Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ‘nın Kırgızistan’daki Kamu Diplomasisi Etkinlik Alanları

ÖZ Sovyetler Birliği’nin dağılması (1991) ile diğer Türk Cumhuriyetleri gibi Kırgızistan da bağımsızlığını kazanarak yeni bir döneme girmiştir. Bu durum Türkiye’nin Kırgızistan ile ikili ilişkilerini geliştirmekte fırsat olmuştur. Türkiye’nin Kırgızistan’a yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) (1992) vasıtasıyla hayata geçirmeye başladığı görülmektedir. Bu çalışmanın hedefi Türkiye’nin Kırgızistan’a yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerinin merkezinde yer alan TİKA’nın etkinlik alanlarını belirlemektir. Bu hedef doğrultusunda 2004-2020 yılları arasında Türkiye’nin Kırgızistan’a yönelik Türk kamu diplomasisi faaliyetlerinde TİKA’nın hangi kamu diplomasisi faaliyetlerini gerçekleştirdiği sorusu çalışmanın ana problem sorusu olarak kullanılmıştır. Ayrıca TİKA faaliyet ve projelerinin ön görüldüğü biçimde ve zamanda yürüyüp yürümediği, kamu diplomasisi açısından ön görülen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Çalışma konusu ile ilgili hem basılı hem de elektronik materyaller alanyazın taraması yöntemiyle incelenerek TİKA’nın gerçekleştirdiği kamu diplomasisi faaliyetleri ve hangi alanlarda daha etkin olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca TİKA örneğinden hareketle Türkiye’nin Kırgızistan’a yönelik gerçekleştirdiği kamu diplomasisi ile ilgili alanyazındaki gelişmelere ve boşluklara dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilmiş verilerle gelecekteki çalışmalara ışık tutmak hedeflenmiştir.

___

  • Akıncı, A. ve Akzholova, A. (2020). Türkiye-Kırgızistan İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını. IDEA STUDIES Journal International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies, 6(23), 725.
  • Aydemir, E. (2016). Dış Politikada Yumuşak Güç ve Medya. İstanbul: Kalkedon Yayınları
  • Denizhan, E. (2010). Türkiye’nin Kafkasya ve Orta Asya Politikası ve TİKA. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 18.
  • Doster, B. (2016). Turgut Özal ve Dış Politika. H. Çakmak (Der.), Mustafa Kemal Atatürk'ten Günümüze Cumhurbaşkanları ve Dış Politika, Ankara: Kripto Kitaplar
  • Ekşi, M. (2014). Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası. Ankara: Siyasal Kitap
  • Özkan, U. B. (2021). Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi
  • Turan, Y. ve Karafil, A.(2017). Türk Dış Politikasında Yumuşak Güç Unsuru ve T.C. Başbakanlık KDK Örneği. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3(1), 23.
  • Ünal, U. (2016). Uluslararası Stratejik İletişim Yönetimi Olarak Kamu Diplomasisinin Ülke İmajına Etkileri [Türkiye’nin Kırgızistan’daki Kamu Diplomasisi ve Algısı Üzerinden]. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü