OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Araştırmanın amacı, “Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeği”nin geçerlilik ve güvenirliğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliğinde ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliğinde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır n=229 . Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında kaynak taraması yapılarak 52 maddelik taslak form oluşturulmuş, kapsam geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Yapılan kapsam geçerliği sonuçlarına göre ölçeğin 45 maddelik deneme formu oluşturulmuştur. Ölçeğin yapı geçerlilik ve güvenirlilik analizleri kapsamında açımlayıcı explanatory faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmasında Screee Plot eğrisi 4 faktörlü yapıyı göstermiş ve madde yükü .50 den küçük olan maddeler atılmıştır. Açıklanam toplam varyans %63’tür. Ölçeğin boyutlarının ve tamamının güvenilirliklerini ölçmek amacıyla Cronbach Alfa güvenirlik istatistiği yapılmıştır. Ölçeğin genelinin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .93 olarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda 21 maddeden ve dört faktörden oluşan “Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeği” elde edilmiştir.

The Validity and Reliability Study of the School Parent Cooperation Scale in Pre-School Education

The purpose of this study is to reveal the validity and reliability of the " School Parent Cooperation Scale in Pre-School Education". This study was participated 3rd and 4th grade students of Early Childhood Education and Child Development Departments at Gazi University n=229 . During the development of the scale, literature review was performed and a draft form was created. Some experts were consulted for the validity of scope. The 45-item experiment form was formed according to the scope validity results. The validity and reliability analysis of the scale was performed by explanatory factor analysis. The validity study has shown that Screen Plot curve has 4-factor structures and the items that have smaller than .50 item load were discarded. The Cronbach's Alpha reliability statistics was done for measuring the reliability of the scale and its dimensions. Cronbach's Alpha internal consistency coefficient, the indicator of the scale reliability, was calculated as .93. As a result of these analyses “School Parent Cooperation Scale in Pre-School Education” was consisted of 21 items and 4 factors

Kaynakça

Arabacı, N. ve Aksoy.A (2005) Okulöncesi eğitime katılım programının annelerin bilgi düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 18–26.

Atabey, D., 2008, ‘Yönetici öğretmen aile iletişim ve işbirliği aracı geçerlik güvenirlik çalışması ve okulöncesi eğitim kurumlarındaki yönetici, öğretmenler ile aileler arasındaki iletişim ve işbirliğinin yönetici öğretmen aile bakış açısına göre incelenmesi’, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi.

Büyüköztürk Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analiz kitabı. (10. Basım). Ankara: Pegemakademi Yayıncılık.

Can Yaşar, M. (2001). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Gazi Üniversitesi Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmeni El Kitabı (Geliştirilmiş Baskı). İstanbul: YA-PA Yayınları s:366–375.

Çelenk, S. (2003) Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim- Online 2 (2), 2003 sf. 28-34 (http://www.ilkogretim-online.org.tr adresinden 10.01.2012) tarihinde alınmıştır).

Dinç, B. (2011). Okul öncesi eğitimde aile katılım çalışmaları. (Ed. F. Alisinanoğlu) Okul öncesi eğitimde özel öğretim yöntemleri, Ankara: Pegemakademi Yayıncılık, sf.182- 189.

Feinberg, D.L., 2001, ‘Teachers Perceptions of Parent Involement and Student Achievement and Adjustment in High Risk and Low Risk Kindergartens Students’ Unpublished doctorate thesis, Fairleigh Dickinson University.

Güleç, Ç. H. ve Genç, Z. S. (2010). An evaluation of the intervention between teacher and parent about school and family cooperation in preschool educational institution. Eğitim ve Bilim. 35 (155), 158- 171.

Gürşimşek, I. (2002). Etkin öğrenme ve aile katılımı. Dokuz eylül üniversitesi anaokulu/ anasınıfı öğretmeni el kitabı İstanbul: YA-PA Yayınları.

Güven, G.,2011, Farklı eğitim modelleri kullanılarak uygulanan aile eğitim ve aile katılım programlarının okul öncesi öğretmenlerinin uygulamalarına ve ebeveynlerin görüşlerine etkisinin incelenmesi’,Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi.

Hagan, M. and O., Smith, M. (2004) Child care and education. China: Elseiver Limited.

Işık, H., 2007, ‘Okulöncesi eğitim kurumlarında gerçekleştirilen okul-aile işbirliği çalışmalarının anne-baba görüşlerine dayalı olarak incelenmesi’, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi.

İnal, G., 2006 ‘Öğretmenlerin anaokulları ile anasınıflarındaki programlara ailelerin katılımı konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi (Afyon ili örneği)’ Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi.

İnal, G. (2011). Okul öncesi eğitim programında aile katılım çalışmaları. (Ed. F. Alisinanoğlu) Okul öncesi eğitimde özel öğretim yöntemleri, Ankara: Pegemakademi Yayıncılık, sf.182- 189.

Jinchul, J., 2004, ‘Analysis of the factors and the roles of hrd in organizational learning styles as identified by key informants at selected corporations in the republic of Korea’, Unpublished Doctoral Dissertation. Texas A&M University.

Karasar N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kohl, G., Lengua, L.J., McMahon, R.J. (2000). Parent involvement in school conceptualizing multiple dimensions and relations with family and demographic risk factors. Journal Of School Psychology, (38) 501-523.

Larsen, J.M., Haupht, J.H. (1997). Integrating home and school. (Ed.: C.H. Hart, D. C. Burts, R. Charlesworth). Integrated curriculum and developmentally apropriate practice. Albany: State Universty of New York Pres.

Mccallum, Robert C., Keith F. Widaman, Shaobo Zhang and Sehee H.. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4(1), 84-99.

MEB (2006).36-72 Aylık Çocuklar İçin Okulöncesi Eğitim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları

Miedel, W. and A.J. Reynolds. (1999). Parent involvement in early intervention for disadvantaged children. Journal of Scholl Psychology, (37), 379-402.

Oktay, A.(1991). Türkiye’de okul öncesi eğitimin gelişimi. (Yayına Hazırlayan: B. Onur). 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi (sf. 289-298) Ankara.

Ömeroğlu, E. ve Yaşar, Can M. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. (http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi62/omeroglu-yasar.htm adresinden 10. 01. 2012 tarihinde alınmıştır). Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62.

Sucuka, N. ve Kimmet, E. (2005). Aile destek programlarının okul aile işbirliğindeki önemi. (Yayıma Hazırlayan. Müzeyyen Sevinç. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar, 2. Cilt (sf. 452-458). Ankara. Morpa Yayınları.

Tezbaşaran, A.A. (1997). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

Şimşek, H. ve Duygu Tanaydın (2001). Öğretmen veli Katılımı: Öğretmen,-Veli- Psikolojik Danışma üçgeni, İlköğretim Online 1(1) (http://ilköğretimonline. org.tr/vol1say1 adresinden 10.01.2012 tarihinde alınmıştır).

Tezel Şahin,F. ve Özbey,S.(2007). Aile eğitim programlarına baba katılımının önemi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 18, (1), 39-48.

Tezel Şahin F. ve Öztürek, A. (2010). Anne baba eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı. Ankara: Morpa.

YurdugüL, H. (2005). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 28–30 Eylül Denizli.

Kaynak Göster

APA Alisinanoğlu, F , Bay, N , Şimşek, Ö . (2014). OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 1-13 .
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 2147-1037
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

21.6b6.9b