GÖĞÜS HASTALIKLARI VE FİZİK TEDAVİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN 25 (OH) D DÜZEYLERİNİN VE D VİTAMİNİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz Amaç: Bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastanesinde Göğüs Hastalıkları ve Fizik Tedavi servisinde yatan hastaların kan 25 (OH) D düzeyleri ve D vitamini hakkındaki farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Çalışma 1 Nisan-30 Haziran 2016 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları ve Fizik Tedavi servisinde yatan hastalarla yapılmıştır. Çalışma örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden, iletişim sıkıntısı olmayan ve kan 25 (OH) D düzeyi bakılan toplam 59 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan hastaların sosyo-demografik özellikleri ve D vitamini hakkında farkındalıklarını değerlendiren sorulardan oluşan veri toplama formu kullanılmıştır. Ayrıca hastaların kan 25-OH D değerleri hastane bilgi sisteminden alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %55.9’u kadın olup yaş ortalaması 60.41±15.55’tir. Katılımcıların 25-OH Vitamin D düzeyi ortalaması 16.78±12.55’dir. Katılımcıların %45.8’inin D vitaminin eksikliği (25-OH D ˂10 ng/ml) ve %37.3’ünün ise D vitamini yetersizliği yaşadığı (25 -OH D 11-24 ng/ml) belirlenmiştir. Yaşa ve cinsiyete göre 25-OH Vitamin D düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).Sonuç: Çalışma sonucunda hastaların çoğunluğunda D vitamini eksikliği olduğu belirlenmiş olup, D vitamini desteğinin sağlanması, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınması önerilmiştir. 

Kaynakça

1. Kurt EE, Koçak FA, Erdem HR, Tuncay F, Kıranatlıoğlu F. Kırsal Bölgede D Vitamini Farkındalığının Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2015;18:176-81.

2. Varkal M, Yildiz İ, Saygili S, Yildiz M, Kiliç A, Darendeliler F, Et Al. D Vitamini Eksikliğinde Riskli Gruplardan Biri: Sağlik Çalişanlari. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2015;78(2):41-5.

3. Yener M. Kas iskelet sistem ağrısı ile vitamin D düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması. Medical Journal of Suleyman Demirel University. 2007;14(4):7-11.

4. Akpınar P, İçağasıoğlu A. vitamininin yaşam kalitesi ile ilişkisi. Türk Osteoporoz Dergisi. 2012;18(1):13-8.

5. Pearce SH, Cheetham TD. Diagnosis and management of vitamin D deficiency. Bmj 2010;340:b5664.

6. Oren Y, Shapira Y, Agmon-Levin N, Kivity S, Zafrir Y, Altman A, et al. Vitamin D insufficiency in a sunny environment: a demographic and seasonal analysis. IMAJ-Israel Medical Association Journal 2010;12(12):751.

7. Sözen T. TEMD Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Çalışma Grubu. Osteoporoz Sık Görülen Metabolik Kemik Hastalıkları Kullanım Klavuzu. 2008:9-25.

8. Hollis BW, Johnson D, Hulsey TC, Ebeling M, Wagner CL. Vitamin D supplementation during pregnancy: double‐blind, randomized clinical trial of safety and effectiveness. Journal of Bone and Mineral Research. 2011;26(10):2341-57.

9. Vitamin D. an evidence-based review/T. Kulie, A. Groff, J. Redmer [et al.]. Journal of the American Board of Family Medicine. 2009;22(6):698-706.

10. Karami S, Colt JS, Stewart PA, Schwartz K, Davis FG, Ruterbusch JJ, et al. A case–control study of occupational sunlight exposure and renal cancer risk. International Journal of Cancer. 2016;138(7):1626-33.

11. Can E, Meral C, Süleymanoğlu S, Aydınöz S, Karademir F, Özkaya H, et al. Bir eğitim hastanesine başvuran annelerde anne sütü ve D vitamini bilincinin değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi. 2008;8(1):37-9.

12. Öğüş E, Sürer H, Kılınç A, Fidancı V, Yılmaz G, Dindar N, et al. D Vitamini düzeylerinin aylara, cinsiyete ve yaşa göre değerlendirilmesi. Ankara Medical Journal. 2015;15(1):1-5.

13. Taşkıran B, Cansu GB. Güneydoğu Bölgesinde Erişkinlerde D Vitamini Eksikliği/Vitamin D Deficiency In Adult Residents of Southern Turkey. Osmangazi Tıp Dergisi. 2016;39(1):13-20.

14. Rosen CJ, Adams JS, Bikle DD, Black DM, Demay MB, Manson JE, et al. The nonskeletal effects of vitamin D: an Endocrine Society scientific statement. Endocrine Reviews. 2012;33(3):456-92.

15. Kuroda T, Shiraki M, Tanaka S, Ohta H. Contributions of 25-hydroxyvitamin D, co-morbidities and bone mass to mortality in Japanese postmenopausal women. Bone. 2009;44(1):168-72.

16. Forman JP, Williams JS, Fisher ND. Plasma 25-hydroxyvitamin D and regulation of the renin-angiotensin system in humans. Hypertension 2010;55(5):1283-8.

17. C Brewer L, D Michos E, P Reis J. Vitamin D in atherosclerosis, vascular disease, and endothelial function. Current Drug Targets. 2011;12(1):54-60.

18. Dutta D, Mondal SA, Choudhuri S, Maisnam I, Reza AHH, Bhattacharya B, et al. Vitamin-D supplementation in prediabetes reduced progression to type 2 diabetes and was associated with decreased insulin resistance and systemic inflammation: an open label randomized prospective study from Eastern India. Diabetes Research and Clinical Practice. 2014;103(3):e18-e23.

19. Boz İ, Teskereci G, Üner FÖ. Gebelik ve Doğum Sonu Dönemdeki Kadınların D Vitamini ve Güneşlenme İle İlgili Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2019;16(3):116-21.

20. Şolt A, Dolgun G. Gebelerin Kendileri ve Bebekleri İçin D Vitamini Kullanim Farkindaliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 21(1):18-24.

21. Lips P. Vitamin D status and nutrition in Europe and Asia. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2007;103(3-5):620-5.

Kaynak Göster

Vancouver Gönderen Çakmak H , Özer Küçük E , Bal Özkaptan B . GÖĞÜS HASTALIKLARI VE FİZİK TEDAVİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN 25 (OH) D DÜZEYLERİNİN VE D VİTAMİNİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 23(4): 486-491.
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
  • ISSN: 1309-5471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

69.1b38.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Sevban ARSLAN, Nursevim AYDINGÜLÜ, Muaz GÜLŞEN, Sevgi DENİZ DOĞAN, Sevilay ERDEN

KANGURU BAKIMININ PREMATÜRE BEBEK ANNELERİNİN EMZİRME ÖZYETERLİLİK DÜZEYİ VE EMZİRME BAŞARISINA ETKİSİ

Aslihan KARAKOÇ GEÇİCİ, Emine GEÇKİL

FEKAL MİKROBİYOTA TRANSPLANTASYONU VE HEMŞİRELİK

Gülistan YOLDAŞ, Aynur TÜREYEN

HEMODİYALİZ HASTALARINA UYGULANAN PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZİNİN ANKSİYETE DÜZEYİ VE UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

Meral AKGÜL, Meral KELLECİ

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Ebru AYDEMİR GEDÜK

KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ADÖLESANLARIN ERİŞKİN BAKIMA GEÇİŞİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

İlçim ERCAN, Evrim KIZILER

AİLE PLANLAMASI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN KADINLARDA İSTEMLİ DÜŞÜK SIKLIĞI VE GELENEKSEL YÖNTEM KULLANMA DURUMU

Sibel KIYAK, Kamile ALTUNTUĞ, Emel EGE

ÜROLOJİK CERRAHİ SONRASI AĞRI YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Ezgi SEYHAN AK

FİZİK TEDAVİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK VE KONSTİPASYON DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Esra TAYAZ, Gökben BAKIR, Ayşegül KOÇ

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE FİZİK TEDAVİ SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN 25 (OH) D DÜZEYLERİNİN VE D VİTAMİNİ HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK, Emine ÖZER KÜÇÜK, Bilge BAL ÖZKAPTAN