Nöroakantositoz Vaka Takdimi

ÖZET Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ile sağlık hizmetlerinde bilgisayar kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntemler: Bu, Türkiye'nin kuzeydoğu bölgesindeki bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde 3-7 Aralık 2018 tarihleri arasında yürütülen tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, hemşirelik öğrencilerinin 587'si (% 73) oluşturmaktadır. Veriler, tanımlayıcı özellikler formu, Problem Çözme Envanteri ve Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek toplam puanları ile alt ölçek ve alt grup ortalamaları hesaplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak sunuldu. Veriler, Mann – Whitney U, Kruskal – Wallis H ve Spearman korelasyon testleri kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 20.66±1.79 yıldı. Katılımcıların% 61.0'ı kadındı. Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 8.36±9.58, Problem Çözme Envanteri toplam puan ortalaması ise 93.41±18.73’dir. Problem Çözme Envanteri ile Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği arasında negatif yönlü, zayıf anlamlı korelasyon vardı (p = 0.000, r = -0.363). Sonuç: Bu çalışmada, Problem Çözme Envanterinden düşük puan alan, yani daha güçlü problem çözme becerisine sahip hemşirelik öğrencilerinin sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik daha olumlu tutumlar sergiledikleri bulunmuştur.

NEUROACANTHOCYTOSIS: A CASE REPORT

ABSTRACTAim: This study aimed to determine the relation between nursing students’ problem-solving skills and attitudes toward computer use in health care.Methods: This was a cross-sectional and correlational study conducted between December 3 and 7, 2018 in the nursing department of the faculty of health sciences of a university in the northeastern region of Turkey. The study sample comprised 587 (73%) of nursing students. Data were collected using a descriptive characteristics form, the Problem-Solving Inventory and the Pretest for Attitudes Toward Computers in Healthcare scale. Scale total scores and subscale and subgroup mean scores were calculated. Descriptive statistics were presented as numbers and percentages. Data wereanalyzed using the Mann–Whitney U, Kruskal–Wallis H, and Spearman correlation tests.Results: The mean age of participants was 20.66±1.79 years. Of the participants, 61.0% were women. They had mean scores of 93.41±18.73 and 8.36±9.58 on the Problem-Solving Inventory and the Pretest for Attitudes Toward Computers in Healthcare scale, respectively. The Problem-Solving Inventory was weakly and negatively related with the Pretest for Attitudes Toward Computers in Healthcare scale (p = 0.000, r = -0.363).Conclusion: This study found that nursing students who had low scores on the Problem-Solving Inventory, that is, stronger problem-solving skills, demonstrated more positive attitudes toward computer use in health care. Based on these results, the following recommendations were made. Students’ problem-solving skills should be evaluated at the beginning of each academic year. During clinical internships, mentor nurses should introduce students to nursing informatics.

Kaynakça

1. Jones, J. H. (2005). Evaluation of critical thinking skills in an associate degree nursing program. [Doctor of Education] University of Georgia. Retrieved from: https://getd.libs.uga.edu/pdfs/jones_jackie_h_200508_edd.pdf

2. Kim, K. S. & Choi, J. H. (2014). The relationship between problem solving ability, professional self concept and critical thinking disposition of nursing students. International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, 6(5), 131–142. https://doi.org/10.14257/ijbsbt.2014.6.5.13

3. Kim, H. R., Song, Y., Lindquist, R. & Kang, H. Y. (2015). Effects of team-based learning on problem-solving, knowledge and clinical performance of Korean nursing students. Nurse Education Today, 38: 115-118. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.12.003

4. Burns, H. K., O’Donnell, J. & Artman, J. (2010). High-fidelity simulation in teaching problem solving to 1st-year nursing students: A novel use of the nursing process. Clinical Simulation in Nursing, 6; 87–95. https://doi.org/10.1016/j.ecns.2009.07.005

5. Yüksel, A. & Öz, F. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin üniversiteye uyumunda problem çözmeye dayalı psikoeğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi. Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(2), 242–262. Retrieved from: http://static.dergipark.org.tr/article-download/7269/f112/3824/5c2cb0de35332.pdf?

6. Jun, W. H. & Lee, G. (2017). The role of ego-resiliency in the relationship between social anxiety and problem solving ability among South Korean nursing students. Nurse Education Today, 49: 17–21. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.11.006

7. Kim, M. J., Ko, G. Y., Park, S. J., Choi, E. Y. & Park, B. S. (2017). Effects of integrated simulation program on the critical thinking disposition, problem-solving process and job performance of nursing college students. Journal Biomedical Imag Bioeng, 1(2), 47–52. Retrieved from: https://www.alliedacademies.org/articles/effects-of-integrated-simulation-program-on-the-critical-thinking-disposition-problemsolving-process-and-job-performance-of-nursin.pdf

8. Bruce, J. C., Lack, M., Bomvana, N. M. & Qamata-Mtshali, N. (2018). Problem-based learning: Nursing students’ attitude, self-reported competence, tutorial performance and self-directed learning readiness. Journal of Nursing Education and Practice, 8(10), 11-19. https://doi.org/10.5430/jnep.v8n10p11

9. Zhang, X. H., Meng, L. N., Liu, H. H., Luo, R. Z., Zhang, C. M., Zhang, P. P. et al. (2018). Role of academic self-efficacy in the relationship between self-directed learning readiness and problem-solving ability among nursing students. Frontiers of Nursing, 5(1), 75–81. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/324479803

10. Ilıman, A. Y. (2017). Klasik ve entegre eğitim modeli ile öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinde problem çözme becerisi ve yaşam boyu öğrenme eğilimi. [master thesis] University of Marmara. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

11. Koç, Z., Koyuncu, S. & Sağlam, Z., (2015). Sağlık yüksekokulu hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme beceri düzeyleri ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(1), 41–50. https://doi.org/10.5222/HEAD.2015.041

12. Mertoğlu, H. & Öztuna, A. (2004). Bireylerin teknoloji kullanımı problem çözme yetenekleri ile ilişkili midir? The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), Article 12. Retrieved from: http://www.tojet.net/articles/v3i1/3112.pdf

13. Bilgiç, Ş. & Şendir, M. (2014). Hemşirelik bilişimi. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 3(1), 24–28. Retrieved from: https://www.researchgate.net/profile/Merdiye_Sendir/publication/264120844_Hemsirelik_Bilisimi-Nursing_Informatics/links/53ceca560cf25dc05cfaceab.pdf

14. Gonen, A. & Lev-Ari L. (2016). The impact of sociological factors on nurse educators’ use of information technology. Journal of Health Education Research & Development, 4(4), 1-7. https://doi.org/10.4172/2380-5439.1000205

15. Kihnula, N. (2017). Learning clinical competence with mobile technology in nursing education: A literature review. [Nursing AMK, Thesis] Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. Retrieved from: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136140/Kihnula_Noora_Thesis.pdf?sequence=1

16. Skiba, D. J., Connors, H. R. & Jeffries, P. R. (2008). Information technologies and the transformation of nursing education. Nursing Outlook, 56: 225–230. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2008.06.012

17. Şenyuva, E. (2019). Teknolojik gelişmelerin hemşirelik eğitimine yansımaları. Florence Nightingale Journal of Nursing, 27(1), 79–90. Retrieved from: https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/42A8204D5A5E4FB8974BB3D9B6D15241?doi=10.26650/FNJN322556

18. Atay, S., Arıkan, D., Fatma, Y., Aslantürk, N. & Uzun, A. (2014). Nursing and midwifery students’ attitudes to computer use in healthcare. Nursing Practice Today, 1(3), 147–154. Retrieved from: http://npt.tums.ac.ir/index.php/npt/article/view/22

19. Vijayalakshmi, P., Ramachandra. & Math, S. B. (2014). Nursing students’ attitudes towards computers in health care: A comparative analysis. Journal Health Inform, 6(2), 46–52. Retrieved from: https://nursing-informatics.com/niassess/286-1283-1-PB.pdf

20. Özen, N., Yazıcıoğlu, İ. & Çınar, F. İ. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ile klinik karar verme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 4(2), 112–118. https://doi.org/10.5222/HEAD.2017.112

21. Şahin, N., Şahin, N. H. & Heppner, P.P. (1993). Psychometric properties of the Problem Solving Inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396. Retrieved from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF01177661.pdf

22. Kaya, N. & Aşti, T. (2008). Sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutum ölçeğinin güvenirlik ve geçerliği. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(61), 24–32. Retrieved from: https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/saglik-bakiminda-bilgisayar-kullanimina-yonelik-tutum-olcegi-toad.pdf

23. Yıldırım, B., Özkahraman Koç, Ş. & Sarıkaya Karabudak, S. (2014). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ile öğrenme biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 859 – 882. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/d523/9a8366a6b00b2ef8c7772bd97291102a4756.pdf

24. Yüksel, A. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme öz değerlendirme sonuçları ve etkileyen faktörler araştırması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2(1), 37–49. Retrieved from: http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_180.pdf

25. Tercanlı, N. (2011). Hemşirelerin algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerisi arasındaki ilişki. [master thesis] University of Atatürk. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

26. Abdollahi, A., Hosseinian, S., Zamanshoar, E., Beh-Pajooh, A. & Carlbring, P. (2018) The moderating effect of hardiness on the relationships between problem-solving skills and perceived stress with suicidal ideation in nursing students. Studia Psychologica, 60(1), 30–41. https://doi.org/10.21909/sp.2018.01.750

27. Yalçın, B., Tetik, S. & Açıkgöz, A. (2010). Yüksekokul öğrencilerinin problem çözme becerisi algıları ile kontrol odağı düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 19–27. Retrieved from: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000145200/5000132540.pdf?

28. Oksay Şahin, A., Yalçın Nar, M., Pehlivanoğlu Yütmez, T. & Yılmaz Çam, Ç. (2016). Hemşirelik bölümü öğrencilerinin sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumları. Turkiye Klinikleri Journal Surgical Nursing-Special Topics, 2(1), 91–96. Retrieved from: https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-hemsirelik-bolumu-ogrencilerinin-saglik-bakiminda-bilgisayar-kullanimina-yonelik-tutumlari-75138.html

29. Gürdaş Topkaya, S. (2013). Hemşirelerin bilgisayar okuryazarlığının sağlık bakımında bilgisayar kullanımına yönelik tutumlarına etkisi. [master thesis] University of Istanbul. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

30. Köse, A. (2011). Hemşirelerin bilgisayar kullanım durumları ve hemşirelik bilişimi hakkında düşünceleri: Trabzon iline ait bir çalışma. [master thesis] University of Karadeniz Teknik. Retrieved from: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

31. Abraham, B. K. & Abdeldafie, S. Y. (2017) Attitude of nursing students towards computer assisted learning in a selected nursing college, Hafar al Batin, Saudi Arabia. International Journal of Innovative Research in Medical Science, 2(4), 686–691. Retrieved from: https://scholar.google.com.tr/scholar?cluster=16292691361629014835&hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1

32. Fidancıoğlu, H., Beydağ, K. D., Gök Özer, F. & Kızılkaya, M. (2008). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanımına yönelik görüşleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(1), 3-8. Retrieved from: https://docplayer.biz.tr/6575768-Saglik-yuksekokulu-ogrencilerinin-internet-kullanimina-yonelik-gorusleri.html

33. Çalışkan, E. F. (2016). Öğretmen adaylarının algılanan bilgisayar yeterlilikleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Retrieved from: http://usos2016.com/usos2016-bildiri-ozet-kitabi.pdf

34. Yılmaz, O. & Aktürk, A. O. (2017). Meslek lisesi öğrencilerinin problem çözme becerileri ile bilgisayar programlamaya karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 18–21. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/322196395

Kaynak Göster

EndNote %0 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Determining the Relation between Nursing Students’ Problem-Solving Skills and Attitudes toward Computer Use in Health Care: A Comparative Study %A Mine Seçir , Arzu Karabağ Aydın %T Determining the Relation between Nursing Students’ Problem-Solving Skills and Attitudes toward Computer Use in Health Care: A Comparative Study %D 2021 %J Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-470X-1309-5994 %V 12 %N 4 %R doi: 10.31067/acusaglik.910148 %U 10.31067/acusaglik.910148