Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Duygu Düzenleme Becerileri ile Etkileşimli Oyun Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bu çalışmada, okul öncesi dönemdeki çocuklarda duygu düzenleme becerileri ile etkileşimli oyun davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tarama modelinde yürütülen araştırmanın çalışma grubunu, Antalya il merkezinde bulunan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan, 4-6 yaş arası 316 çocuk oluşturmuştur. Çalışmada çocukların sosyo-demografik özellikleri hakkında bilgi edinmek amacıyla ‘‘Kişisel Bilgi Formu’’, duygu düzenleme becerilerini değerlendirmek amacıyla ‘‘Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği’’ ve etkileşimli oyun davranışlarını incelemek amacıyla da ‘‘Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların duygu düzenleme becerilerinin oyun etkileşimi ile pozitif yönde, oyundan kopma ile negatif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çocukların duygu düzenleme becerileri arttıkça anti-sosyal ve saldırgan özellikleri temsil eden oyunun bozulması ve içe dönük özellikleri temsil eden oyundan kopma davranışları azalmakta, sosyal beceriler ile ilişkili olan oyun etkileşimi davranışları ise artmaktadır. Elde edilen bulgular okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerilerinin etkileşimli oyun davranışlarını yordadığını ortaya koymuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda ebeveynlere, eğitimcilere ve konu ile ilgili uzmanlara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

The Examination of the Relationship between Emotional Regulation and Interactive Play Skills in Preschool Children

In the present study, it was aimed to examine the association among emotional regulation and interactive play skills in preschool children. The study was planned as a descriptive research and was consisted of 316 children between the ages of 4-6 years old who attend preschool institutions of Province National Educational Ministry in the city center of Antalya, Turkey. In the study, for the aim of collecting data about the socio-demographic characteristics of the children, an “Individual Information Form” was administered. In addition, for the aim of assessing emotional regulation skills, “Emotional Regulation Skills Scale” and for the purpose of assessing interactive peer play “Penn Interactive Peer Play Scale” were administered. As a result, it was found that emotional regulation skills of the children were positively associated with play interaction and negatively associated with breaking off the playIt was seen that the higher the emotional regulation skills, the less the breaking off the play which refers to anti-social and aggressive characteristics and the higher the play interaction which refers to introversion. The findings of the study suggested that emotional regulation skills predict interactive play behavior in preschool children. In line with the results, suggestions were brought up for parents, educators and professionals.

Kaynakça

Abdi, B. (2010). Gender differences in social skills, problem behaviours and academic competence of Iranian kindergarten children based on their parent and teacher ratings. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1175-1179.

Ahmetoğlu, E., Acar, İ. ve Aral, N. (2016). Penn etkileşimli akran oyun ölçeği ebeveyn formunun (Pipps-p) geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(9), 31-52.

Apaydın-Demirci, Z., Arslan, E., ve Temel, M. (2020). Okul öncesi dönemdeki çocukların duygu düzenleme ve kişiler arası problem çözme becerilerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 910-925.

Arı, M., ve Yaban, E. H. (2016). Okulöncesi dönemdeki çocukların sosyal davranışları: Mizaç ve duygu düzenlemenin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 125-141.

Batum, P., & Yağmurlu, B. (2007). What counts in externalizing behaviors? The contributions of emotion and behavior regulation. Current Psychology, 25(4), 272–294.

Blair, C. (2002). School readiness: Integrating cognition and emotion in a neurobiological conceptualization of children's functioning at school entry. American Psychologist, 57(2), 111−127.

Blair, K. A., Denham, S. A., Kochanoff, A., & Whipple, B. (2004). Playing it cool: Temperament, emotion regulation, and social behavior in preschoolers. Journal of School Psychology, 42(6), 419-443.

Bozkurt Yükçü, Ş., ve Demircioğlu, H. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının duygu düzenleme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 442-466.

Büyüköztürk, S. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi. (27. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S., ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (4 Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Calkins, S. D., & Hill, A. (2007). Caregiver influences on emerging emotion regulation: Biological and environmental transactions in early development. In J. J. Gross (Ed.), Handbook Of Emotion Regulation (pp. 229–248). New York: Guilford Press.

Can Yaşar, M., Kaya, Ü. Ü., Karaca, N. H., ve Aral, N. (2019). Baba görüşlerine göre çocukların akran oyun davranışlarının incelenmesi. 1. Uluslar arası Oyun Kongresi, Ankara, Turkey.

Chaplin, T. M., Cole, P. M., & Zahn-Waxler, C. (2005). Parental socialization of emotion expression: Gender differences and relations to child adjustment. Emotion, 5(1), 80.

Cohen, J. S., & Mendez, J. L. (2009). Emotion regulation, language ability, and the stability of preschool children's peer play behavior. Early Education and Development, 20(6), 1016-1037.

Cole, P. M., Dennis, T. A., Smith-Simon, K. E., & Cohen, L. H., (2009). Preschoolers’ emotion regulation strategy understanding: Relations with emotion socialization and child self-regulation. Social Development, 18, 324–352.

Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis, T. A. (2004). Emotion regulation as a scientific construct: Methodological challenges and directions for child development research. Child Development, 75(2), 317-333.

Cole, P. M., Zahn-Waxler, C., & Smith, K. D. (1994). Expressive control during a disappointment: variations related to preschoolers' behavior problems. Developmental Psychology, 30(6), 835.

Çorapçı, F., Aksan, N., Arslan-Yalçın, D., ve Yağmurlu, B. (2010). Okul öncesi dönemde duygusal, davranışsal ve sosyal uyum taraması: sosyal yetkinlik ve davranış değerlendirme-30 ölçeği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(2), 63-74.

Denham, S. A., & Burton, R. (2003). Social and emotional prevention and intervention programming for preschoolers. New York: Kluwer Academic/Plenum.

Denham, S. A., Blair, K. A., DeMulder, E., Levitas, J., Sawyer, K., Auerbach–Major, S., & Queenan, P. (2003). Preschool emotional competence: Pathway to social competence?. Child Development, 74(1), 238-256.

Durualp E. ve Aral, N. (2015). Oyunun gelişimi ve türleri. Ayşe Belgin Aksoy (Ed.) Her yönüyle okul öncesi eğitim seti okul öncesi eğitimde oyun kitabı içinde (Sayfa 232-253). Hedef CS Basın Yayın: Ankara.

Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. Annual Review of Psychology, 51(1), 665-697.

Eisenberg, N., Cumberland, A., Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Reiser, M., Murphy,B.C., Losoya, S. H., & Guthrie, I. K. (2001). The relations of regulation and emotionality to children's externalizing and internalizing problem behavior. Child Development, 72(4), 1112-1134.

Eisenberg, N., Fabes, R. A., Guthrie, I. K., & Reiser, M. (2002). The role of emotionality and regulation in children's social competence and adjustment. In L. Pulkkinen & A. Caspi (Eds.), Paths To Successful Development: Personality In The Life Course (p. 46–70). Cambridge University Press.

Eisenberg, N., Hofer, C., & Vaughan, J. (2007). Effortful control and its socioemotional consequences. Handbook of Emotion Regulation, 2, 287-288.

Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Eggum, N. D. (2010). Emotion-related self-regulation and its relation to children's maladjustment. Annual Review of Clinical Psychology, 6, 495-525.

Erel, S. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocuklarda bakış açısı alma becerileri, duygu düzenleme ve ahlak gelişiminin davranış sorunları ile ilişkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Fabes, R. A., Eisenberg, N., Jones, S., Smith, M., Guthrie, I., Poulin, R., Shepard, S., & Friedman, J. (1999). Regulation, emotionality, and preschoolers' socially competent peer interactions. Child Development, 70(2), 432-442.

Fantuzzo, J., Mendez, J., & Tighe, E. (1998). Parental assessment of peer play: Development and validation of the parent version of the penn interactive peer play scale. Early Childhood Research Quarterly, 13(4), 659-676.

Fivush, R. (2007). Maternal reminiscing style and children’s developing understanding of self and emotion. Clinical Social Work Journal, 35(1), 37-46.

Gagnon, S. G., & Nagle, R. J. (2004). Relationships between peer interactive play and social competence in at-risk preschool children. Psychology In The Schools, 41(2), 173-189.

Kılınç, N. (2018). 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 297-332

Koçyiğit, S., Sezer, T., ve Yılmaz, E. (2015). 60-72 aylık çocukların sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri ile oyun becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-1(23), 209-218.

Liman, B. (2020). Cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeyinin 66-77 aylık okul öncesi çocukların duyguları tanıma ve duygu düzenleme becerilerine etkisinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(1), 209-222.

Linsey, E. W., & Colwell, M. J. (2003). Preschoolers' emotional competence: Links to pretend and physical play. Child Study Journal, 33(1), 39-53.

Özcan, A. (2017). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların ahlaki ve sosyal kural algıları, prososyal davranışları ile duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özdemir, A. A., ve Budak, K. S. (2019). Mizaç ve öz-düzenlemenin çocukların oyun davranışını yordamadaki rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45(45), 78-98.

Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., & Hershey, K. L. (1994). Temperament and social behavior in childhood. Merrill- Palmer Quarterly, 40, 21–39.

Rydell, A. M., Berlin, L., & Bohlin, G. (2003). Emotionality, emotion regulation, and adaptation among 5-to 8-year-old children. Emotion, 3(1), 30.

Sala, M. N., Pons, F., & Molina, P. (2014). Emotion regulation strategies in preschool children. British Journal of Developmental Psychology, 32(4), 440-453.

Seçer, Z. (2017). Sosyal olarak yetkin okul öncesi çocukların duygu düzenlemeleri ile annelerinin duygu sosyalleştirme davranışları arasındaki ilişkiler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1435-1452.

Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: The development and validation of a new criterion q-sort scale. Developmental Psychology, 33(6), 906-916.

Şahin, G., ve Arı, R. (2016). Okul öncesi çocukların yürütücü işlevleri ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (6), 1-9.

Tabachnik, B., & Fidel, L. S. (2013). Using multivariate statistics. U.S.A.: Pearson.

Thompson, R. A., & Meyer, S. (2007). Socialization of emotion regulation in the family. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 249–268). New York: Guilford Press.

Tompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. Monographs of the Society for Research in Child Development, 25-52.

Torres, N., Veríssimo, M., Monteiro, L., Santos, A. J., & Pessoa e Costa, I. (2012). Father involvement and peer play competence in preschoolers: The moderating effect of the child's difficult temperament. Family Science, 3(3-4), 174-188.

Tozduman Yaralı, K., ve Özkan, H. K. (2016). Çocukların sosyal problem çözme becerileri ile sosyal yetkinlik ve davranış durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(2), 345-361.

Tuğrul, B. (2015). Oyunun gücü. Ayşe Belgin Aksoy (Ed.). Her yönüyle okul öncesi eğitim seti okul öncesi eğitimde oyun kitabı içinde (Sayfa 210-229). Hedef CS Basın Yayın: Ankara.

Ural, O., Güven, G., Sezer, T., Azkeskin, K. ve Yılmaz,E. (2015). Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1, 589-598.

Yagmurlu, B., & Altan, O. (2010). Maternal socialization and child temperament as predictors of emotion regulation in Turkish preschoolers. Infant and Child Development: An International Journal of Research and Practice, 19(3), 275-296.

Yaşar Ekici, F. (2015). Okul öncesi eğitime devam eden çocukların sosyal becerileri ile aile özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 1-33.

Kaynak Göster

APA Yurdakul, Y. , Beyazıt, U. & Bütün Ayhan, A. (2021). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Duygu Düzenleme Becerileri ile Etkileşimli Oyun Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (4) , 1291-1307 . DOI: 10.32709/akusosbil.874538
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1302-1265
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi

29.6b18.4b