Kahramanmaraş Kırmızıbiber Popülasyonundan Seçilen Hatların Bitkisel Özellikleri ve Kalite Değerlerinin Belirlenmesi

Araştırmada, Kahramanmaraş kırmızıbiber popülasyonundan seçilen 21 hattın bitkisel özellikleri, taze ve kuru verim değerlerinin yanı sıra; kalite değerleri olarak ASTA renk ve acılık değerleri belirlenmiştir. Ward metoduna göre yapılan kümeleme analizine göre genotipler 4 gruba ayrılmıştır.Popülasyonda meyvelerin genel olarak konik şekilli, sivri uçlu ve enine oval olduğu belirlenmiştir. Hatların taze ve kuru verim değerleri sırasıyla 2106- 3030 kg/da ve 458- 735 kg/da arasında, ASTA değerleri ise 60 ile 134 arasında değişmiştir. Ortalama meyve ağırlığı 5.3 g ile 15.2 g; meyve genişliği 19.6 mm ile 30.0 mm; meyve uzunluğu 71.7 mm ile 103.0 mm; meyve eti kalınlığı 1.0 mm ile 2.0 mm; bitki başına düşen meyve sayısı 59 ile 115; 62 cm ile 75 cm; yaprak boyu 5.3 cm ile 10.9 cm; yaprak eni 2.4 cm ile 6.2 cm ve acılık seviyesi 3585 SHU ile 48690 SHU arasında değişiklik göstermiştir

Determination of Morphological Characteristics and Quality Values of Lines Selected From Kahramanmaras Red Pepper Population

Determination of Morphological Characteristics and Quality Values of Lines Selected From Kahramanmaras Red Pepper Population Morphological characteristics, fresh and dried yield and also the ASTA colour values, pungency level as quality values of 21 lines selected from Kahramanmaras red pepper population were determined in this study. As a result of cluster analysis performed according to WARD method, genotypes were grouped under four groups. In the population, it was determined that the fruits generally had cone shaped, sharp pointed and oval transverse. Fresh and dried yield of lines was varied from 2106 kg da-1 to 3030 kg da-1 and from 458 kg da-1to 735 kg da-1 respectively, ASTA values was changed between 60 and 134. Average fruit weight, fruit width, fruit length, fruit flesh thickness, fruit number per plant, plant height, leaf length, leaf width and pungency level were varied between 5.3 g and 15.2 g, 19.6 mm and 30.0 mm, 71.7 mm and 103.0 mm, 1.0 mm and 2.0 mm; 59 and 115; 62 cm and 75 cm, 5.3 cm and 10.9 cm, 2.4 cm and 6.2 cm,3585 SHU and 48690 SHU, respectively

Kaynakça

Abak, K., 1995. Kahramanmaraş kırmızı biberinde ihracata yönelik kaliteli yetiştirme, işleme ve pazarlamada karşılaşılan sorunlara çözüm arayışları. Panel, KSÜ Rektörlüğü Yayınları No: XI, Kahramanmaraş.

Akıncı, S., Akıncı, I.E., 2004. Evaluation of Red Pepper for Spice (Capsicum annuum L.) Germplasm Resource of Kahramanmaras Region (Turkey). Pakistan Journal of Biological Sciences, 7(5): 703-710.

Anu, A., Peter, K., V., 2000. The Chemistry of Paprika. Capsicum and Eggplant Newsletter, 19: 19-22.

Arpacı, B.B., Balıkçı, T., Abak, K., 2004. Kahramanmaraş Kırmızı biberlerinin (Capsicum annuum L.) Karakterizasyonu. 1. Kahramanmaraş Sempozyumu. Cilt 3. 1367-1372.

Arpacı, B.B., Balıkçı, T., Abak, K., 2008. Kahramanmaras Biberi Islahı ve Gelistirilen Biber Hatlarının Bitki Özellikleri ile Verim ve Kaliteleri VII. Sebze Tarımı Sempozyumu. 26 -29 Ağustos 2008. Yalova.

ASTA, 1995. Official Analytical Method of the ASTA. Analytical Method 20.1. Extractable Color in Capsicums and Their Oleoresins. 2nd ed. American Spice Trade Association, Englewood Cliffs, NJ, USA.

ASTA, 2004. Method 21.3. Pungency of Capsicum and their oleoresins (HPLC method- preferred), Revised October 2004), http://www.astaspice.org.

Bosland, P.W., Votava, E.J., 1999. Peppers: Vegetable and Spice Capsicums. CAB International, Wallingford, UK, 204 pp.

Bozokalfa, M.K., D., Eşiyok, K., Turhan, 2009. Patterns of phenotypic variation in a germplasm collection of pepper (Capsicum annuum L.) from Turkey. Spanish Journal of Agricultural Science 7(1): 83-95.

Bozokalfa, M. K., Eşiyok, D., 2011. Evaluation of Morphological and Agronomical Characterization of Turkish Pepper Accessions, International Journal of Vegetable Science, 17(2): 115-135.

Collins, M., Bosland, P.W., 1994. Rare and Novel Capsaicinoid Profiles In Capsicum. Capsicum and Eggplant Newsletter, 13: 48-51.

Demir, L., 1996. Kahramanmaraş Kırmızı Biberinin Farklı Materyaller Üzerine Serilerek Güneşte Kurutulması Üzerine Bir Çalışma. K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Yükseklisans Tezi, Kahramanmaraş.

Derera, N.F., Nagy, N., Hoxha, A., 2005. Condiment paprika research in Australia. FAO, 2017. FAO Statistical Database, www.fao.org. com.

Joshi, S., Thakur, P.C., Verma, T.S.,Verma, H.C., 1991. Intervarietal Crossing of Capsicum annuum Hot Pepper Augments The Hybrid Seed Yield. Capsicum and Eggplant Newsletter, 10:, 53-54.

Kar, H., Karaağaç, O., Kibar, B., Apaydın, A., 2007. Karadeniz Bölgesi Yerel Sivri Biber Genotiplerinin Toplanması ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, s: 4-7.

Krajayklang, M., Klieber, A., Peter, R., 2000. Colour at harvest and post-harvest behaviour influence paprika and chilli spice quality Postharvest Biology and Technology,20: 269–278.

Nsabiyera, V., Ochwo-Ssemakula, M., Sseruwagi, P., 2012. Field Performance and Quality Traits of Hot Pepper Genotypes in Uganda. African Crop Science Journal, 20 (1): 145 – 161.

Şener, E., Şahin, S., 2010. Kapsaisin: Farmakokinetik, Toksikolojik ve Farmakolojik Özellikleri, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 29 (2): 149-163.

Yazava, S., Yoneda, H., Hosokawa, M., Fushiki, T., Watanabe, T., 2004. Novel capsaicinoid like substances in the fruits of new non-pungent cultivar ‘CH-19 Sweet’ of pepper (Capsicum annuum) Capsicum and Eggplant Newsletter, 23: 13-16.

Yemiş, O., 2001. Kırmızı Biberlerden Oleoresin Capsicum Üretimi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Yoon, J., Kim, J., Kim, H., Jang, K., Ko, H., Jang, H., Lee, S., Hwang, Y., 2015. Carotenoid composition and ASTA color value in pepper (Capsicum annum L.) germplasms. Korean Journal of Breeding Science, 47(3): 238-244

Zakia, N., Hakmaouiab, A., Ouatmanea, A., Hasiba, A., Fernández-Trujillo, J.P., 2013. Morphological characterization and quality evaluation of some cultivated paprika morphotypes (Capsicum annuum L.) from Tadla-Azilal region of Morocco. Food Science and Quality Management, 17: 25-33.

Kaynak Göster