Dimensions of Multicultural Education: Pedagogical Practices Knowledge of Graduate Students Towards Multicultural Education in Turkey

This qualitative case study aimed to examine teachers’ and teacher candidates’ who are graduate-level students at a public university views on and perceptions of multicultural education and its dimensions in the Turkish context. For this study, the research question was created to examine how participants’ understandings of multicultural education can help them to apply their pedagogical practices in classrooms in Turkey. For this examination, the dimensions of multicultural education that were created by James Banks have shaped the students’ possible multicultural practices related to their classrooms, curricula, and schools. This study was conducted at the Alpha University (pseudonym), located in the Marmara Region of Turkey. The data were collected from semi-structured interviews, written documents, focus group interview, classroom observation, and fieldnotes. According to the findings, the participants gave various examples of how their pedagogical practices related to dimensions of multicultural education could be applied to schools. While some of these dimensions can be found in the participants' understandings in a straightforward manner and can be explained via useful practical examples, it is evident that some dimensions are lacking with regard to practical applications. However, especially with regard to teachers and teacher candidates who have graduated from elementary education programs, the examples they provide are similar and generally come from the same courses. They had problems providing more detailed examples of issues related to multiculturalism and diversity relevant to the content of different courses.

Çokkültürlü Eğitimin Boyutları: Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim Konusunda Lisansüstü Öğrencilerin Pedagojik Uygulama Bilgisi

Bu nitel örnek olay incelemesinde, bir devlet üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çokkültürlü eğitim algıları ve Türkiye bağlamında bu eğitimin boyutları hakkındaki görüşlerini incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışma için araştırma sorusu, katılımcıların çokkültürlü eğitim anlayışlarını, Türkiye'deki pedagojik uygulamalarını ve dersliklerde bu eğitim modelinin uygulamalarına nasıl yardımcı olabileceğini incelemek için oluşturulmuştur. Bu araştırmanın kavramsal çerçevesini James Banks tarafından oluşturulan çokkültürlü eğitimin boyutları oluşturmaktadır ve katılımcıların dersliklerinde, müfredatta var olan ve okullardaki olası çokkültürlü uygulamaları incelenmiştir. Bu çalışma, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan Alfa Üniversitesi'nde (takma ad) yapılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerden, yazılı belgelerden, odak grup görüşmesinden, sınıf gözleminden ve alan notlarından toplanmıştır. Bulgulara göre, katılımcılar çokkültürlü eğitimin boyutlarıyla ilgili pedagojik uygulamalarının okullarda nasıl uygulanabileceğine dair çeşitli örnekler vermişlerdir. Bu boyutların bazıları hakkında katılımcılar fikir beyan edip pratik örnekler ile açıklayabilirken, bazı boyutların uygulamaları ilgili olarak eksik bilgilere sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Sınıf öğretmenliği programlarından mezun olan öğretmenler ve öğretmen adaylarının sundukları örneklerin benzer olduğu ve genellikle aynı derslerin konularından beslendikleri gözlemlenmiştir. Bunun yanında, ilkokul müfredatı haricindeki başka derslerin içeriğinde çokkültürlülük ile ilgili konulara daha ayrıntılı örnekler vermede problemlerinin olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Aydın, H. & Tonbuloğlu, B. (2014). Graduate students’ perceptions on multicultural education: a qualitative case study. Eurasian Journal of Educational Research, 57, 29-50.

Banks, J. A, & Banks, C. A. McGee. (2010). Multicultural education: issues and perspectives. 7th ed. Hoboken, N.J.: Wiley.

Banks, J. A. (1993a). Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. Review of Research in Education, 19, 3-49.

Banks, J. A. (1993b). The canon debate, knowledge construction, and multicultural education. Educational researcher, 22(5), 4-14.

Banks, J. A. (2008). An introduction to multicultural education. 4th ed. Boston: Pearson/Allyn and Bacon.

Banks, J.A. (2002). Series foreword. In M. Vavrus (Ed.), Transforming the multicultural education of teachers: Theory, research and practice (pp.vii-ix). New York, NY: Teachers College Press.

Braun, V. and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp.77-101.

Camicia, S. P. (2007). Prejudice reduction through multicultural education: Connecting multiple literatures. Social Studies Research and Practice, 2(2), 219-227.

Chisholm, I. M. (1994). Preparing teachers for multicultural classrooms. The Journal of Educational Issues of Language Minority Students, 14(1), 43-68.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.

Demircioğlu, E., & Özdemir, M. (2014). Pedagojik formasyon öğrencilerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi [Analysis of pedagogical formation students’ attitudes toward multicultural education]. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 211-232.

Engin, G., & Genç, S. Z. (2015). Attitudes teacher candidates towards multicultural education (Canakkale Onsekiz Mart University Example). Route Educational and Social Science Journal, 2(2), 30-39.

Finch, J. T. (2008). Perceptions of preservice and in-service teachers working toward culturally responsive teaching: A study of a multicultural education graduate course at an urban university (Order No. 3308343). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (304564280). Retrieved from http://ezproxy.lib.indiana.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/304564280?accountid= 11620

Gay, G. (2010). Culturally responsive teaching: theory, research, and practice. 2nd ed. New York: Teachers College Press.

Karataş, S. (2015). Teachers’ views on multicultural education: Sample of Antalya. Anthropologist, 19(2), 373-380.

Katz, A. (1999). Keepin' it real: Personalizing school experiences for diverse learners to create harmony and minimize interethnic conflict. The Journal of Negro Education, 68(4), 496-510.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: a guide to design and implementation. San Francisco: JosseyBass.

Riedler, M. & Eryaman, M.Y. (2016). Complexity, Diversity and Ambiguity in Teaching and Teacher Education: Practical Wisdom, Pedagogical Fitness and Tact of Teaching. International Journal of Progressive Education, 12(3), 172-188.

Riehl, C. (2008). The principal's role in creating inclusive schools for diverse students: A review of normative, empirical, and critical literature on the practice of educational administration. The Journal of Education, 189(1/2), 183-197.

Tucker, G. R. (1998). A global perspective on multilingualism and multilingual education. Multilingual Matters, 3-15.

Yin, R.(1994). Case study research: design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publishing. Zeichner, K.M., &National Center for Research on Teacher Learning, E.M. (1993). Educating Teachers for Cultural Diversity. NCRTL Special Report.

Zirkel, S. (2008). The influence of multicultural educational practices on student outcomes and intergroup relations. The Teachers College Record, 110(6), 1147-1181.

Kaynak Göster