Kentsel Tarım Kavramı, Türkiye ve Dünyadaki Uygulama Örnekleri

ÖZ Dünyadaki nüfus çoğunluğunun son dönemlerde kentlerde yaşadığı görülmektedir. Beklenti düşüncesi ile kentsel sistemin içine göç eden insanların bu beklenti unsurlarının yerine getirilmesinde küresel düzeyde, ulusal çapta ve yerel politikaların yetersiz kaldığı görülmektedir. Doğal kaynak unsurlarının yetersiz kaldığı kentleşme olgusunun hızlı meydana geldiği bu faktörlerle oluşan sonuçların dünyayı daha yaşanabilir bir ortamdan uzaklaştırdığı görülmektedir. Ekolojik denge unsurlarının korunmasının yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Yaşanabilir kent olgusu oluşturma temelinde ekonomik olarak elverişli kentsel gıda sistemleri kurularak toplumların refahının artışına ve onları zenginleştirme çabaları ile kentlerin içinde yaşayanların sağlıklarını iyileştirecek ekolojik ve biyolojik unsurları gözetecek bir kent modellemesi oluşturma çabaları yatmaktadır. Kentsel tarımın farklı amaçlar içeren kendine özel özellikleri ile kentlerin gelişime hizmet eden geniş bir alana sahip olduğu görülmektedir. Temelde kentsel tarım olgusu, tarımsal faaliyet unsurlarının kentlerde yapılması düşüncesine dayandığı gözlenmektedir. Kent yönetiminin kentlerde sürdürülebilirliğe, kentlerin gelişimine, tarımsal ve çevresel faktörlerle alakalı eksikliklere çözümler oluşturmaya önemli hizmetler sağladıkları görülmektedir. Gıdadan kaynaklı güvensizliklerin azaltılması, gıdaya erişim olanakların artırılması, kentlerde oluşan topluluk unsurlarının güçlendirilmesi, kentlerdeki ekonomiksel gelişmenin teşvik edilmesi, daha çevreyi gözeten, daha sağlıklı koşulların oluşturulması ve ayakta durabilen güçlü sürdürülebilir kentler yaratma yetenekleri düşüncesi ile kentsel tarımın kentlerde ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı hızlı nüfus artışının yarattığı ve düzensiz kentleşme biçimlerinin ortaya çıkması ile oluşan sorunlarla ekolojik olarak mücadele edilmesi, insan ve çevre sağlığı, gıda güvenliği, kent estetiği, sosyal bütünleşme ve kentsel sürdürülebilirliği sağlamak için tarımın kent ile entegrasyonunu sağlamaktır. Araştırma kapsamında dünyada yapılan kentsel tarım uygulama biçimleri, kentsel tarımın politika unsurları ve yasal düzenleme örnekleri incelenmiş olup, bunlardan uluslararası boyutta öne çıkmış başarı sağlamış ülkelerin uygulama örnekleri öne çıkarılarak Türkiye için toplumun dokusuna uygun kentsel tarım tipolojileri belirlenmiştir. Araştırılıp incelenen uluslararası düzeydeki örnek politikalara ve yasal düzenlemelere göre ise Türkiye’nin dokusuna uygun kentsel tarım stratejiler oluşturulmuştur.

___

 • Anonim. (2019ac).https://www.milanurbanfoodpolicypact.org adresinden 17.05.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019ad). https://www.africanfarming.com adresinden 17.05.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019ae). https://www.greenafricadirectory.org adresinde 22.05.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019af). https://cityfarmer.info adresinden 25.05.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019ag). https://www.nycfoodpolicy.org adresinden 03.06.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019ah). https://www.idrc.ca adresinden 11.06.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019aı). https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk adresinden 16.06.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019ai). https://www.thepolisblog.org adresinden 19.06.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019aj). https://inmedcaribbean.org adresinden 23.06.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019ak). https://www.cardiniafoodmovement.org adresinden 04.07.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019ö). https://foodsystemsplanning.ap.buffalo.edu adresinden 10.07.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019ü). https://www.gonomad.com adresinden 20.07.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Anonim. (2019p). https://www.vitoria-gasteiz.org adresinden 28.07.2023 tarihinde erişilmiştir.
 • Çelik, S. (2018). Kentsel Açık Ve Yeşil Alan Sistemi İçerisinde Hobi Bahçelerinin Tasarım İlkeleri Ve Yönetimi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ABD, Isparta.
 • Efe, M. (2003). Kentsel Tarım Ve Şehir Planlama Entegrasyonu. Yüksek Lisans Tezi Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir
 • Kanbak, A.G. (2018). Endüstriyel Tarımın Ekolojik Krizine Karşı Kentsel Tarım Bir Çözüm Olabilir Mi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,18(3), 193-204.
 • Kaldjian, P. (1997). Istanbul: Opportunities İn Urban Agriculture. Arid Lands Newsletter, Arizona University, USA.
 • Keskin, N.E. Yıldırım, C. (2019). Küba’da Kentsel Tarım Uygulamaları: Havana Örneği. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 11(2), 149-162.
 • Korkmaz, C. (2005). Herkes İçin Eşit Ve Ulaşılabilir Gıda. Kent Tarımı Dergisi. 33-36.
 • Menteş, Y. (2019). Sürdürülebilir Kentsel Gelişimin Sağlanmasında Kentsel Tarım Deneyimleri, Türkiye İçin Öneriler. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Mougeot, L. J. A. (2005). Agropolis, The Social, Political And Environmental İmensions Of Urban Agriculture. London, UK.
 • Philips, A. (2013). Designing Urban Agriculture: A Complete Guide To The Planning. Design, Construction, Maintenance, and Management of Edible Landscapes. Canada, 276 p.
 • Türker, H. (2020). Kentsel Tarım Uygulama Yaklaşımı: Uşak Kenti Örneği. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Yenigül, S.B. (2016). Büyükşehirlerde Tarımsal Alanların Korunmasında Kentsel Tarım Ve Yerel Yönetimlerin Rolü. Megaron, 11(2), 291-299.