TEFSİRLER VE MÜFESSİRLER -Tefsîr bi’d-Dirâye Merâtibinin Ta‘dâd ve Teblîği- (Bergamalı Cevdet)

Çevirisini yaptığımız bu metin, Dâru’l-Fünûn İlahiyat Fakültesi müderrislerinden Bergama’lı Cevdet’in 1920-1926 yılları arasında yayınlanan Mahfil dergisinde kaleme almış olduğu seri makalelerden birisidir. Makalede Bergama’lı Cevdet, tefsir çeşitlerinden rivayet ve dirayet tefsirinin birbiriyle mukayesesini yaparak, dirayet tefsirinin dereceleri hakkında bilgi vermektedir. Bergama’lı Cevdet, hem rivayet hem de dirayet tefsirinin önemli kaynaklarından olan Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirine dair misaller vererek makalesini sonlandırmaktadır. Böylelikle âyetlerin anlaşılmasının en kolay yolundan birisinin, yine âyetlere müracaat etmek olduğunu misallerle göstermektedir. 

THE EXEGESISES AND THE EXEGETISTS (By Bergamalı Cevdet)

This text that I have translated, is a set of articles written by Cevdet of Bergama, who was a professor at Darülfünun Theology Faculty, in Mahfil journal issued from 1920 to 1926. Cevdet, in this article, made a comparison between exegesis by reason and exegesis by tradition and put some lights on the stages of exegesis by reason. The author concluded his article by giving samples on exegesis of Quran by Quran itself, which is an important source of exegesis in both of methods. Thus, he showed that the simple way to understand the verses of Quran is to use the same source. 

___

Kahraman, Âlim, “Mahfil”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXVII, 333-334.

Yıldız, Sâkıb, “Bergamalı Cevdet”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), V, 495.