Sosyal Hizmet Uygulamalarında Aile Dayanıklılığına Etki Eden Faktörler

Bu çalışmada ailelere yönelik gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarında ailelerin dayanıklılığına etki eden faktörlerin ele alınması amaçlanmaktadır. Aileler ile gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarında, ailenin yapısı, aile üyelerinin biyo-psiko-sosyo-kültürel bağlamları içinde yaşadıkları çevre göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Sosyal hizmet uygulaması, her bir aile üyesinin beklentileri, gereksinimleri ve problemlerini açığa çıkararak, ailenin sağlıklı bir aile ortamı oluşturmasına yardım etmeyi içermektedir. Aile dayanıklılığı yaklaşımı, ailenin güçlü yönlerine ve potansiyeline odaklanmakta ve aile üyelerini destekleyici bir ekip çalışması ile yaşanan olumsuz etkileri azaltmayı ve aile gelişimini desteklemeyi vurgulamaktadır. Aile dayanıklılığında, ailelerin yaşadığı zorlu süreçlere karşı koyma, baş etme, yeniden toparlanma gücü ve yeteneğinin olduğu ileri sürülmektedir. Ailelere yönelik gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarının temeli aile içinde yaşanan zorluk durumunun belirlenmesi, aile ilişkilerinin ortaya çıkarılması, ailelerin güçlü ve güçsüz yönlerinin fark edilmesi kısacası aileyi harekete geçirmedir. Böylece ailelerin yaşanan zorluk durumu ile baş etmesi mümkün olacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamalarında kullanılan aile dayanıklılığında; ailenin inanç sistemleri, pozitif bakış açıları, birbirlerine karşı esnek olmaları, karşılıklı destek ve iş birliği içinde olmaları, kaynakları harekete geçirecek güçte olmaları, açık ve tutarlı iletiler ile ortak sorun çözme becerilerinin gelişmiş olmasının etkili olduğu açığa çıkarılmıştır. Ailelerin bu beceriler sayesinde dayanıklılıklarının artması öngörülmektedir. Gelecek çalışmalarda ailelerin yaşanan zorlukların üstesinden gelmesi ve dayanıklılığını arttırması için diğer sistem ve kaynaklarla olan ilişkilerinin ele alınması önerilmektedir.

Factors Affecting Family Resilience in Social Work Practices

In this study, it is aimed to address the factors affecting the resilience of families in social work practices for families. In social work practices carried out with families, family structure, bio-psycho-socio-cultural contexts of family members is evaluated by considering the environment in which they live. Social work practice includes helping the family to create a healthy family environment by revealing the expectations, needs and problems of each family member. The family resilience approach focuses on the strengths and potential of the family and emphasizes reducing the negative effects experienced and supporting family development with a supportive teamwork for family members. It has been suggested that family resilience has the power and ability to resist, cope with the difficult processes experienced by families, and to recover again. The basis of social work practices for families is determining the difficulties experienced in the family, revealing family relations, recognizing the strengths and weaknesses of families, in short, mobilizing the family. Thus, it will be possible for families to cope with the difficult situation. In family resilience used in social work practices in this context; It has been revealed that the belief systems of the family, their positive perspective, being flexible towards each other, being mutually supportive and cooperative, strong enough to mobilize resources, developed common problem-solving skills with clear and consistent messages have been revealed. Through these skills, families are expected to increase their resilience. In future studies, it is recommended that families' relationships with other systems and resources should be addressed in order to overcome difficulties and increase their resilience.

Kaynakça

Beavers, W.R. ve Hampson, R.B. (2013). Measuring family competence: The beavers systems model. In F. Walsh (Ed.), Normal family processes (3rd ed), New York: Guildford Press.

Black, K. ve Lobo, M. (2008). A conceptual review of family resilience factors. Journal of Family Nursing, 14(1), 33-55.

Bulut I. (1993). Ruh hastalığının aile işlevlerine etkisi, kadın ve sosyal hizmetler müsteşarlığı, (ss.158), Ankara: KSHM.

Collins, D., Jordan, C. ve Coleman, H. (2013). An introduction to family social work. Cengage Learning, Fourth Edition.

Duyan, V. (2003). Aileye yönelik planlı müdahale sürecinin aşamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 14 (1), 41-61.

Greene, R. R. ve Conrad, A. P. (2002). Basic assumptions and terms. In R. R. Grene (Eds), Resiliency: An integrated approach to practice, policy and research (ss. 29-62). Washington, DC: NASW Press.

Hawley, D. R. (2000). Clinical implications of family resilience. The American Journal of Family Therapy, 28, 101-116.

Kirst-Ashman, K.K. ve Hull Jr., G. H. (1999). Understanding generalist practice. Kongsbury, N; Scanzoni, J. (1993). Structural Functionalism. Boss,G.P.; Doherty, J.W.; LaRossa,R.; Schumm, R.W.; Steinmetz, K.S. (Ed.). Sourcebook of family theories and methods a countextual approach, (ss. 195-217). New York: Plenum Press.

Koşar, Nesrin G. (1992). Sosyal hizmetlerde aile ve çocuk refahı alanı. Ankara.

McCubbin, H.I., McCubbin, M.A., Thompson, A.I., Young Han, S. ve Allen, C.T. (1997). Families under stres: what makes them resilient. AAFCS Commemorative Lecture, Washington, DC.

McCubbin, H.I., Thompson, A.I., ve McCubbin, M.A. (1996). Family assessment: Resiliency coping and adaptation—Inventories for research and practice. Madison: University of Wisconsin System.

Olson, D. H. ve Gorall, D. M. (2003). Circumplex model of marital and family systems. In F. Walsh (Ed.), Normal family processes (3rd ed), New York: Guildford Press.

Özgüven, İ.E. (2001). Ailede iletişim ve yaşam. Ankara: PDREM Yayınları.

Patterson, J. (2002). Integrating family resilience and family stress theory. Journal of Marriage and Family, 64, 349-360.

Rutter, M. (2006). Implications of resilience concepts for scientific understanding. Annals of the New York Academy of Sciences, 1094, 1-12.

Simon, J.B., Murphy, J.J. ve Smith, S.M. (2005). Understanding and fostering family resilience. The Family Journal: Counselling and Theraphy For Couples and Families, 13(4), 427-436.

Walsh, F. (2016). Strengthening family resilience (3 rd ed.). New York: Guilford Publications.

Werner, E.E. ve Smith, R.S. (2001). Overcoming the odds: High risk children from birth to adulthood. New York: Cornell University Press

Wright, L. M. ve Bell, J. M. (2009). Beliefs and illness. A model for healing. Calgary, Alberta, Canada:4th Floor Press.

Zastrow, C. (2015). Sosyal hizmete giriş. Ankara: Nika Yayınevi.

Kaynak Göster

APA Arslan, K . (2021). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Aile Dayanıklılığına Etki Eden Faktörler . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 365-374 . DOI: 10.32709/akusosbil.847873
  • ISSN: 1302-1265
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi

22.3b15.3b