GaziÜniversitesi'nde örgütse iİklim

Bu araştırma ile Gazi Üniversitesi çalışanları arasında ortak bir iklim algısı olup olmadığının belirlenmesi ve çalışanların örgüt iklimi algıları arasında anlamlı bir farklılık bulgulanması halinde farklılığın nereden kaynaklandığının belirlenmesi yoluyla alana yeni bilgi sağlamak ve ortak bir kültür oluşturma yönünde yapılabilecek olan çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Gazi Üniversitesi’ndeki örgüt iklimini betimlemeyi amaçlayan ve nicel bir araştırma özelliği taşıyan bu araştırmanın sonuçlarına göre; Gazi Üniversitesi’ndeki örgüt iklimini belirlemeye yönelik ölçeğini oluşturan her bir maddeye ilişkin katılımcı görüşlerinin genel olarak, orta değer olan üç puan civarında ve daha düşük düzeyde gerçekleştiği görülmektedir.

Organizational Climate in Gazi University

The aim of this study is to provide new information for the domain and to contribute to the prospective studies to be aimed at constituting a common culture. These aims will be achieved by means of finding out if there is a common organizational perception among the personnel of Gazi University and by means of determining where this difference results from in the case of finding a significant difference in the perceptionorganizational climate of Gazi University Personnel. According to the results of this quantitative study aiming at describing organizational climate at Gazi University, general opinions of participants about each item of the scale designed to determine the organizational climate of Gazi University Personnel are concentrated around three (medium rate) and below. of

Kaynakça

Akgül, Aziz - Çevik, Osman (2003), İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS'te İşletme Yönetimi Uygulamaları, Emek Ofset Ltd. Şti, Ankara.

Altun, Sadegül, A. (2001), Örgüt Sağlığı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Arabacı, İ.Bakır (2011), Organizational Climate of Fırat University, International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 161-180.

Aronoff, Craig, E. - Baskin, Otis, W. (1983), Puplic Relations: The Professional on The Practice, West Publishing Company, St. Paul.

Aydın, Mustafa (1991), Eğitim Yönetimi, Hatip Oğlu Yayınevi, Ankara.

Aytaç, Serpil (2003), “Çalışma Psikoloji Alanında Yeni Bir Yaklaşım: Örgütsel Sağlık”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2.

Balcı, Ali (2003), Örgütsel Sosyalleşme: Kuram ve Araştırma, Pegema Yayıncılık, Ankara.

Başaran, İbrahim E. (1991), Örgütsel Davranış, Gül Yayınları, Ankara.

Batlis, Nick C. (1980), “The Effects Of Organizational Climate On Job Satisfaction, Anxiety And Propensity To Leave”, The Jornal Of Psychology, Cilt 104, s. 233-240.

Bilgen, Nihat H. (1976), “Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütünün Analizi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.

Bucak, B. Esergül (2002), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Örgüt İklimi: Yönetimde Ast-Üst İlişkileri. Muğla Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (7), 11-27.

Burton, Richard, M. – Lauridsen, Jorgen, - Obel, Borge. (1999), “Tension and Resistance to Change in Organizational Climate: Managerial Implications for A Fast Paced World”, Organization Science, Cilt 7, s. 359-384.

Campbell, John,.P. - Dunnette, Marvin, D. - Lawler, Edward, E. - Weick, Karl, E. (1970), Managerial Behavior, Performance and Effectiveness, McGraw-Hill, New York.

Can, Halil (1997), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitapevi, Ankara.

Çetinkanat, Canan (2000), Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık. Ankara.

Doğan, Hulusi - Üngüren, Engin (2009), Farklı Meslek Gruplarındaki Çalışanların Örgüt İklimi Algılamaları ve Alanya Başkent Hastanesinde Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (11/2), 41-58.

Ekvall, Giran - Ryhammar, Lars (1998), “Leardership Style, Social Climate and Organizational Outcomes: A Study of A Swedish Universty College”, Creativity and Innovation Management, Cilt 7, Sayı 3, s. 129-130.

Eren, Erol (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları, İstanbul.

Ertekin, Yücel (1978), Örgüt İklimi, Todaie Yayınları, Ankara.

Field, George, R.H. - Abelson, Michael, A. (1982), “Climate: A Reconceptualization and Proposed Model”, Human Relations, Cilt 35, Sayı 3, s.181-201.

French, Wendell, L. - Kast, Fremont, E. - Rosenzweig, James, E. (1985). Understanding

Human Behavior in Organizations, Harper and Row Publishers, New York. Gazi Üniversitesi (2009), Özdeğerlendirme Raporu, (http://www.guadek.gazi.edu.tr/dosyalar/GU_ozdegerlendirme_2009.pdf, 13.03.2010)

Güçlüol, Kemal (1979), “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıkları Merkez Örgütlerinde Örgütsel İklim”, ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Eğitim Bölümü, (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Ankara.

Gül, Hüseyin (2008), Organizational Climate and Academic Staff’s Perception on Climate Factors, Humanity & Social Sciences Journal 3 (1): 37-48.

Glick, William H. (1985), “Conceptualizing and Measuring Organizational and Psychological Climate: Pitfalls in Multilevel Research”, Academy of Management Review, Cilt 10, Sayı 3, s. 601-616.

Halpin, Andrew W. - Croft, Don B. (1963), “The Organizational Climate of Schools”, Midwest Administration Center of the University of Chicago, Chicago.

Hellriegel, Don - Slocum, John W. (1974), “Organizational Climate: Measures, Research and Contingencies”, Academy of Managemenet Journal, Cilt 17, s. 225-280.

Hemingway, Monica A. - Smith, Carlla S. (1999), “Organizational Climate and Occupational Stressors as Predictors of Withdrawal Behaviors and İnjuries in Nurses”,

Journal of Occupational and Organizational Psychology, Cilt 72 Sayı 3, s. 285-299Hoy, Wayne K. (1990), “Organizational Climate and Culture: A Conceptual Analysisthe School Workplace”, Journal of Educational and Psychological Consultation, Cilt 1, Sayı 2, s.149-168.

Hoy Wayne K. - Miskel C.G. (1991), Educational Administiantion, Megraw Hill Inc, New York.

James, Lawrence R. – Allan, Jones P. (1974), “Organizational Climate: A Review of Theory and Research”, Psychological Bulletin, Cilt 81, Sayı 12, s. 1096 -1112.

Kelner, Steve (1998), “Managing the Climate of a TQM Organization”, Center for Quality of Management Journal, Cilt 7, Sayı 1, Yaz, s. 31-37.

Koçel, Tamer (1999), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım, İstanbul.

Koys, Daniel J. - Thomas, DeCotiis A. (1991), “Inductive Measures of Psychological Climate”, Human Relations, Cilt 44, Sayı 3, s. 265-285. oLitwin, George, H. - Stringer, Robert, A. (1974), Motivation and Organizational Climate, 3rd Edition, Harvard University Press, Boston.

Moran, Thomas, E. - Vokwein, Fredericks, J. (1992), “The Cultural Appoach to the Formation of Organizational Climate”, Human Relations, Cilt 45, Sayı 1.

Owens, Roberts (2001), Organizational Behavior in Education, (7th ed.), Allyn and Bacon, Massachusetts.

Özdamar, Kazım (2001), Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi (Çok DeğişkenlAnalizler), (4. Baskı), Kaan Yayınları, Eskişehir.

Özdemir, Tuncay (1996), “Örgüt İklimi; Bolu İli Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bolu.

Paknadel C. (1988), “Örgütsel İklim ve İş Doyumu”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara.

Peters, Thomas J. - Waterman, Robert H. (1982), Yönetme Yükselme Sanatı- Mükemmeli Arayış, Çev: Sargut, S., Altın Kitaplar, İstanbul.

Pugh, D.S. - Payne, R.L. (1977). Organizational Behavior in Its Context, Hampshire, UK., Saxon House, England, s. 134–159.

Rentsch, Joan R. (1990), “Climate and Culture: Interaction and Qualitative Differences in Organizational Meanings”, Journal of Applied Psychology, Cilt 75, s. 668-681.

Rogg, Kirk L. - Schmidt, David B. - Shull, Carla - Schmitt, Neal (2001), Human Resource Practices, Organizational Climate and Customer Satisfaction, Journal of Management, Cilt 27, s. 431-449.

Schein, Edgar H. (1990), “Organizational Culture”, American Psychologist Published, Cilt 45, Sayı 2, s. 109-119.

Schneinder, Benjamin - Snyder, Robert (1975), “Some Relationships Between Job Satisfaction and Organizational Climate”, Journal Of Applied Psychology, Cilt 60, Sayı 3, s. 318-328.

Shadur, Mark A. - Kienzle, Rene - Rodwell, John, J. (1999), “The Relationship Between Organizational Climate and Employee Perceptions of Involvement”, Group & Organization Management, Cilt 24, Sayı 4, s. 425-479.

Şişman, Mehmet (2002), Örgütler ve Kültürler, Pegem A Yayınları, Ankara.

Tagiuri, Renato (1968), “The Concept of Organizational Climate”, in Tagiuri, R., Litwin, G.H. (Ed.), Organizational Climate: Explorations of a Concept, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston, MA, s. 1-32.

Taymaz, Haydar (2003), Okul Yönetimi, Ankara, Pegem Yayınları, Ankara.

Varol, Muharrem (1989), “Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 44, Sayı 1-2, s. 195-222.

Wallach J.E., (1983), “Individuals and Organizations: The Cultural Match”, Training and Development Journal, s. 9-36

West, Michael A. - Smith, Heather - Feng, Wen, L. - Lawthom, Rebecca (1998), “Research Excellence and Departmental Climate in British Universities”, Journal of Occupational Organizational Psychological Society, Cilt 71, 261-281.

Kaynak Göster