Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi

Amaç: Çalışmada, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin (GKKÖ) Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne bağlı iki fakültede yapılan metodolojik tipte bir araştırma olup, 18 yaş üzerindeki 200 üniversite öğrencisi ile yapıldı. Literatüre uygun olarak oluşturulan Türkçe form içerik geçerliliği için 15 kişiden oluşan uzman ekibin görüşüne sunuldu. GKKÖ'nün Kapsam Geçerliliği İndeksi (KGİ) değeri 0.62 olarak bulundu. Anket form sosyodemografik özellikler, sosyal medya kullanım özellikleri, GKKÖ ve Cep Telefonu Problemli Kullanımı Ölçeğinden (CTPKÖ) oluşmakta idi. Bulgular: Çalışmaya katılan 200 öğrencinin 105'i (%52,5) kadın idi. Öğrencilerin yaş ortalaması 21.4±3.0 yıldı. Faktör analizine göre 10 maddeden oluşan bir boyutlu yapının faktör yükleri 0.36-0.77 arasında değişmekteydi. GKKÖ'nün Cronbach alfa katsayısı 0.81 olarak, test-tekrar test güvenilirlik katsayısı 0.81 olarak bulundu. GKKÖ ile CTPKÖ arasında pozitif korelasyon saptandı. Üyeliği bulunan sosyal medya hesap sayısı, facebook kontrolü ve twitter kontrolü için bireylerin internet erişim aygıtını kontrol etme sıklığı ile GKKÖ'den alınan puanların ilişkili olduğu saptanırken, kişisel e-posta ve aramalar için kontrol sıklığı ile GKKÖ'den alınan puanlar arasında fark bulunamadı. Sonuç: Yapılan analizler ışığında, GKKÖ'nün üniversite öğrencilerinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu bulundu. Ayrıca bu ölçek kullanılarak farklı ve geniş gruplarla yapılacak araştırmaların yararlı olacağı kanısına varıldı.

Determining validity and reliability of Turkish version of Fear of Missing out Scale

Objective: The aim of the study was to determine the validity and reliability of Turkish version of Fear of Missing Out (FoMO). Methods: This methodologic study was carried out in two faculty of Eskisehir Osmangazi University. Our study group consisted of 200 students over the age of 18. Translation process was conducted in accordance with the literature. Opinions of fifteen specialists' were asked to examine the construct validity. Content Validity Index (CVI) coefficient of FoMO Scale was 0.62. Participants' sociodemographic characteristics about their social media usage, FoMO Scale and Problematic Mobile Phone Use (PU) were conducted. Results: Of the participants 52.5% was female. The mean of age was 21.4±3.0 years. According to factor analysis, factor loading ranged between 0.36-0.77 and consisted of single factor structure. Cronbach's alpha coefficient of the scale was 0.81. Reliability coefficient of test-retest was 0.81. The scale was statistically and positively correlated with the PU with confirming concurrent validity. The statistically significant relationship was found between the number of social media account, the frequency of checking Facebook and Twitter and the total point of FoMO Scale. There is no significant relationship between the frequency of checking his/her internet for looking personnel e-mail or calling and total point of FoMO Scale. Conclusion: FoMO Scale is a valid and reliable instrument to evaluate the FoMO among university students. Additionally, we emphasized that further research is needed on different and larger groups by using the scale.

___

Fox J, Moreland JJ. The dark side of social net- working sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances. Comput Human Behav 2015; 45:168-176.

Hato B. (Compulsive) Mobile Phone Checking Behavior Out of a Fear of Missing Out: Develop- ment, Psychometric Properties and Test-Retest Reliability of a C-FoMO-Scale ANR: 610304. Master's Thesis, 2013.

Przybylski AK, Murayama K, DeHaan CR. Motiva- tional, emotional, and behavioral correlates of Fear of Missing Out. Comput Human Behav 2013; 29(4):1841-1848.

Dossey L. FOMO, digital dementia, and our dangerous experiment. Explore: The Journal of Science and Healing 2014; 2(10):69-73.

Kemp S. Digital, Social and Mobile in 2015. We are Social's Compendium of Global Digital Statis- tics. Research Warc., 2015.

Kline P. An Easy Guide to Factor Analysis. Rout- ledge, 1994.

Polit DF, Beck CT. The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations. Res Nurs Health 2006; 29(5):489-497.

Augner C, Hacker GW. Associations between problematic mobile phone use and psychological parameters in young adults. Int J Public Health 2012; 57(2):437-441.

Tekin C, Gunes G, Colak C. Adaptation of Prob- lematic Mobile Phone Use Scale to Turkish: a validity and reliability study. Med Sci Int Med J 2014; 3(3):1361-1381.

Kline P. Handbook of Psychological Testing. Routledge, 2013.

Charter RA. Study samples are too small to produce sufficiently precise reliability coefficients. The J Gen Psychol 2003; 130(2):117-129.

Esin MN. Veri toplama yöntem ve araçları & Veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. S Erdoğan, N Nahcivan, MN Esin (Eds.), Hemşire- likte Araştırma Süreç, Uygulama ve Kritik. İstan- bul: Nobel Tıp Kitabevleri, 2014, s.216-231.

Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Sekizinci baskı, Ankara: Pegem Yayınları, 2007.

Batıgün A, Hasta D. İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlen- dirme. Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11(3):213- 219.

Wan CS, Chiou WB. Why are adolescents ad- dicted to online gaming? An interview study in Taiwan. Cyberpsychol Behav 2006; 9(6):762-766.

Winkler A, Dörsing B, Rief W. Treatment of inter- net addiction: a meta-analysis. Clin Physiol Rev 2013; 33(2):317-329.

Alacam H, Atesci FC, Sengul AC. The relationship between smoking and alcohol use and internet addiction among the university students. Ana- tolian Journal of Psychiatry 2015; 16(6):383-388.

___

Anadolu Psikiyatri Dergisi
  • ISSN: 1302-6631
  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2000
  • Yayıncı: AVES Yayıncılık

19.2b12.6b