Tasavvufî Sosyal Hizmet/Sûfîlerin Manevî Terapi Yöntemleri (Ali SEYYAR)

Öz Tasavvuf müesseseleri olan tekkelerin ilk kuruldukları andan itibaren ictimâî, iktisadî, siyâsî, askerî ve güzel sanatlar alanlarında pek çok fonksiyon icra ettiği bilinmektedir. Özellikle ictimâî sahada sûfiler çeşitli hizmetlerde bulunmuş, toplumun hemen her kesimine ulaşarak bulundukları mekânları adeta birer çekim merkezi haline getirmişlerdir. Tasavvufun temel gayesi olan “insan” yetiştirme ve onu kemal noktasına ulaştırma çabası, gerek eğitimcilerin gerek psikoloji ile ilgilenenlerin gerekse sosyal bilimcilerin dikkatini çekmiş, özellikle son yıllarda tasavvufun bu yönünü ele alan çalışmalar daha çok gündeme gelmeye başlamıştır. Sosyal Bilimci Ali Seyyar da tasavvufun sosyal hizmet yönünü ele alan bir eser kaleme alarak bir anlamda sosyal hizmet kavramına tasavvuf açısından bakmaya çalışmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Tasavvuf, Manevi Terapi

___

Tasavvufî Sosyal Hizmet/Sûfîlerin Manevî Terapi Yöntemleri Ali SEYYAR, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2015.