Helal Turizm İle İlgili Yapılan Uluslararası Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Dini hassasiyetleri olan insanlar turizm olgusuna karşı olumsuz bir tutum sergiledikleri bilinmektedir. Turizm çeşitlendikçe ve bu insanların hassasiyetlerine göre tatil yapabilecekleri imkânlar artıkça bu olumsuz algı azalmaya başlamıştır. Helal turizm anlayışının gelişmesi dini hassasiyetleri olan insanları da turizm faaliyetlerine katılım sağlamaları konusunda teşvik edici olduğu söylenebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Web of Science veri tabanındaki helal turizm ile ilgili yapılan uluslararası çalışmaların bibliyometrik analizini yapmaktır. Ayrıca bilimsel olarak bu alanda çalışma yapacak olan araştırmacılara detaylı bilgiler sunarak ve bu alanla ilgili öneriler getirerek literatüre katkı sağlamaktır. Bu araştırma kapsamında Web of Science veri tabanında helal turizmle ilgili en çok çalışma yapılan; (disiplinler, ülkeler, üniversiteler ve yazarlar), ortak yazarlık, eş dizimlilik, atıf analizi, bibliyografik eşleştirme ve ortak atıf analizi yapılmıştır. Veriler arasındaki ilişkileri görselleştirmek ve analizini yapabilmek için VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım ile helal turizm alanında bibliyografik verilere dayalı haritalama metoduyla analiz yapılmıştır. Araştırma sonucunda helal turizm alanında en çok çalışmanın Endonezya, Malezya ve Türkiye’de yapıldığı tespit edilmiştir. Helal turizm alanında en fazla atıf alan çalışmalar Malezya’da yapılan çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de helal turizm alanıyla ilgili en fazla çalışma yapan üniversite Sakarya Üniversitesi’dir.

___

Al, U. ve Tonta, Y. (2004). Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5 (1), 19–47.

Anjuma, S. and Ranjeet Kumar, C.(2021). Bibliometric Analysis of Mlisc Dissertation Submitted to Cliss in Dibrugarh University. Library Philosophy and Practice, 5097.

Battour, M. M., İsmail, M. N., & Battor, M. (2010). Toward a Halal Tourism Market. Tourism Analysis, 15(4), 461–470.

Battour, M., & İsmail, M. N. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. Tourism Management Perspectives, 19, 150–154.

Bozdemir, E., & Çivi, F. (2019). Standart Maliyet Yönteminin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (81), 59–84.

Chandra, G. R. (2014). Halal Tourism; A New Goldmine For Tourism. International Journal of Business Management & Research, 4(6), 45–62.

Demirdağ, Ş. A., Aydın, İ., & Özdemir, H. Ö. (2020). Relationship Between Burnout and Intention to Leave in Hotel Establishments The Case of Kırşehir Turkey Hotels. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), 417–431.

El-Gohary, H. (2016). Halal Tourism, Is it Really Halal? Tourism Management Perspectives, 19, 124–130.

Erdem, M. (1997), İlahi Dinlerin Kutsal Kitaplarında Helâl ve Haram Anlayışı Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Dergisi, 37 (1), 151–173.

Eren, M. , Ayaz, N. & Kaçar, F. (2017). Helal Turizm ve Rehberlik Hizmetleri. Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 1 (2), 64–77.

Eryılmaz, B. (2011). Alternatif Turizm Çeşidi Olarak Samsun’da Kongre Turizmi Olanaklarının Değerlendirilmesi. [Online] Erişim Tarihi: 06.05.2022.

Guo, Y. M., Huang, Z. L., Guo, J., Li, H., Guo, X. R., & Nkeli, M. J. (2019). Bibliometric Analysis on Smart Cities Research. Sustainability, 11(13), 3606.

Henderson, J. C. (2016). Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore. Tourism Management Perspectives, 19, 160–164.

Hidayat, S. E., Rafiki, A., & Nasution, M. D. T. P. (2021). Bibliometric Analysis and Review of Halal Tourism. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 10(2), 177–194.

İsmail, M. N., Muslim, I. A., Roslina, O., Ismail, M. S.(2019) Halal Tourism Research Bibliometric Analysis in Scopus, Proquest and Ebscohost. International Halal Conference, 22nd -23rd April, Osaka, Japan.

İstanbullu Dinçer, F. F., & Erkol Bayram, G. (2017). İslami Bakış Açısıyla Helâl Turizm. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2, 26–42.

Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. A. (2016). Halal tourism: Emerging opportunities. Tourism Management Perspectives, 19, 137–143.

Mokhlis, S. (2009). Relevancy and Measurement of Religiosity in Consumer Behavior Research. International Business Research, 2(3), 75–84.

Olcay, A., Karaçil, G., & Sürme, M. (2018). Helal Turizm Alanının Bibliyometrik Profili. Iğdır University Journal of Social Sciences, (15), 389–408.

Pamukçu, H. (2017). Konaklama İşletmelerinde Helal Turizm Standardizasyonu Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Pamukçu, H. , Saraç, Ö. ve Batman, O. (2020), Helala Duyarlı Turistlerde Sürdürülebilir Turizm Gelişmesine Yönelik Algı Araştırması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2600 – 2610.

Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of documentation, 25(4), 348–349.

Razzaq, S., Hall, C. M., & Prayag, G. (2016). The Capacity of New Zealand to Accommodate the Halal Tourism Market—Or not. Tourism Management Perspectives, 18, 92–97.

Rusydiana, A. S., Aswad, M., Pratomo, W. A., Hendrayanti, E., & Sanrego, Y. D. (2021). Halal Tourism Indicators: A Bibliometric Study. Library Philosophy and Practice (e-journal), 5738.

Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. Journal of halal product and research (JPHR), 1(2), 32–43.

Soybalı, H. H., Boyraz, M. ve Dikmen, H. (2017). Helâl Konseptli Konaklama İşletmeleri Kriter ve Uygulamalarının Karşılaştırılması. 1. Uluslar arası Helal Turizm Kongresi. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi. 7-9 Eylül 2017. Alanya Kastamonu. ss–259–275.

Türk Dil Kurumu (TDK) (2019). Büyük Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5da07f3e400a82.6 1485397, [Erişim Tarihi: 30.10.2021].

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) (2021). İslâm Ansiklopedisi. https://islamansiklopedisi. Org. tr/helal#1, [Erişim Tarihi: 30.10.2021].

Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2021). Vosviewer Manual. Leiden: Univeristeit Leiden, 1(1), 1–53.

Yağmur, Y., Ehtiyar, R., & Aksu, A. (2019). Evaluation of Halal Tourism in Terms of Bibliometric Characteristics. Journal of Islamic Marketing, 11(6), 1601–1617.