İmalat Sanayi, Enerji Kullanımı ve Çevre Kirliliği Arasındaki Bağlantı Türkiye'de Bir İnceleme

Ülkelerin temel amaçlarından birisi ekonomik büyümelerini maksimum seviyeye çıkarmaktır. Fakat ülkeler, ekonomik büyüme hedefini gerçekleştirirken başlangıçta tek amaçları büyüme olduğundan dolayı çevresel problemleri dikkate almazlar. Bu sebeple de çevresel sorunlar her geçen gün artmaya başlamıştır. Bu artış ile birlikte küresel ısınma, iklim değişikliği gibi problemlerin ortaya çıkması araştırmacıların çevresel sorunlar üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda çalışmada Türkiye özelinde çevre kirliliği, ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve imalat sanayi arasındaki ilişki 1990-2014 dönemi içerisinde ele alınmıştır. Çevre kirliliği göstergesi olarak karbondioksit emisyonu, ekonomik büyüme için gayri safi yurtiçi hasıla ve imalat sanayi için sanayi üretim endeksi verileri kullanılmıştır. Ayrıca mevcut çalışma Çevresel Kuznets hipotezini test etmektedir. Çalışmada ekonometrik analiz olarak Augmented Dickey Fuller ve Philips-Perron birim kök testleri, Johansen Eşbütünleşme ve FMOLS ve CCR testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve imalat sanayinin çevre kirliliği üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Türkiye için Çevresel Kuznets hipotezinin geçerli olduğu yani Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisinin ters U şeklinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The Link Between Manufacturing Industry, Energy Use and Environmental Pollution: A Review in Turkey

One of the main goals of countries is to maximize their economic growth. However, when countries realize their economic growth target, they do not take environmental problems into account since their only goal is growth at the beginning. For this reason, environmental problems have started to increase day by day. With this increase, the emergence of problems such as global warming and climate change has led researchers to focus on environmental problems. In this context, in this study, the relationship between environmental pollution, economic growth, energy consumption and manufacturing industry in Turkey is discussed in the 1990-2014 period. Carbon dioxide emissions were used as indicators of environmental pollution, gross domestic product for economic growth, and industrial production index data for manufacturing industry. In addition, the current study tests the Environmental Kuznets hypothesis. Augmented Dickey Fuller and Philips-Perron unit root tests, Johansen Co-integration and FMOLS and CCR tests were applied as econometric analysis in the study. According to the results obtained, it is understood that the effects of economic growth, energy consumption and the manufacturing industry on environmental pollution are positive. In addition, it has been concluded that the Environmental Kuznets hypothesis is valid for Turkey, that is, the Environmental Kuznets Curve in Turkey is in an inverted U shape.

___

 • Akbostancı, E., Tunç, G., İ., Türüt A. S. (2011), “CO2 Emissions of Turkish Manufacturing Industry: A Decomposition Analysis”, Applied Energy, 88(6).
 • Alkhathlan, K. & Javid M. (2013), “Energy Consumption, Carbon Emissions and Economic Growth in Saudi Arabia: an Aggregate and Disaggregate Analysis”, Energy Policy, 62, 1525–1532.
 • Al- Mulalıa, Usama, C. & Sab, C. N. B. (2018), “Energy Consumption, CO2 Emissions, and Development in the UAE”, Energy Sources Part B: Economics, Planning and Policiy.
 • Altıntaş, H. (2013), “Türkiye’de Birincil Enerji Tüketimi, Karbondioksit Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 263-294.
 • Ang, James, B. (2008), “Economic Development, Pollutant Emissions and Energy Consumption in Malaysia”, Journal of Policy Modelling, 30, 271–278.
 • Başar, S., & Temurlenk, M. S. (2007), “Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 1-12.
 • Dasgupta, S., Laplante, B., Wang, H., & Wheeler, D. (2002). “Confronting The Environmental Kuznets Curve”, Journal of Economic Perspectives, 16(1), 147-168.
 • DEK-TMK (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi) (2012), ‘‘Enerji Raporu 2012’’, DEK-TMK Yayın No: 0021/2012, Ankara.
 • Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey. Ecological Economics, 49(4), 431–455.
 • Granger, C.W.J. & Newbold, P. (1974), ‘‘Spurious Regressions in Econometrics’’, Journal of Econometrics, 2(2), 111-120.
 • Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7. bs.). Pearson Education: Boston.
 • Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995), ‘‘Economic Growth and The Environment’’, The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353-357.
 • Göktaş, P., Pekmezci, A. & Bozkurt, K. (2018). Ekonometrik Serilerde Uzun Dönem Eşbütünleşme ve Kısa Dönem Nedensellik İlişkileri, Gazi Kitapevi: Ankara.
 • Gujarati, D. N. (1999). Basic Econometrics, (3. Bs.), Literatür Yayıncılık: İstanbul.
 • Işık, D., Acar, D. & Işık, H. B. (2004). Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Bir Eşbütünleşme Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2),-.Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20842/223422
 • Johansen, S. (1991), “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, 59(6), 1551-1580.
 • Johansen, S. (1988), “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (2-3), 231-254.
 • Johansen, S. (1995), “A Statistical Analysis of Cointegration for I(2) Variables’’, Econometric Theory, 11, 25-59.
 • Johansen, S. & Juselius K. (1990), ‘‘Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Appucations to The Demand for Money’’, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), 169-210.
 • Jordan, A. C. & Eita, J. H. (2007), ‘’Export and Economic Growth in Namibia: A Granger Causality Analysis’’, South African Journal of Economics, 75(3), 540- 547.
 • Karamelikli, H. & Kesgingöz H. (2015), “Dış Ticaret-Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyümenin CO2 Emisyonu Üzerine Etkisi”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(3), 7-17.
 • Keskin A. (2019), “CO2 Emisyonunu Etkileyen Faktörler: Avrupa Birliği Örneği”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 361-370.
 • Kutlar, A. (2009). Uygulamalı Ekonometri (3.b.), Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Magazzıno, C., Mele, M. & Schneider, N. (2021), “A Machine Learning Approach on the Relationship among Solar and Wind Energy production, Coal Consumption, GDP, and CO2 Emissions”, Renewable Energy, 167, 99-115.
 • UNIDO Industrial Development Report (2011), “Industrial Energy Efficiency for Sustainable Wealth Creation: Capturing Environmental, Economic and Social Dividends”.
 • Piontkivska, I. (2000), Is Economic Growth A Cause or Cure for The Environmental Degradation: Testing Environmental Kuznets Curve Hypothesis. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kiev-Mohyla Academy, Kiev, Ukrayna.
 • Richmond, A. K., & Kaufmann, R. K. (2006), “Is There A Turning Point In The Relationship Between Income And Energy Use and/or Carbon Emissions?”, Ecological Economics, 56(2), 176-189.
 • Sevüktekin, M. & Çınar, M. (2017), Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Eviews Uygulamalı, (5.bs.), Dora Yayınevi: Bursa.
 • Shafik, N. & Bandyopadhyay, S. (1992), “Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross Section Evidence”, Policy Research Working Paper No. Wps904, The World Bank, Washington DC, USA.
 • Shahbaz, M., & Sinha, A. (2019). “Environmental Kuznets Curve for CO2 Emissions: A Literature Survey”, Journal of Economic Studies, 46(2).
 • Özer, S. (2007). Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Çevre Yönetim Sistemleri Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya
 • Öztürk, L. (2007), Sürdürülebilir Kalkınma. İmaj Yayınevi: Ankara.
 • Tunç, Tülin (2007). Üretkenlik-İstihdam İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayii Üzerine Bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Xu, B., Lin, B. (2021), “Investigating Spatial Variability of CO2 Emissions in Heavy İndustry: Evidence from A Geographically Weighted Regression Model”. Energy Policy, 149.
 • Yandle, B., Bhattaraı, M. & Vıjayaraghavan, M. (2004), “Environmental Kuznets Curves: A Review of Findings, Methods, and Policy Implications”, Perc Research Study, Cilt: 2(1), 1-38.
 • Yıldız, G.A. (2021), “OPEC Üyesi Orta Doğu Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Enerji Tüketimi ve Ticari Açıklık: Panel ARDL Yaklaşımı”, Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 35(1), 83-102.