Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Eğitim ve Kimlik İşlevlerine İlişkin Algıları

Bu çalışmanın amacı, pedagojik formasyon öğrencilerinin çokkültürlü eğitim ve kimlik işlevlerine ilişkin algılarını incelemektir. Araştırma, tarama ve ilişkisel modeldedir. Araştırmanın örneklemi, uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiş Ege Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi alan 240 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma bulguları; cinsiyetlerine göre pedagojik formasyon öğrencilerinin çokkültürlü eğitim ve kimlik işlevlerine ilişkin algı puanlarından sadece uyum puanları anlamlı farklılık göstermektedir. Fakültelerine göre pedagojik formasyon öğrencilerinin çokkültürlü eğitim ve kimlik işlevlerine ilişkin algı puanları anlamlı farklılık göstermemektedir. Pedagojik formasyon öğrencilerinin çokkültürlü eğitim ve kimlik işlevlerine ilişkin algıları arasında ilişki vardır.

Multicultural educational attitudes and the identity functions of teacher candidates

The aim of this study is to examine the perceptions of pedagogical formation students about multicultural education and identity functions. Research model is survey and correlational. The sample of the study consists of 240 students who were trained in pedagogical formation at Ege University. Research findings; According to gender, only adaptation scores of pedagogical formation students differ significantly. According to the faculty, there is no significant difference in the perception scores of pedagogical formation students regarding multicultural education and identity functions. There is a low positive relationship between pedagogical formation students' perception scores on multicultural education and identity functions

Kaynakça

Adamou, T. M. (2003). Multicultural education and democratic enhancement. Paper presented in the Annual Meeting of the American Political Science Association. August 28-31, Philadelphia.

Ambe, E. B. (2006). Fostering multicultural appreciation in pre service teachers through multicultural curricular transformation. Teaching and Teacher Education, 22, 690-699.

APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html.

Aybek, B. (2018). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile çokkültürlü eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(3), 282-292.

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeleri. Ankara: Pegem Akademi.

Brookhart, S. M. ve Freeman, D. J. (1992). Characterics of entering candidates. Review of Educational Research, 62(1), 37-60.

Banks, J. A. (2009). Multicultural Education: Characteristics and Goals. In J. A. Banks ve C. A. M. Banks (Eds.), Multicultural educaiton: Issues and perspectives (3-26). USA: John Wiley ve Sons.

Bryan, A. (2009). The intersectionality of nationalism and multiculturalism in the Irish curriculum: teaching against racism? Race Ethnicity and Education, 12(3), 297-317.

Büyüköztürk, Ş, Kılıç, E., Akgün,Ö., Karadeniz,Ş. ve Demirel,F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cogan, J. J. ve Morris, P. (2001). The Development of Civics Values: An Overview. International Journal of Educational Research, 35, 1- 9.

Day, C. (2002). School reform and transitions in teacher professionalism and identity. International Journal of Educational Research, 37, 677–692.

Demir, İ. (2011a). Kimlik işlevleri ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 571-586.

Demir, İ. (2011b). Gençlerde yaşam doyumu ile kimlik işlevleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(38), 99-113.

Demir, S. ve Başarır, F. (2013). Çok kültürlü eğitim çerçevesinde öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının incelenmesi. International Journal Of Social Science. 6(1), 609-641.

Fay, B. (2012). Çağdaş sosyal bilimler felsefesi (İ. Türkmen Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Herring, R.D. ve White, L.M. (1995). School counselors, teachers, and the culturally compatible classroom: Partnerships in multicultural education. Journal of Humanistic Education and Development, 34(2), 52-65.

Koçak, S. ve Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarında kültürel zekânın rolü. İlköğretim Online, 2015, 14(4), 1352-1369.

Köknel, Ö. (1983). Kişilik. Altın Kitaplar Yayınevi: İstanbul.

Lasky, S. (2005). A sociocultural approach to understanding teacher identity, agency and professional vulnerability in a context of secondary school reform. Teaching and Teacher Education, 21, 899– 916.

Levent, B. (2011). Sınıf öğretmenlerinin kişilik özelliklerinin iletişim becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Malvern, D. D. (1991). Assessing the personal qualities of applicants to teacher traning. Studies in Educational Evaluation, 17(2-3), 239-253.

Marcia, J. E. (1966). Development and validation of ego-identity status. Journal of Personality and Social Psychology, 3, 551-558.

Mcmillan, J.H. ve Schumacher, S. (2001). Research in education. A conceptual introduction (5th ed.). New York: Addison Wesley Longman.

Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri. International Online Journal of Educational Sciences, 1 (1), 154 – 164.

Portera, A. (2008). Intercultural education in Europe: Epistemological and semantic aspects. Intercultural Education, 19(6), 481-491.

Quezada, R. ve Romo, J. J. (2004). Multiculturalism, peace education and social justice in teacher education. Multicultural Education, 2, 1-11.

Say, Ö. (2017). Çokkültürlülük kavramı ve anlamın çokluğu. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), 29-39.

Serafini, T.E. ve Adams, G.R. (2002). Functions of identity: Scale construction and validation. Identity: An International Journal of Theory Research, 2, 361–389.

Sezer, G. ve Kahraman, P. (2017). Sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile kültürlerarası duyarlılıkları arasındaki ilişki: Uludağ Üniversitesi Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 550-560.

Totan, T., Aysan, F. ve Bektaş, M. (2010). Öğretmen adaylarının mizaç, karakter ve kimlik özellikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 19-43.

Türkan, A. Aydın, H. ve Üner, S. (2016). Öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 148-159.

Kaynak Göster

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • ISSN: 1309-0682
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008
  • Yayıncı: Tayfun Taşbilek

7.1b4b