abuse, sexual abuse, physical neglect and total scores. The ADS scores of juvenile delinquents were found significantly higher than control group. While the ADES passive influence scores of juvenile delinquents significantly higher than control group, there were no differences for A-DES amnesia, absorbsion, depersonalition and total scores between two groups. The ADS scores of juvenile delinquents were significantly associated with CTQ scores except for physical neglect whereas the ADS scores of control subjects were only associated with emotional abuse scores. Lower economical level, ADES passive influence, CTQ emotional neglect and ADS scores were significant predictors of delinquency in logistic regression model. Conclusion: Socioeconomical factors, traumatic experiences and passive influence tendency of juvenile boys are associated with attitudes toward delinquency and delinquent behaviours through reciprocal influences and feedback.

Kaynakça

1. Barker R. The Social Work Dictionary. Fourth ed., United States of America, Nasw. 1988.

2. Sarpdağ M. Çocuk suçluluğunda suç ve sapma kavramları. 1. Ulusal Çocuk ve Suç: Nedenler ve Önleme Çalışmaları Sempozyumu (2002, Ankara) Kongre Kitabı, 2002, s.147.

3. Uluğtekin S. Hükümlü Çocuk ve Yeniden Toplumsallaşma. Ankara, Bizim Büro Yayınevi, 1991.

4. Krischer MK, Seveche K. Early traumatization and psychopathy in female and male juvenile offenders. Int J Law Psychiatry 2008; 3:253-262.

5. Arvas A. Çocuklarda fiziksel istismar. Sempozyum Dizisi 2007; 57:177-182.

6. Karakaya I, Üneri Ş, Coşkun A. Çocukluk cinsel istismarı:Bir olgu nedeniyle tanı güçlükleri. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2005; 3:141-144.

7. WHO. The World Health Report. 2002, p.80.

8. Gorey K, Leslie D. The prevalence of child sexual abuse: integrative review adjustment for potential response and measurement bias. Child Abuse Negl 1997;21:391-398.

9. Finkelhor D. The international epidemiology of child sexual abuse. Child Abuse Negl 1994; 18: 409-417.

10. WHO. Child abuse and neglect. Fact Sheet N150, WHO Information.

11. Zoroğlu S, Tüzün Ü, Şar V, Öztürk M, Eröcal Kora M, ve ark. Çocukluk dönemi istismar ve ihmalinin olası sonuçları. Anadolu Psikiyatri Derg 2001; 2:69-78.

12. Sar V, Tutkun H, Alyanak B, Bakım B, Baral I. Frequency of childhood abuse among psychiatric outpatients in Turkey. The 13th Annual Conference of the International Society of Traumatic Stress Studies (ISTSS) (7-10 November 1997, Montreal) Program Book, 1997, s.131.

13. Plattner B, Melissa A, Silvermann BA, Redlich AD, Carrion VG, Feucht M, et al. Pathways to dissociation: Intrafamilial versus extrafamilial trauma in juvenile delinquents. J Nerv Ment Dis 2003; 191: 781-788.

14. Bernstein DP, Fink L, Handelsman L, Foote J,Lovejoy M, Wenzel K, et al. Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect. Am J Psychiatry 1994; 151:1132-1136.

15. Loeber R, Farrington DP, Loeber SM, Van Kammen WB. Antisocial Behavior and Mental Health Problems: Explanatory Factors in Childhood and Adolescence. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum, 1998.

16. Armstrong JG, Putnam FW, Carlson EB, Libero DZ, Smith SR. Development and validation of a measure of adolescent dissociation: the Adolescent Dissociative Experiences Scale. J Nerv Ment Dis 1997; 185:491-497.

17. Steven RS, Carlson EB. Reliability and validity of the Adolescent Dissociative Experiences Scale. Dissociation 1996; 9:125-129.

18. Zoroğlu SS, Fiar V, Tuzun U, Tutkun H, Savaş HA. Reliability and validity of the Turkish Adolescent Dissociative Experiences Scale. Psychiatry Clin Neurosci 2002;56:551-556.

19. Güneysu S. Üniversite Gençlerinin Kendini Kabul Düzeyine Ana-Baba Tutumlarının Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 1986.

20. Bostancı N, Albayrak B, Bakoğlu İ, Çoban Ş. Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmalarının depresif belirtileri üzerine etkisi. Yeni Symposium Dergisi 2006;44:189-196.

21. Hatunoglu A. Ana-Baba Tutumları ile Saldırganlık Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum, Atatürk Üniversitesi, 1994.

22. Eşiyok B, Şimşek F, Ulukol B, Hancı İH. Cezaevinde bulunan çocukların temel özellikleri ve suç tipleri. Adli Psikiyatri Dergisi 2004; 4:11-16.

23. Aksoy A, Ögel K. Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerle İlgili Yapılan Tezlerin Özetleri. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Gözetimindeki Çocuklara Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi Projesi, İhtiyaçların Belirlenmesi Çalışması. İstanbul, Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, 2004.

24. Özen Ş, Oto R, Tıraşcı Y, Ayna EY. Çocuklarda suç davranışları, farik-mümeyyizlik ve sosyodemografik özellikler. 3P Dergisi 2002; 10:156-163.

25. Fergusson DM, Lynskey MT. Physical punishment/maltreatment during childhood and adjustment in young adulthood. Child Abuse Negl, 1997; 21:617-630.

26. Ruchkin VV, Schwab-Stone M, Koposov R Vermeiren R, Steiner H. Violence exposure, posttraumatic stress, and personality in juvenile delinquents. J Am Acad Child Adolescence Psychiatry 2002; 41:322-329.

27. Basut E, Erden G. Suça yönelen ve yönelmeyen ergenlerin stres belirtileri ve stresle başa çıkma örüntüleri yönünden incelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2005; 12:43-48.

28. Dixon A, Howie P, Starlıng J. Trauma exposure, posttraumatic stress, and psychiatric comorbidity in female juvenile offenders J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005; 44:798-806.

29. Gölge ZB. Cinsel travma sonrası oluşan ruhsal bozukluklar. Noröpsikiyatri Arşivi 2005; 42:19-28.

30. Carrion GV, Steiner H. Trauma and dissociation in delinquent adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39:353-359.

31. Burton D, Foy D, Bwanausi C, Johnson J, Moore L. The relationship between traumatic exposure, family dysfunction, and posttraumatic stress symptoms in male juvenile offenders. J Traumatic Stress 1994; 7:83-93.

Kaynak Göster

Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1302-6631
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

12.8b10.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye’nin dört farklı bölgesinde çocuk ve ergenlere cinsel tacizde bulunan kişilerin karakteristik özellikleri

Ayten ERDOĞAN, Evren TUFAN, Mehmet Gökşin KARAMAN, Mehmet Süleyman ATABEK, Cem KOPARAN, Esra ÖZDEMİR, Anna BARANOVA ÇETİNER, Nihal YURTERİ, Ülkem ÖZTÜRK, Mehmet Ali KURÇER, HANDAN ANKARALI

Canlıdan organ naklinde ruhsal değerlendirme

M. Ayşın NOYAN, Özen SERTÖZ ÖNEN, HAYRİYE ELBİ, Özgül ÇETİN

Çubuk hortumu sonrası çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu: bir yıllık takip çalışması

Mehmet AK, Ali BOZKURT, TUNAY KARLIDERE, Özlem BOZKURT HEKİM, Murat ERDEM, K. Nahit ÖZMENLER, Hamdullah AYDIN

Teksas düzeltilmiş yas ölçeğinin uyarlama çalışması

HATİCE YILDIZ, GÜLER CİMETE

Seboreik dermatitli hastalarda aleksitimi

Ali BOZKURT, Osman KÖSE, TUNAY KARLIDERE, Murat ERDEM, Mehmet AK, K. Nahit ÖZMENLER

Suça yönelen erkek ergenlerde travmatik yaşantılar, dissosiyasyon ve suça karşı tutumlar

Osman ÖZDEMİR, Fatih Hakan POLAT, LÜTFULLAH BEŞİROĞLU, Yavuz SELVİ, PINAR GÜZEL ÖZDEMİR, Abdullah ATLI, Sinan AKBAYRAM

Epilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin cloninger’in mizaç ve karakter ölçeği ile değerlendirilmesi

Bora BOSTANCİ, NUMAN KONUK, SİBEL KIRAN, ZEKERİYA KÖKREK, Seher Naz YENİ

Bir olgu üzerinden temporal lobektomi ve psikoz ilişkisi the possible relationship of temporal lobectomy and psychosis: a case report

Serap ERDOĞAN, Nursen ORAL, Selçuk CANDANSAYAR

İlaç kullanmayan majör depresif bozukluk ve panik bozukluğu hastalarında idrar neopterin düzeyi

İBRAHİM TAYMUR, Nurper ÖZEN ERBERK, Rıza Cumhur BORATAV, Halil YAMAN

Mizaç ve karakter özelliklerinin evlilik doyumu üzerine etkisi

Makbule KANSIZ, HALUK ARKAR