KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Hazırlık Süreci: Bir Meta-Sentez Çalışması

Endüstri 4.0 veya Dördüncü Sanayi Devrimi bugün adını sıklıkla duyduğumuz, etki alanı oldukça kapsamlı, bir teknolojik devrimdir. Kelime olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerin üretim alanında kullanılması anlamına gelmektedir. Endüstri 4.0, fiziksel sistemlerin, sanal ortama taşınarak, fiziksel dünya ile siber dünyanın entegrasyonun sağlanmasıdır. Endüstri 4.0, sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik alanlarda önemli etkileri olmakla birlikte, tanımından da anlaşılacağı üzere, en büyük etkiyi sanayi ve üretim alanında yaratmıştır. Bu nedenle, üretim odaklı işletmelerin Endüstri 4.0 konseptine geçiş süreçleri öncelik taşımaktadır. Büyük ölçekli işletmelere nazaran KOBİ’lerin Endüstri 4.0’a geçişi, sermaye, nitelikli personel ve bilgi eksikliklerinden dolayı daha zordur. Ülkemiz işletmelerinin %1’i büyük ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, işletmelerin %99’unun KOBİ olduğu düşünüldüğünde, KOBİ’lerin Endüstri 4.0’a geçmeleri ve bunun için gerekli tedbirlerin alınması önem taşımaktadır. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin Endüstri 4.0’a geçişi kritik düzeydedir. Bu konuda hem uygulamada hem de akademik konularda boşluk bulunmaktadır. Bu araştırmada, bu boşluğu doldurmak amacıyla Endüstri 4.0 ve KOBİ’ler konusunda ilgili literatür incelenmiş ve bir meta-sentez çalışma yapılmıştır. KOBİ’ler için yol haritaları ve Endüstri 4.0 geçiş modelleri üzerine incelemeler ortaya konmuştur. Bu bağlamda Endüstri 4.0’ geçiş sürecinde KOBİ’lerin planlamaları ve süreçten elde edecekleri faydalar karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

The Industry 4.0 Preparation Process of SMEs: A Meta-Synthesis Study

Industry 4.0, or the Fourth Industrial Revolution, is a technological revolution that we hear often today, with a very extensive domain. As a word, it means the use of information and communication technologies in the field of production. Industry 4.0 is the integration of physical systems with the cyber world by moving them to the virtual environment. Although Industry 4.0 has significant effects in social, economic, cultural and technological areas, as can be understood from its definition, it has created the greatest impact in the field of industry and production. For this reason, the transition processes of production-oriented enterprises to the Industry 4.0 concept have priority. SMEs' transition to Industry 4.0 compared to large-scale enterprises is more difficult due to lack of capital, qualified personnel and information. 1% of our country's businesses consist of large-scale enterprises. In addition, when it is considered that 99% of the enterprises are SMEs, it is important for SMEs to switch to Industry 4.0 and to take the necessary measures for this. Industry 4.0 transition of SMEs form the backbone of Turkey's economy is critical. There is a gap in this regard both in practice and in academic matters. In this research, in order to fill this gap, the relevant literature on Industry 4.0 and SMEs was examined and a meta-synthesis study was conducted. Studies on road maps and Industry 4.0 transition models for SMEs have been put forward. In this context, the planning of SMEs in the transition process to Industry 4.0 and the benefits they will gain from the process are discussed comparatively.

Kaynakça

Anderl, R. ve Fleischer, J. (2016). Guideline ındustrie 4.0: Guiding principles for the implementation of ındustrie 4.0 in small and medium sized businesses. Technical Repor: VDMA. Forum Industrie 4.0, Frankfurt, ISBN: 978-3-8163-0687-0.

Apilioğulları, L. (2018). Dijital dönüşümün yol haritası endüstri 4.0: Değişimin getirdikleri. İstanbul: Agora Kitaplığı

Banger, G. (2016). Endüstri 4.0 ve akıllı işletme, Ankara: Dorlion Yayınları.

Banger, G. (2017). Endüstri 4.0 ekstra, Ankara: Dorlion Yayınları.

Banger, G. (2018). Endüstri 4.0 uygulama ve dönüşüm rehberi. Ankara: Dorlion Yayınları.

Çalış Duman, M. (2020). Endüstri 4.0 teknoloji bileşenlerinin örgütsel performansa etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi), İnönü Ünv. SBE. Malatya.

Çevik, D. (2019) KOBİ’lerde sanayi 4.0’ın uygulanabilirliği ve yönetici bakış açılarının değerlendirilmesi. IBAD, 4(2), 277-291.

Devezas, T., Leitao J. ve Sarygulov A. (2017). Industry 4.0 entrepreneurship and structural change in the new digital landscape, Switzerland: Springer International Publishing AG.

Dopico, M., Gomez, A. D. L Fuente, D., García, N., Rosillo, R. ve Puche, J. (2016). A vision of industry 4.0 from an artificial intelligence point of view. Int'l Conf. Artificial Intelligence, ICAI'16, 407-413.

Erdoğan, Z. (2012). Girişimcilik ve KOBİ’ler, Bursa: Ekin Yayıncılık

Endüstri 4.0 ve KOBİ’ler, https://bilisim.com.tr/haberler/endustri-40-ve-kobi-ler-291, (Erişim tarihi:12.10.2020).

Ganzarain, J. ve Errasti, N. (2016). Three stage maturity model in sme's toward industry 4.0. Journal of Industrial Engineering and Management, 9(5), http://dx.doi.org/10.3926 /jiem.2073.

Garbie, İ. (2016). Sustainability in manufacturing enterprises; concepts, analyses and assessments for ındustry 4.0. Switzerland: Springer International Publishing.

Gilchrist, A. (2016). Industry 4.0: The industrial internet of things. New York: Springer Publishing, Apress Media.

Görçün, Ö. F. (2017) Dördüncü sanayi devrimi, endüstri 4.0, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Grinin, L.E., Grinin, A.L. ve Korotayev, A. (2017). Forth-coming kondratieff wave, cybernetic revolution and global ageing. Technologial Forecasting Social Change. 115(C), 52–68.

Hermann, M., Pentek T. ve Otto B. (2016). Design principles for ındustrie 4.0 scenarios. 49th Hawaii International Conference on System Sciences, 3929-3937.

Hermann, M., T. Pentek, ve B. Otto, (2015). Design principles for ındustrie 4.0 scenarios: A literature review. Working Paper, Dortmund:Technische Universität.

Ivanov, D., Sokolov B. ve Ivanov M. (2017). Schedule coordınatıon ın cyber-physıcal supply networks Industry 4.0. IFAC-PapersOnLine, 49(12), 839–844.

Kagermann, H., Wahlster W. ve Helbig J. (2013). Recommendations for ımplementing the strategic ınitiative industrıe 4.0. ACATECH– National Academy of Science and Engineering.

Kamber, E. ve Bolatan, G. İ. S. (2019). Endüstri 4.0 Türkiye farkındalığı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(30), 836-847.

KOBİ (2020). KOBİ tanımı, http://www.kobi.org.tr/index.php (Erişim Tarihi: 31.07.2019).

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018), KSEP, https://www.kosgeb.gov.tr/Content /Upload/Dosya/KSEP%20G%C3%BCncellenen%20Eylem%20Plan%C4%B1 %202015-2018_06_05_2016.pdf. (Erişim tarihi: 04. 04. 2021).

Li, X., Li D., Wan J., Vasilakos, A.V., Lai C.F. ve Wang S. (2017). A review of industrial wireless networks in the context of Industry 4.0. Wireless Network, 23, 23-41. doı 10.1007/s11276-015-1133-7.

Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration, 6, 1-10.

Mittal, S., Khan, M. A., Romero, D., ve Wuest, T. (2018). A critical review of smart manufacturing and Industry 4.0 maturity models: Implications for small and medium-sized enterprises (SMEs). Journal Of Manufacturing Systems, 49, 194-214.

Moeuf, A., Pellerin R.S., Lamouri S., Giraldo T. ve Barbaray R. (2017). The industrial management of Sme’s in the era of Industry 4.0. International Journal of Production Research, 56(3), 1118-1136, doı:10.1080/00207543.2017.1372647.

Mrugalska, B. ve Wyrwicka M.K. (2017). Industry 4.0-towards opportunıtıes and challenges of ımplementatıon. 24th International Conference on Production Research, doi: 10.12783/dtetr/icpr2017/17640.

Müller, J. M., Buliga O. ve Voigt K. (2018). Fortune favors the prepared: How SME’s approach business model innovations in Industry 4.0. Technological Forecasting and Social Change, 132, 2-17.

Niesen, T., Fettke P. ve Peter L. (2016). Towards an integrative big data analysis framework for data-driven risk management in industry 4.0. 49th Hawaii International Conference on System Sciences, 5065-5074.

Özdoğan, O. (2017). Endüstri 4.0, dördüncü sanayi devrimi ve endüstriyel dönüşümün anahtarları, İstanbul: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık A.Ş.

Pessl, E., Sorko S.R. ve Mayer B. (2017). Roadmap industry 4.0- ımplementation guideline for enterprises. International Journal of Science, Technology and Society, 5(6), 193-202.

Rifkin, J. (2015). Nesnelerin interneti ve iş birliği çağı, (L. Göktem. Çev.), İstanbul: Optimist Yayınları.

Roblek, V., Meško M. ve Krapež A. (2016). A complex view of ındustry 4.0. Sage Open. 1-11, doı: 10.1177/2158244016653987.

Safar, L., Sopko, J., Bednar, S. ve Poklemba R. (2018). Concept of sme business model for industry 4.0 environment. TEM Journal, 7(3), 626-637, doı: 10.18421/TEM73-20.

Santos, M.Y., Sá J.O., Andrade C., Lima F.V., Costa E., Costa, C., Martinho B. ve Galvão J. (2017). A big data system supporting Bosch Braga ındustry 4.0 Strategy”, International Journal of Information Management, 37, 750-760.

Schuh, G., Gausemeier J. ve Wahlster W. (2017). Industrie 4.0 maturity ındex. ACATECH, Germany.

Schwab, K. (2016). Dördüncü sanayi devrimi, World Economic Forum, (Z. Dicleli. Çev.), İstanbul: Optimist Yayınları.

Schwab, K. ve Davis N. (2019). Dördüncü sanayi devrimini şekillendirmek, İstanbul: Optimist Yayınları.

Siltanen, S. (2012). Theory and applications of marker-based augmented reality. Technical Research Centre of Finland: Julkaısıja Utgıvare-Publısher.

Stock, T. ve Seliger G. (2016). Opportunities of sustainable manufacturing in industry 4.0. Procedia CIRP, 40, 536-541.

The Brand Age (2020). KOBİ’ler endüstri 4.0’ın en önemli aktörü olacak, https://www.thebrandage .com/kobiler-endustri-40in-en-oenemli-aktoru-olacak), (Erişim tarihi: 12.11.2020).

TUSİAD ve The Boston Consulting Group (BCG) (2016). Türkiye’nin küresel rekabetçiliği için bir gereklilik olarak Sanayi 4.0: Gelişmekte olan ekonomi perspektifi. İstanbul: TÜSİAD-T/2016-03/576.

Türkiye Bilişim Derneği (2016) Bimy’23, bilişimle kalkınmada sanayi 4.0. Etkinlik Sonuç Raporu, 23. Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Semineri, Ankara.

Üstündağ, A. ve Çevikcan E. (2018). Industy 4.0: Managing the dijital transformation. Switzerland: Springer International Publishing.

Yiğitol B., Güleş H.K. ve Sarı T. (2020). Endüstri 4.0 dönüşüm sürecinde, KOBİ’lerin teknoloji seviyelerinin belirlenmesi: Konya imalat sanayi örneği. International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, 32(3), 320-332.

Zezulka, P., Marcon, I. Vesely ve Sajdl, O. (2016). Industry 4.0-an ıntroduction in the phenomenon. IFAC-PapersOnLine, 49(25), 8–12.

Kaynak Göster

APA Çalış Duman, M . (2021). KOBİ’lerin Endüstri 4.0 Hazırlık Süreci: Bir Meta-Sentez Çalışması . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 624-641 . DOI: 10.32709/akusosbil.817787