Hepatosellüler karsinomlu olguların klinik olarak değerlendirilmesi

Giriş ve Amaç: Primer hepatosellüler karsinom, Türkiyede yaygındır ve prognozu oldukça kötüdür. Türkiye'deki hepatosellüler karsinom ile ilgili veriler oldukça kısıtlıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2013-Aralık 2015 tarihleri arasında iki farklı merkezde hepatosellüler kanser tanısı alan 54 hastanın risk faktörleri, demografik özellikleri ve laboratuvar/radyolojik bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Bul- gular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 62,7±8,5 idi. Hasta- ların 42'si (%77,7) erkek ve 12'si (%22.3) kadın idi. Hastaların 24'ü (%44.4) hepatit B, 20'si (%37.3) hepatit C, 5'i (%9.2) hepatit B,+hepa- tit delta, 3'ü (%5.5) hepatit B,+hepeatit C, iken 2'si de (%3.7) nonal- kolik steatohepatit idi. Hastaların 47'sinde (%87) siroz vardı. Siroz olan hastaların 22'si (%46.8) Child A, 20'si (%42.5) Child B ve 5'i (%10.6) Child C idi. Olguların 13'ünde (%24.1) portal ven trombozu vardı. Has- taların 20'sinde (%37) tek kitle izlenirken, 31'sinde (%57.4) multipl kitle ve 3'ünde (%5.6) diffüz hepatosellüler karsinom izlenmiştir. Ortalama tümör çapı 10,4 cm (aralık 2-30 cm) idi. Hastaların 34'ü (%63) sempto- matik izlenirken, 10'una (%18.5) radyofrekans ablasyon, 8'ine (%14.8) kemoembolizasyon, 1'ine (%1.85) cerrahi ve 1'ine (%1.85) karaciğer transplantasyonu uygulanmıştır. Sonuç: Gelişmekte olan ülkelerde ol- duğu gibi ülkemizde de hepatosellüler karsinom etiyolojisinde viral he- patitler en önemli risk faktörüdür. Viral hepatitlere bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılması için halkın bilinçlendirilmesi ve aşı programlarına uyumun artırılması gereklidir. Hepatosellüler karsinom geliştirme riski yüksek olan hastalar ise sıkı tarama programlarına dahil edilmelidir.

Clinical evaluation of hepatocellular carcinoma cases

Background and Aims: Primary hepatocellular cancer is common in Turkey, and its prognosis is poor. There are limited data associated with hepatocellular cancer in Turkey. Material and Methods: In the current study, clinical, demographic, and laboratory/radiologic data on 54 patients who were diagnosed with hepatocellular cancer in the De- partment of Gastroenterology of two different centers were retrospec- tively evaluated. Results: There were 54 patients (77.7% male, 22.3% female) with a mean age of 62.7±8.5 years. The etiology of hepato- cellular cancer was hepatitis B virus in 24 (44.4%) patients, hepatitis C virus in 20 (37.3%), hepatitis B virus + hepatitis D virus in 5 (9.2%), hepatitis B virus + hepatitis C virus in 3 (5.5%), and steatohepatitis in 2 (3.7%). Liver cirrhosis was present in 47 (87%) patients. Of the cir- rhotic patients, 22 (46.8%) had Child A, 22 (42.5%) had Child B, and 5 (10.6%) had Child C. Portal vein thrombosis was found in 13 (24.1%) patients. There was a single nodule in 20 (37%), multiple nodules in 31 (57.4%), and diffuse involvement in 3 (5.6%) patients. The mean tumor diameter was 10.4 cm (range 2-30 cm). Whereas 34 (63%) of the patients received symptomatic therapy, 10 patients (18.5%) were treated with radiofrequency ablation, 8 (14.8%) with chemoemboliza- tion, 1 (1.85%) with surgery, and 1 (1.85%) with liver transplantation. Conclusion: The results of this study indicate that viral hepatitis is the major risk factor for HCC in Turkey. Increased public awareness and compliance with vaccination programs are required to reduce the disas- ter of viral hepatitis. Patients at high risk for developing hepatocellular cancer should be entered into surveillance programs.

Kaynakça

Jemal A, Bray F, Center MM, et al. Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011; 61: 69-90.

El-Serag HB, Mason AC. Rising incidence of hepatocellular carcino- ma in the United States. N Engl J Med 1999;340:745-50.

Bosetti C, Levi F, Boffetta P, et al. Trends in mortality from hepato- cellular carcinoma in Europe, 1980-2004. Hepatology 2008;48:137- 45.

Eser S, Olcayto E, Karakılınc H, ve ark. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Epidemiyoloji ve Koruma Şube Müdürlüğü, 2004-2006 yılları Türkiye kanser insidansı. Erişim:http//www.kans- er.gov.tr/folders/file/8İl-2006-son.pdf.

Nguyen VTT, Law MG, Dore GJ. Hepatitis B-related hepatocellular carcinoma: epidemiological characteristics and disease burden. J Viral Hepat 2009;16:453-63.

Beasley RP, Hwang LY, Lin CC, Chien CS. Hepatocellular carcinoma and hepatitis B virus. A prospective study of 22707 men in Taiwan. Lancet 1981;2:1129-33.

Song IH, Kim KS. Current status of liver diseases in Korea: hepato- cellular carcinoma. Korean J Hepatol 2009;15:S50-S59.

Ferenci P, Fried M, Labrecque D, et al; World Gastroenterology Organisation Guidelines and Publications Committee. World Gas- troenterology Organisation Global Guideline Hepatocellular Car- cinoma (HCC): A Global Perspective. J Gastrointestin Liver Dis 2010;19:311-7.

Llovet JM, Brş C, Bruix J. Prognosis of hepatocellular carcinoma: the BCLC staging classification. Semin Liver Dis 1999;19:329-38.

Okuda K, Ohtsuki T, Obata H, et al. Natural history of hepatocellu- lar carcinoma and prognosis in relation to treatment. Study of 850 patients. Cancer 1985;56:918-28.

Uzunalimoglu O, Yurdaydin C, Cetinkaya H, et al. Risk factors for hepatocellular carcinoma in Turkey. Dig Dis Sci 2001;46:1022-8.

Alacacioğlu A, Somali I, Simsek I, et al. Epidemiology and survival of hepatocellular carcinoma in Turkey: outcome of multicenter study. Jpn J Clin Oncol 2008;38;683-8.

Qu Q, Wang S, Chen S, et al. Prognostic role and significance of paraneoplastic syndromes in hepatocellular carcinoma. Am Surg 2014;80:191-6.

Tateishi R, Yoshida H, Matsuyama Y, et al. Diagnostic accuracy of tumor markers for hepatocellular carcinoma: a systematic review. Hepatol Int 2008;2:17-30.

Clinical practice guidelines for hepatocellular carcinoma differ be- tween Japan, United States, and Europe. Liver Cancer 2015;4:85- 95.

Pons F, Varela M, Llovet JM. Staging systems in hepatocellular car- cinoma. HPB (Oxford) 2005;7:35-41.

Arhan M, Akdoğan M, İbiş M, et al. Tek merkeze at hepatosellüler karsinom verileri; retrospektif çalışma. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2009;8:18-23.

Subramaniam S, Kelley R.K, Venook AP. A review of hepatocellular carcinoma (HCC) staging systems. Chin Clin Oncol 2013;2:33.

Omata M, Lesmana L.A, Tateishi R, et al. Asian Pacific Association for the Study of the Liver consensus recommendations on hepato- cellular carcinoma. Hepatol Int 2010; 4: 439-74.

Penn I. Hepatic transplantation for primary and metastatic cancers of the liver. Surgery 1991;110:726-34.

Mazzaferro V, Regalia E, Doci R, et al. Liver transplantation for the treatment of small hepatocellular carcinomas in patients with cirrhosis. N Engl J Med 1996;334:693-9.

Yao FY, Ferrell L, Bass NM, et al. Liver transplantation for hepa- tocellular carcinoma: expansion of the tumor size limits does not adversely impact survival. Hepatology 2001;33:1394-403.

Kaynak Göster

Akademik Gastroenteroloji Dergisi
  • ISSN: 1303-6629
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Jülide Gülay Özler

8.2b5.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Crohn hastalığın nadir ilk bulgusu: akut pankreatit

Ayça D. SALTÜRK, Ekrem ARSLAN, Yasemin GÖKDEN, Koray KOÇHAN, Serhat ÖZER, Can GÖNEN

Kolonoskopi ile tanı konulan ve cerrahi olarak rezeke edilen apendiks mukosel: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Ahmet UYANIKOĞLU, Hasan ELKAN, Mehmet ÇELİK, Hacer UYANIKOĞLU, Nesrin DELİBALTA

SULT1A1 R213H gen polimorfizmi ile mide kanseri arasındaki ilişki

SEVİM KARAKAŞ ÇELİK, Nurcan ARAS ATEŞ, Badel ARSLAN MAMUR, Mehmet Özgür TÜRKMENOĞLU

Semptomatik kolon lipomlarına yaklaşım: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Emir ÇAPKINOĞLU, Oğuzhan ÖZŞAY, E. Özlem GÜR, Neşe EKİNCİ, Cengiz TAVUSBAY

Biliyer stent migrasyonuna bağlı gelişen duodenal perforasyon

Elvan IŞIK ERDOĞAN, FATİH TEKİN, Mustafa HARMAN, Murat SÖZBİLEN, Ömer ÖZÜTEMİZ

Hepatosellüler karsinomlu olguların klinik olarak değerlendirilmesi

Banu Demet COŞKUN, Eylem SEVİNÇ, EROL ÇAKMAK

Fulminan karaciğer yetmezliği ile seyreden viral hepatitli olguların değerlendirilmesi

ŞEMSİ NUR KARABELA, Sevtap GÜRSOY, BÜLENT DURDU, Mehmet BAKAR, KADRİYE KART YAŞAR

Incidence of low bone mineral density and contributing factors in inflammatory bowel disease

Ferda AKBAY HARMANDAR, Hasan CAN, AYHAN HİLMİ ÇEKİN, Seyit UYAR

Mezenterik arteriyel varyasyonların multi dedektör bilgisayarlı tomografik anjiyografi ile değerlendirilmesi

Ruşen ACU, Ceren Çınar ŞAHİNALP, MURAT BÜLENT KÜÇÜKAY, Leyla ACU, Sarper ÖKTEN, Erkan PARLAK, AYSEL TÜRKVATAN CANSEVER

Nadir bir olgu: anabolik steroidlere bağlı karaciğer sirozu

Bilge BAŞ