Cehennemin Yeraltında Bulunması ve Yer Altı Tanrılarının Şeytan ile Özdeşleştirilmesi İbaresine Mitolojik Bakış

Bu çalışmada geçmiş çağlardaki uygarlıklardan bizlere kalan kültür hazinesinin bir parçası olan mitolojik bulguların incelenmesi sonucu elde edilmiş bilgiler ışığında yeraltı tanrıları olarak nitelendirilen sınıfın ve yeraltı adlı bölgenin şeytan ve cehennem kavramlarıyla özdeşleştirilip özdeşleştirilmediği ele alınmıştır. Toplamda altı mitoloji araştırılmıştır. Araştırılan mitolojiler Sümer, Roma ve Yunan, Mısır, Nors, Türk uygarlıkları sırasıyla işlenmişlerdir. Şeytan ve cehennemin yeraltında bulunduğuna dair olan görüşü incelemek açısından ele alınan bu çalışmada mitolojiler arasındaki benzerliklerden de kısaca bahsedilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin yorumlanmasıyla ortaya çıkan sonuç cehennem kavramı eski toplumlarda yerin altında olarak nitelendirilmiştir. Yer altındaki tanrılar ise büyük çoğunlukta şeytan olarak görülmüştür. Lakin bu çıkarımlar bir kavram yanılgısından ötesi değildir. Çalışmanın amacı ise bu kavram yanılgısının yanlışlığını ispat etmektir.

Mythologocial View of The Presence of Hell Underground and The Identification of The Gods of The Underworld with Devil

In this study, it was examined whether the class described as underground gods and the underground region were identified with the concepts of evil and hell in the light of the information obtained from the examination of the mythological findings that are part of the cultural treasure left to us from civilizations in the past.A total of six mythologies were investigated. The mythologies investigated were, Sumerian, Turkish, Egyptian, Norse, Roman and Greek civilizations, respectively.Similarities between mythologies were also briefly mentioned in this study, which was discussed in order to examine the view that satan and hell are found underground.The result of the interpretation of the data obtained as a result of the research is that the concept of hell is considered underground in ancient societies.The gods underground were seen as the devil in the vast majority.But these inferences are nothing more than a misconception of concept.

___

  • Akyıldız Ercan, C. (2014). Germen Mitolojisinde Yaratılış. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (1). 121-132
  • Aydın, D. U. (2019). İslamiyet Öncesi Eski Türk İnanışları veya Mitolojisi ile Antik Dönem (Yunan veya Roma) Mitolojisinin Karşılıklı Olarak Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (6). 137-146
  • Daniels, M. (2019). Bir Nefeste Dünya Mitolojisi. İstanbul: Maya Kitap
  • Erhat, A. (2015). Mitoloji Sözlüğü . İstanbul: Remzi Yayınevi
  • Kahya, Ö. (2018). Ölüm Sonrası Hayat: Sümerce Metinlerde Öteki Dünya. Tarih Araştırmaları Dergisi, 37 (63). 49-76
  • Koç, N. E. (2011). Yeraltı Tanrıları. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 4 (13). 23-34
  • Leeming, D.A. (2020). A’dan Z’ye Dünya Mitolojisi: Dünya Halklarının Yaratılış, Tanrı ve Kahraman Mitleri. Ankara: Say Yayınları
  • Page, R. I. (2012). İskandinav Mitleri. Ankara: Phoenix Yayınevi
  • Parlardemir, Ö. (2018). Yunan, Roma ve Türk Mitolojisinde Tanrılar (Benzerlik ve Farklılıklar). Çağ Üniversitesi, Mersin.
  • Rosenberg, D. (2003). Dünya Mitolojisi Büyük Destan ve Söylenceler Antolojisi. İmge Yayınevi