TEFSİRLER VE MÜFESSİRLER (Bergamalı Cevdet)

Sadeleştirdiğimiz bu metinler, Dâru’l-Fünûn müderrislerinden Bergama’lı Cevdet’in Mahfil dergisinde yayınlanmış makalelerdir. İlk makalede Bergama’lı Cevdet, Kur'ân-ı Kerîm’in Hz. Ebûbekir döneminde bir kitap hâlinde toplanmasının tarihini, olaylar ışığında özetlemektedir. İkinci makalede de, tefsîrde Arap şiiri ile istişhâd olayının cevâzna dâir Abdullah b. Abbas’tan rivayetler nakletmektedir. Böylelikle Arap şiirinden deliller getirilerek, âyetlerin anlaşılmasının kolaylaştırılmasına dâir örneklerin sahâbe dönemine kadar uzandığını görmekteyiz. 

THE EXEGESISES AND THE EXEGETISTS

These texts we translated are the articles written by Cevdet of Bergama, one of the Daru’l-Funun professors and published in the journal of Mahfil. In the first article, he summarizes the story of collection of the Holy Quran in the form of book during the reign of Abu Bakir, in the light of events. In the second one, he narrates some reports from Abdullah b. Abbas about the permission of using Arab poem in the exegesis of Quran. Thus, we consider cases on using Arab poem in order to make verses more understandable, since the period of companions. 

___

İbn Manzur, Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-Arab, Thk. Ali Şîrî, Beyrut, 1408/1988.

Kahraman, Âlim, “Mahfil”, DİA., Ankara 2003, XXVII/333-334.

Öğmüş, Harun, Kur’ân Yorumunda Şiirin Yeri, (II./VIII. Asır Çerçevesinde) İSAM Yay., İstanbul 2010.

Tehânevî, Muhammed Ali, Keşşâfu Istılâhâti’l-Fünûn, (Neşr. Ali Dahrûc-Abdullah Hâlidî), Mektebetü Lübnân, Beyrut 1996, I/1002.

Yıldız, Sakıp, “Bergamalı Cevdet”, DİA., İstanbul 1992, V/495