‘Amankaki’ ve ‘Hachiya’ Trabzon Hurması Çeşitlerinde Sıcak Su Uygulamalarının Burukluğu Önlemeye ve Kaliteye Etkisi

Bu çalışmada ,,Amankaki" ve ,,Hachiya" Trabzon hurması çeşitlerinde sıcak su uygulamalarının burukluğu önlemeye ve kaliteye etkisi araştırılmıştır. Burukluğu gidermek için meyveler 1 ve 5 saat 20 ?C, 5 saat 40 ?C ve 1 saat 50 ?C suya daldırılmıştır. Uygulama yapılan ve kontrol meyveleri 20 °C sıcaklıkta ve %70-75 oransal nemde 7 gün süreyle bekletilmiş ve bazı kalite parametrelerindeki değişimler saptanmıştır. Çalışmada 3., 5. ve 7. günlerde alınan meyve örneklerinde ağırlık kayıpları, görünüş, meyve eti sertliği, suda çözünebilir toplam kuru madde, tat, mantarsal bozulmalar, meyve kabuk ve et rengi, suda çözünebilir ve çözünmez tanen miktarındaki değişimler saptanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, her iki çeşitte de 40 ºC suda-5 saat suya daldırma uygulaması burukluğu azaltmada başarılı olmuş ve raf ömrünün 3. gününde burukluk giderilmiştir

Effect of Hot Water Treatments on Astringency Removal and Quality in Amankaki and Hachiya Persimmon Cultivars

In this study, the effect of hot water treatment on removal of astringency and quality in „Amankaki‟ and „Hachiya‟ persimmon cultivars were investigated. For that purpose, fruits were dipped for 1 or 5 hour at 20 °C in tap water, 5 hour at 40 °C and 1 hour at 50 °C hot water and compared for astringency removal rate. Treated and control fruits were then kept at 20 ºC and 70-75% relative humidity for 7 days. Changes in weight loss, appearance, fruit flesh firmness, total soluble solids, taste, incidence of fungal decay, fruit skin and flesh color, soluble tannin and insoluble tannin were determined during shelf life. According to data, in both cultivars, 5 hour at 40 °C hot water found to be most promising treatment in reducing astringency and astringency was removed after 3th day of shelf life

Kaynakça

Abeles, F.B., 1992. Fruit Ripening, Abscission and Postharvest Disorder. In: Ethylene in Plant Biology. (F. B. ABELES, P. W. MORGAN, Jr. M. E. SALTVEIT Editors). Academic Pres. San Diego. 182- 221.

Akagi, T., Ikegami, A., Suzuki, Y., Yoshida, J., Yamada, M., Sato, A. and Yonemori, K., 2009. Expression Balances of Structural Genes in Shikimate and Flavonoid Biosynthesis Cause a Difference in Proanthocyanidin Accumulation in Persimmon (Diospyros kaki Thunb.) Fruit Planta, 230: 899-915.

Anonymous, 2017. SAS Online Doc, Version 9.4. SAS Inst., Cary, NC.

Ben-Arie, R., Zutkhi, Y., Sonego, L., Klein, J., 1991. Modified Atmosphere Packaging for Long-Term Storage of Astringent Persimmons. Postharvest Biol. Technol., 1: 169-179.

Ben-Arie, R., Sonego, L., 1993. Temperature Affects Astringency Removal and Recurrence in Persimmon. J. Food Sci., 58 (6) 1397-1400.

Bibi, N.,. Chaudry, M. A., Khan, F., Ali, Z., Sattar, A., 2001. Phenolics and PhysicoChemical Characteristics of Persimmon during Post-Harvest Storage. Nahrung/Food 45, No. 2, 82-86.

Bubba, M. D., Giiordani, E., Pippucci, L., Cincinelli, A., Checchini, L., Galvan, P., 2009. Changes in Tannins, Ascorbic Acid and Sugar Content in Astringent Persimmons during On-tree Growth and Ripening and in Response to Different Postharvest Treatments. J. Food Compos. Anal., 22: 668-677.

Clark, C. J., Mac-Fall, J. S., 2003. Quantitative Magnetic Resonance Imaging of „Fuyu‟ Persimmon Fruit during Development and Ripening. Magn Reson Imaging, 21: 679- 685.

Crisosto, C. H., Mitcham, E. J., Kader, A. A., 1995. Persimmon, Recomandations for Maintaining Postharvest.Postharvest Tecnology Research and Informatıon Center. Hhtp://Postharvest. Ucdavis.Edu/Produce/Producefacts/Fruit/ Persimmon.Htm (Erişim: 16 Kasım 2017).

Çandır, E. E., Özdemir, A. E., Kaplankıran, M., Toplu, C., Demirkeser, T. H., Yıldız, E., 2008. Dörtyol Koşullarında Yetiştirilen Harbiye ve Vainiglia Trabzon Hurmalarının Soğukta Muhafazası. IV. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Semp., Antalya, 1: 284-291.

Çandır, E. E, Özdemir, A. E., Kaplankıran, M., Toplu, C., 2009. Physicochemical Changes during Growth of Persimmon Fruits in the East Mediterranean Climate Region. Sci. Hortic., 121: 42-48.

Çandır, E., Özdemir, A. E., Kaplankıran, M., Demirkeser, T. H., Yıldız, E., 2010. Storage Life of Non-Astringent Persimmons Grown in the Eastern Mediterranean. N.Z. J. Crop Hortic. Sci., 38 (1) 1-6.

Çandır, E., Çandır, A., Üstün, D., 2012. Etanol Buharı Uygulamalarının Soğukta Muhafaza Sırasında Hachiya Trabzon Hurması Meyvelerinde Burukluğun Giderilmesi Üzerine Etkisi. V. Bahçe Ürünleri Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, İzmir, 82-97.

Çelik, S., Yılmaz, A., 1995. Trabzon Hurmasının (cv. „Hachiya‟) Değişik Sıcaklık Derecelerinde Olgunlaştırılması. Türkiye II Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, 600-604.

Hribar, J., Zavrtanik, M., Simcic, M., Vidrih, R., 2000. Changes during Storing dnd Astringency Removal of Persimmon Fruit (Diospyros kaki L.). Acta Alimentaria, 29 (2) 123-136.

Itamura, H., Cheng, Q., Akaura, K., 2005. Industry and Research Trend of Japanese Persimmon. Acta Hortic, 685: 37-44.

Kaplankıran, M., Özdemir, A. E., Toplu, C., Ertürk, E., Demirkeser, T. H., Yıldız, E., Uysal, M., Mermi, S., 2008. Hatay İlinde Turunçgiller, Trabzon Hurması ve Avokado Yetiştiriciliğinin Yeni Çeşit, Anaç ve Derim Sonrası Tekniklerle Geliştirilmesi. Devlet Planlama Teşkilatı Projesi (DPT 2003 K 120860) Kesin Sonuç Raporu, Antakya-Hatay, 239 s.

Kitagawa, H., Glucina, P. G., 1984. Persimmon Culture in New Zealand. Science Information Publishing Center, DSIR, Wellington, 59-60.

Koyuncu, M. A., Savran, E., Dilmaçünal, T., Kepenek, K., Cangi, R., Çağatay, Ö., 2005. Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Soğukta Depolanması. Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 18: 15-23.

Kuzucu, F. C., Sakaldaş, M., Kaynaş, K., 2005. Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Trabzon Hurması Populasyonlarında Hasat Sonrası Kuru Buz ve Sıcak Su Uygulamalarının Meyve Kalitesi ve Meyve Burukluğu Üzerine Olan Etkileri. III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Antakya, 445-452.

Orihuel Iranzo, B., Caus Pertegaz, J., Planells Balsalobre, A., 2003. Characterization and Measurement of Astringency and Tannin Content in. Acta Hortic, 601: 227- 231.

Oshida, M., Yonemori; K, Sugiura, A., 1996. On the Nature of Coagualted Tannins in Astringent-Type Persimon Fruit after an Artificial Treatment of Astringency Removal. Postharvest Biol. and Technol., 8: 317-327.

Öz, A. T., Özelkök, S., 2003. „Moralı‟ Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Meyvesinde Burukluğun Giderilmesinde Kuru Buz Uygulamasının Etkisi. Bahçe, 32: 7-13.

Özdemir, A. E., Çandır, E. E., Toplu, C., Kaplankıran, M., Yıldız, E., İnan, C., 2009. The Effects of Hot Water Treatments on Chilling injury and Cold Storage of Fuyu Persimmons. The Afr. J. Agric. Research, 4 (10) 1058-1063.

Özdemir, A. E., Toplu, C., Yıldız, E., Akyol, H., 2012. Sıcak Su Uygulamalarının Jiro Trabzon Hurmalarında Üşüme Zararı ve Soğukta Muhafazaya Etkileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (2) 67-78.

Özdemir, A. E., Toplu, C., Yıldız, E., Duman, C., Ünlü, M., Bozdağ, E. C., Aydın, N., 2014a. Vainiglia Trabzon Hurması Çeşidinde Soğukta Muhafazanın Burukluğu Önlemeye Etkisi. VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa, 221-227.

Özdemir, A. E., Toplu, C., Yıldız, E., Yıldız, C., Katırcı, B., Duman, C., 2014b. Dörtyol Koşullarında Yetiştirilen Kaki Tipo Trabzon Hurmalarının Soğukta Muhafazası. VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Bursa, 207-213.

Özkaya, O., Dündar, Ö., Valizadeh, A., Çimen, B., İncesu, M., Yeşiloğlu, T., 2012. „Hana Fuyu‟ Trabzon Hurması Çeşidinde Farklı Dozlarda 1-MCP Uygulamalarının Muhafaza Süresince Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. V. Bahçe Ürünleri Muhafaza ve Pazarlama Semp., İzmir, 291-296.

Salvador, A., Arnal, L., Monterde, A., Cuquerella, J., 2004a. Chilling Injury Sensitiveness of Rojo Brillante Persimmon. Acta Hortic, 682: 1109-1115.

Salvador, A., Arnal, L., Monterde, A., Cuquerella, J., 2004b. Reduction of Chilling Injury Symptoms in Persimmon Fruit cv. Rojo Brillante by 1-MCP. Postharvest Biol. Technol., 33: 285-291.

Salvador, A., Arnal, L., Besada, C., Larrea, V., Quiles, A., P´erez-Munuera, I., 2007. Physiological and Structural Changes during Ripening and Deastringency Treatment of Persimmon Fruit cv. „Rojo Brillante‟. Postharvest Biol. Technol., 46: 181-188.

Sugiura, A., Kataoka, I., Tomana, T., 1983. Use of Refractometer to Determine Soluble Solids of Astrigent Fruits of Japanese Persimmon (Diospyros kaki L.). J. Hort. Sci., 58: 241-246.

Taira, S., Itamura, H., Abe, K., Watanabe, S., 1989. Comparison of the Characteristics of Removal of Astrigency in Two Japanese Persimmon Cultivar, „Denkuro‟ and „Hiratanenashi‟. J Jpn Soc Hort Sci,, 58: 319-325.

Taira, S., 1996. Astringency in Persimmon. In: Modern Methods of Plant Analysis, Fruit Analysis (H. F. LINSKENS, J. F. JACKSON Editors). Springer-Verlag. Berlin. 18: 97-110.

Taira, S., Matsumoto, N., Ono, M., 1998. Accumulation of Soluble and Insoluble Tannins during Fruit Development in Nonastringent and Astringent Persimmon. J Jpn Soc Hort Sci, 67 (4): 572-576.

Testoni, A., 2002. Post-harvest and Processing of Persimmon Fruit. Options Mediterraneennes. Serie A, Seminaires Mediterraneens, 51: 53-70.

Toplu, C., Özdemir, A. E., Yıldız, E., Coşkun, G., Güzel, U., Duman, C., Ünlü, M., 2016. Amankaki ve Vainiglia Trabzon Hurması Çeşitlerinde Etanol Uygulamalarının Burukluğu Önlemeye Etkisi. Bahçe 45 (1) 390-395.

Yamada, M., Taira, S., Ohtsuki, M., Sato, A., Iwanami, H., Yukushiji, H., Wang, R., Yang, Y., Li, G., 2002. Varietal Differences in the Ease of Astringency Removal by Carbon Dioxide Gas and Ethanol Vapor Treatments among Oriental Astringent Persimmons of Japanese and Chinese Origin. Sci. Hortic., 94: 63-72.

Yıldız, E., 2011. Farklı Trabzon Hurma sı Çeşitlerinde Meyve Verim ve Kalitesi İle Bitki Besin Maddeleri, Karbonhidratlar ve Meyve Bileşimindeki Bazı Maddelerin Mevsimsel Değişimleri (Doktora Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Hatay 363s.

Yonemori, K., Suzuki, Y., 2009. Differences in Three-Dimensional Distribution of Tannin Cells in Flesh Tissue between Astringent and Non-Astringent Type Persimmon. Acta Hortic, 833: 119-124.

Zheng, Q., Nakatsuka, A., Matsumoto, T., Itamura, H., 2006. Pre-harvest Nickel Application to the Calyx of Saijo Persimmon Fruit Prolongs Postharvest Shelf Life. Postharvest Biol. and Technol., 42: 98-103.

Kaynak Göster