İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L.), İngiliz Lavantası (Lavandula angustifolia L.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Uçucu Yağ Bileşiklerinin Bazı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Etkinliği

Doğal Bileşiklerin çevresel etkilerini belirlemek amacıyla yapılmış olan bu çalışmada; Origanumvulgare L., Lavandula angustifolia L. ve Rosmarinus officinalis L. bitkilerine ait uçucu yağların;Solanum lycopersicon L. (domates), Arachis hypogaea L. (yerfıstığı) ve Zea mays L. (mısır)bitkilerinin gelişimine olan etkisi incelenmiştir. Kullanılan uçucu yağların çıkış öncesi ve çıkışsonrası dönemde domates, mısır ve yerfıstığı bitkilerinde fitotoksisite oluşturduğu, ancak çıkış öncesidönemde yerfıstığında bu etkinin tüm uçucu yağlar için daha düşük bir düzeyde olduğu belirlenmiştir.Sonuçlar hatalı uygulanan sentetik herbisitler gibi tarım ürünlerinde doğal bileşiklerin zararlıetkilerinin olabileceğini göstermiştir.

İstanbul Thyme (Origanum vulgare L.), English Lavender (Lavandula angustifolia L.) and Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Essential Oil Compounds Activity on Some Crops Growth

Considering the importance of environmental impacts, this research work focuses on the effects ofessential oils from plants including Origanum vulgare L., Lavandula angustifolia L. and Rosmarinusofficinalis L. on the growth of Solanum lycopersicum L., Arachis hypogaea L. and Zea mays L.According to results, the investigated essential oils (for both the pre- and post-emergence application)had phytotoxicity on tomatoes, maize and peanut. In the pre-emergence application of these essentialoils, the peanut had a much lower phytotoxicity. Results have shown that there may be detrimentaleffects of natural compounds in agriculture crop like incorrectly applied synthetic herbicides.

Kaynakça

Anonim, 2004. Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Resmi Gazete: 02.09.2004--25571.

Abouziena, H.F.H., Omar, A.A.M., Sharma, S.D., Singh, M. 2009. Efficacy comparison of some new natural--product herbicides for weed control at two growth stages. Weed Technology, 23 (3) 431--437.

Arminante, F., De Falco, E., De Feo, V., De Martino, L., Mancini, E., Ouaranta, E., 2006.

Allelopathic activity of essential oils from Mediterranean Labiatae. I. International Symposium on the Labiatae: Advances in Production, Biotechnology and Utilisation, 22--25 February, Sanremo--Italy, p. 347--360.

Aslan M., 2006. Ürünlerin birbirine olan allelopatik etkileri ve ekim nöbeti sistemlerinin oluşturulmasında allelopatinin önemi. Allelopati Çalıştayı Bildiri Kitabı ISBN: 975-- 407--206--X Syf.: 223--248 Yalova

Başer, K.H.C., 1993. Essential oils of Anatolian Labiatae: profile. Acta Horticulturae, 333: 217-- 238.

Ceylan, A., 1997. Tıbbi bitkiler II (Uçucu yağ içerenler). Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ofset Basımevi, No: 481, Izmir.

Dayan, F.E., Howell, J., Weidenhamer, .D., 2009. Dynamic root exudation of sorgoleone and its in planta mechanism of action. Journal Experimental Botany, 60(7): 2107--2117.

Dişbudak, K., 2008. Avrupa Birliği'nde Tarım--Çevre İlişkisi Ve Türkiye'nin Uyumu. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı. AB Uzmanlık Tezi 79s.

Duke, O.S., Dayan, E.F., Rimando, M. A., Schrader, K. K., Aliotta, G., Oliva, A. and Romagni, J. G., 2002. Chemicals from nature for weed management. Weed Science, 50:138--151.

Efil, F., 2012. Mercanköşk (Origanum majorana L.) ve dağ kekiği (Origanum syriacum L.) uçucu yağ ve hidrosollerinin yabancı otlara karşı biyo--herbisidal potansiyellerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, MKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Hatay.

Einhellig, F.A., Leather, G.R. 1988. Potentials for exploiting allelopathy to enhance crop production. J. Chem. Ecol. 14, 1829 1844.

Hatipoğlu, R., Tükel, T., Atış, İ., 2006. Çayır--mera bitki topluluklarında allelopati. Allelopati Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 323--338, Yalova.

Kitiş, Y. E., Gümüş, E., Tazegül, B., 2010. Kekik (Origanum onites) ve Lavanta (Lavandula hybrida) Yağının Bazı Kültür Bitkisi ve Yabancı Ot Türlerinin Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkisinin Araştırılması. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi 28--30 Haziran 2011, Kahramanmaraş.

Kocaçalışkan, I., Terzi, I., 2001. Allelopathic effects of walnut leaf extracts and juglone on seed germination and seedling growth. Journal of Horticultural Science &.Biotechnology, 76, 436-- 440.

Luciana, A.G., Carpenese, G., Ciani, P.L., Morelli, I., Macchia, M., Flamini, G., 2003. Essential oils from Mediterranean Lamiaceae as weed germination inhibitors. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(21): 615 8--6164.

Sangün, M.K., 2006. Allelokimyasalların Bitkide Oluşum Mekanizmaları. Allelopati Çalıştayı (Türkiye'de Allalopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın) Bildiri Kitabı Syf: 181--198.

Serim, A.T., 2010. Buğday Ekiliş Alanlarında Kullanılan Yeni Bazı Sulphonylurea Grubu Herbisitlerin Topraktaki Kalıntılarının Ayçiçeğine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi 108 sayfa.

Soltys, D, Krasuska, U., Bogatek, R., Gniazdowska, A., 2013. Allelochemicals as bioherbicides --present and perspectives. In: Price AJ, Kelton JA (eds) Herbicides--current research and case studies in use, In tech, pp 517--542. doi:10.5772/56743.

SVâb, J., Hornok, L., 1986. The Cultivation of Medicinal Plants. Cultivation and Processing of Medicinal Plants (Ed. L. Hornok), Budapest, pp. 218--220.

Üremiş, İ., Arslan, M., Uludağ, A., Sangün, M.K., 2009. Allelopathic potentials of residues of brassica species on johnsongrass [Sorghum halepense (L.) Pers.] African Journal of Biotechnology, (15) 3497-3501.

Tworkoski, T., 2002. Herbicide Effect of Essential Oils. Weed Science, 50(4): 425-431.

Xuan, T.D., Tsuzuki, E., Tawata, S. and Khanh, T.D. 2004. Methods of determinate allelopathic potential of crop plants for weed control. Allelopathy J. 13, 149 164.

Yazlık, A., 2014. Kanyaş (Sorghum halepense (L.) Pers.)'1n Marmara bölgesindeki yaygınlığı, yoğunluğu, biyolojisi ve alternatif mücadele olanaklarının belirlenmesi. Doktora tezi, MKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yayın No:45 158s. Hatay.

Yazlık, A., Üremiş, İ., 2015. Bazı Uçucu Yağ Bileşiklerinin Kanyaş [(Sorghum halepense (L.) Pers.] Gelişimine Etkinliğinin Belirlenmesi Turk Agric Res Vol 2, P: 93--99 TÜTAD ISSN: 2148--2306. 7

Kaynak Göster

471 318

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Göbekli Portakal Çeşitlerinde Tozlamanın Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi

ŞENAY KARABIYIK, SİNAN ETİ, BİLGE YILMAZ, Fatma Seren SAĞIR

Adana Ekolojik Koşullarında Bazı Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.) Çeşitlerinin Meyve Kalite Özelliklerinin Saptanması ve Hasat Olumuyla İlişkilendirilmesi

Gülsevim TİRİNG, SERDAR SATAR, BERKEN ÇİMEN

Farklı Uygulamaların Türkiye Doğal İris Türlerinden Endemik Iris sari Tohumlarının Çimlenmesine Etkileri

KAMİL ERKEN, Serdar ERKEN, Fatih Gülbağ, Erdal KAYA

Orta Anadolu'dan Selekte Edilen Ceviz (Juglans regia L.) Genotipleri Arasındaki Genetik İlişkilerin SRAP Markırları ile Belirlenmesi

Aydın UZUN, Omer Faruk COSKUN, MEHMET YAMAN, HASAN PINAR, Kadir PARİS

Çukurova Koşullarında Toprakaltı Damla Yöntemiyle Sulanan Farklı Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Patlıcan Verim ve Verim Bileşenlerine Etkileri

Yeşim BOZKURT ÇOLAK, Attila YAZAR, İlker ÇOLAK

Meyve Fidanı Üretimi ve Pazarlaması: Antalya İli Örneği

SÜLEYMAN KARAMAN, Muzaffer ALİCAN

Fasulyede Kükürt Uygulamalarının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi

MUHAMMET TONGUÇ, ARİF ŞANLI, YAŞAR KARAKURT, HÜSNÜ ÜNLÜ

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L.), İngiliz Lavantası (Lavandula angustifolia L.) ve Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) Uçucu Yağ Bileşiklerinin Bazı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Etkinliği

AYŞE YAZLIK, İLHAN ÜREMİŞ

Parazitoid Pimpla turionellae L.'nin (Hymenoptera: Ichneumonidae) Erkek Birey Saysındaki Değişikliklerin Eşey Oranı, Ömür Uzunluğu ve Toplam Ergin Oluşumuna Etkileri

MUSTAFA COŞKUN, TAMER KAYIŞ

Sofralık Üzümlerde IVIS Floresans Işıması ile Salkım Sapı Renk Kaybı Tespiti

AŞKIN BAHAR