Edible Film and Coating Applications in Fruits and Vegetables

Different preservation and packing techniques are applied to maintain quality and safety during food transportation and storage. Changing in world and increasing consumer demands led to new techniques and procedures in packing. Light, easy opening, ecofriendly, bioplastic and edible packaging materials are improved to resolve problems that occured nowadays. Edible packaging material are environment-friendly because they decompose quickly in nature even if don’t consume. In addition edible films increase food’s organoleptic properties and support nutritional values when used with inserted supporting member. Fruits and vegetables are high sensitive product; therefore, attention should be paid while transporting and storing and they must be packed in the right way. . Delaying ripening and reducing loss of weight in fruit and vegetable could be supplied with edible films and coatings.

Meyve ve Sebzelerde Yenilebilir Film ve Kaplama Uygulamaları

Gıdaların taşınması ve depolanması esnasında kalite ve güvenliğinin sağlanmasında faklı muhafaza ve ambalaj teknikleri uygulanmaktadır. Modern dünyadaki değişim ve artan tüketici istekleri ambalajlamayı çağdaş tekniklere ve işlemlere itmiştir. Özellikle günümüzde var olan sorunları giderebilmek için hafif, kolay açılabilen, çevreye duyarlı, bioplastik ve yenilebilir ambalaj materyalleri geliştirilmiştir. Yenilebilir ambalaj materyalleri çevre açısından ideal bir ambalajdır. Nitekim tüketilmeseler dahi doğada hızlı bir şekilde parçalanmaktadırlar. Ayrıca içine eklenen komponentlerle desteklenerek uygulandığı gıdanın organoleptik özelliklerini artırmakta ve beslenme değerini de desteklemektedirler. Meyve ve sebzelerde oldukça hassas ve nazik ürünlerdir. Dolayısıyla bunlar taşınırken veya depolanırken çok dikkat edilmeli ve mutlaka en doğru ambalajlar ile ambalajlanmalıdırlar. Yenilebilir filmler ve kaplamalar ile kaplanmış meyve ve sebzelerde olgunlaşma geciktirilebildiği gibi ağırlık kaybında da azalmalar sağlanabilmektedir.

Kaynakça

Aguayo, M.D.C.L., Burgos, M.J.G., Pulido, R.P., Gálvezi, A. and López, R.L., 2016. Effect of different activated coatings containing enterocin as-48 against Listeria monocytogenes on apple cubes. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 35(2016), 177-183.

Aldemir, Ö., 2013. Balık filetolarının kaplanmasında salça üretim atıklarının kullanımı. Yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Altuntaş, Ü., 2014. Türkiye’de satışa sunulan bazı gıdalarda ambalaj materyallerinden migrasyonun ölçülmesi. Yüksek lisans tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Ayhan, T., 2013. Nanoemülsiyon halinde doğal antimikrobiyal içeren pullulan film üretimi ve portakalların kalitesine etkileri. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Badawy, M.E.I., Rabea, E.I., El-Nouby, M.A.M., Ismail, R.I.A. and Taktak, N.E.M., 2017. Strawberry shelf life, composition, and enzymes activity in response to edible chitosan coatings .International Journal of Fruit Science, 17(2), 117-136.

Badıllı, U. ve Tarımcı, N., 2009. Elektro-püskürtme yöntemi ve nanoteknolojideki uygulamaları. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 38(2), 117-135.

Borges, C.D., Mendonça, C.R.B., Nogueira, D., Hartwig, E.S. and Rutz, J.K., 2016. Conservation of minimally processed apples using edible coatings made of turnip extract and xanthan gum. Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, 19, e2015038. doi: 10.1590/1981-6723.3815.

Bourtoom, T., 2009. Protein films: properties enhancement. International Food Research Journal, 16, 1-9.

Chiabrando, V. and Giacalone, G., 2016. Effects of edible coatings on quality maintenance of fresh-cut nectarines. Emirates Journal of Food and Agriculture, 28(3), 201-207.

Chrysargyris, A., Nikou, A. and Tzortzakis, N., 2016. Effectiveness of aloe vera gel coating for maintaining tomato fruit quality. New Zealand Journal of Crop and Hortichultural Science, 44(3), 203-217.

Çetin, H.İ, 1999. Yenilebilir Meyve Kaplama maddesi ve fungisit uygulamasının nektarinlerin depolanması üzerine etkileri. Yüksek lisans tezi. Orta Doğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Dhall, R.K.., 2012. Advances in edible coatings for fresh fruits and vegetables: a review. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 53(5), 435-450. doi: 10.1080/10408398.2010.541568.

Doğan, G., 2013. Uçucu yağlarla zenginleştirilmiş kitosan filmlerin dumanlanmış gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss w., 1792)filetolarının kalite özelliklerine etkisi. Yüksek lisans tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Isparta.

Duran, M., 2013. Doğal antimikrobiyal katkılı kitosan kaplama ile çileğin raf ömrünün arttırılması. Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Dursun, S. and Erkan, N., 2009. Yenilebilir protein filmler ve su ürünlerinde kullanımı. Journal of Fisheries Sciences, 3(4), 352-373.

Ergin, S., 2015. Kiraz ve kayısı reçinelerinin yenilebilir film özelliklerinin incelenmesi ve gıda kaplamasında kullanımları. Doktora tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon.

Ertugay, M.F. ve Sallan S, 2011. Meyve ve sebzelerde vaks uygulamaları. Gıda, 36(3), 153-160.

Falguera, V., Quintero, P.J., Jiménez, A., Muñoz, J.A. and Ibarz, A., 2011. Edible films and coatings: structures, active functions and trends in their use. Trends in Food Science & Technology, 22(6), 292-303 .

Guerreiro, A.C., Gago, C.M.L., Faleiro, M.L., Miguel, M.G.C. and Antunes, M.D.C., 2017. The effect of edible coatings on the nutritional quality of ‘bravo de esmolfe’ fresh-cut apple through shelf-life. Food Science and Technology, 75(January 2017), 210-219.

Hashemi, S.M.B., Zahabi, N., Rezaee, Z., Maherani, Z., Boghori, P. and Keshavarz, Z., 2016. Evaluation of a starch-based edible film as carrier of adiantum capillus-veneris extract to ımprove the shelf life of fresh-cut pears. Journal of Food Safety, 36(3), 291-298.

Hecer, C., 2012. Et teknolojisinde ambalajlama yöntemleri. Uludag Universitiy Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, 31(1), 57-61.

Hernández, A.E., Cardozo, C.J.M., Flores, C.E.R., Salazar, J.A.C. and Gómez, J.H.P., 2014. Application of heat treatment, edible coating and chemical dip as postharvest treatments for the conservation of freshcut vegetables. Acta Agronomica, 63(1), 1-10.

Işık, H., Dağhan, Ş. ve Gökmen, S., 2013. Gıda endüstrisinde kullanılan yenilebilir kaplamalar üzerine bir araştırma. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1), 26-35.

Jiang, T., Feng, L. and Li, J., 2012. Changes in microbial and postharvest quality of shiitake mushroom (lentinus edodes)treated with chitosan-glucose complex coating under cold storage. Food Chemistry, 131(3),780-786.

Kandemir, N.S., 2006. Doğal antimikrobiyal madde içeren yenilebilir pullulan film uygulamanın hazır salatanın raf ömrüne etkileri. Yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Keleş, F., 2011. Gıda Ambalajlama İlkeleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, 4.Baskı, Ders Kitabı: 120, Erzurum.

Khalifa, I., Barakat, H., El-Mansy, H.A. and Soliman, S.A., 2016. Improving the shelf-life stability of apple and strawberry fruits applying chitosan-incorporated olive oil processing residues coating, Food Packaging and Shelf Life, 9(2016), 10-19.

Khan, M.K.I., Schutyser, M.A.I., Schroën, K. and Boom, R., 2012. The potential of electrospraying for hydrophobic film coating on foods. Journal of Food Engineering, 108(3) , 410–416.

Marquez, G.R., Pierro, P.D., Mariniello, L., Esposito, M., Giosafatto, C.V.L. and Porta, R., 2016. Fresh-cut fruit and vegetable coatings by transglutaminase-crosslinked whey protein/pectin edible films. LWT- Food Science and Technology, 75(January 2017), 124-130.

Mellinas, C., Valdés, A., Ramos, M., Burgos, N., Garrigós, M.D.C. and Jiménez, A., 2015. Active edible films: current state and future trends. Journal of Applied Polymer Science, 133(2). doi: 10.1002/app.42631.

Öksüztepe, G. ve Beyazgül, P., 2015. Akıllı ambalajlama sistemleri ve gıda güvenliği. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 29(1), 67-74.

Örnek, E.R., 2015. Doğal kaplama uygulamalarının bazı nektarin çeşitlerinde depolama süresince meyve kalitesine etkileri. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Özden, Ç., 1998. Kontrollü atmosfer, soğuk hava ve kaplama maddesi kullanımının yeşil sivri biberlerin raf ömrü ve kalite faktörleri üzerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özdemir, K.S. and Gökmen, V., 2017. Extending the shelf-life of pomegranate arils with chitosan-ascorbic acid coating. Lwt- Food Science and Technology, 76(Part A), 172-180.

Pagliarulo, C., Sansone, F., Moccia, S., Russo, G.L., Aquino, R.P., Salvatore, P., Stasio, M.D. and Volpe, M.G., 2016. Preservation of strawberries with an antifungal edible coating using peony extracts in chitosan. Food and Bioprocess Technology, 9(11), 1951- 1960.

Palma, A., Schirra, M., DʹAquino, S., La Malfa, S. and Continella, A., 2015. Effect of edible coating on ascorbic acid, betalains, organic acids, sugar, polyphenol content and antioxidant activity in minimally processed cactus pear (Opuntia ficus-indica). Acta Horticulturae, 1067, 127-133. doi:10.17660/ActaHortic.2015.1067.17

Rodriguez-Garcia, I., Cruz-Valenzuela, M.R, Silva-Espinoza, B.A, Gonzalez-Aguilar, G.A., Moctezuma, E., Gutierrez-Pacheco, M.M., Tapia-Rodriguez, M.R., Ortega-Ramirez, L.A. and Ayala-Zavala, J.F., 2016. Oregano (Lippia graveolens) essential oil added within pectin edible coatings prevents fungal decay and ıncreases the antioxidant capacity of treated tomatoes. Journal of the Science of Food and Agriculture, 96, 3772-3778. doi: 10.1002/jsfa.7568.

Rozo, G., Gomez, D., Rozo, C., 2016. Effect of An Alginate Edible Film Coating in the Conservation of Welsh Onion (Allium Fistulosum L.). Vitae 23 Suppl. 1. Page:419- 423.

Salinas-Roca, B., Soliva-Fortuny, R., Welti-Chanes, J. and Martín-Belloso, O., 2016. Combined effect of pulsed light, edible coating and malic acid dipping to ımprove fresh-cut mango safety and quality. Food Control, 66, 190-197. doi: 10.1016/j.foodcont.2016.02.005.

Sedaghat, N. and Zahedi, Y., 2012. Application of edible coating and acidic washing for extending the storage life of mushrooms (Agaricus bisporus). Food Science and Technology International, 18(6), 523–530.

Supapvanich, S., Mitrsang, P., Srinorkham, P., Boonyaritthongchai, P. and Wongs-Aree, C., 2016. Effects of fresh aloe vera gel coating on browning alleviation of fresh cut wax apple (Syzygium samarangenese) fruit cv. Taaptimjaan. Journal of Food Science and Technology, 53(6), 2844-2850.

Üçüncü, M., 2011. Gıda Ambalajlama Teknolojisi. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.

Ütük, G., 2016. Kitosan kaplı çileğin mikrobiyolojik kalitesi ve raf ömrünün araştırılması. Yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş. Villafañe, F., 2016. Edible coatings for carrots. Food Reviews International, 33(1), 84-103.

Wang, X., Kong, D., Ma Z. and Zhao, R., 2015. Effect of Carrot Puree Edible Films on Quality Preservation of fresh-cut carrots. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 54(1), 64-71.

Yaman, T., 2013. Quality evaluation of pomegranate arils with chickpea starch based edible film. M.Sc. Thesis. Istanbul Technical University Graduate School Of Science Engineering and Technology, Istanbul.

Yıldız, P., ve Yangılar, F., 2016. Yenilebilir film ve kaplamaların gıda endüstrisinde kullanımı. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 27-35.

Yılmaz, L., Akpınar, B.A. and Özcan, Y.T., 2007. Süt Proteinlerinin Yenilebilir Film ve Kalamalarda Kullanılması. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 1, 59-64

Kaynak Göster